Atbildīga uzņēmējdarbība

AST kā atbildīgs uzņēmējs ir izstrādājis savas darbības Ētikas kodeksu, Trauksmes celšanas kārtību, Krāpšanas un korupcijas risku pārvaldības noteikumus, Iepirkumu politiku, Privātuma politiku, kā arī Piegādātāja deklarāciju, kura ir saistoša visiem AST piegādātājiem.

+ Ētikas kodekss

AST Ētikas kodekss nosaka normas un principus, kas regulē darbinieku uzvedību un nosaka sevis un citu vērtējuma standartus. Kodekss ir darba organizācijas būtiska sastāvdaļa, tas definē obligāto prasību minimumu darbībai un uzvedībai darba vietā un ārpus tās, kas nepieciešams savstarpējo attiecību veidošanai un uzturēšanai, ietekmē darba rezultātus, kā arī sabiedrības attieksmi pret AST.

Lasīt tālāk...

 

+ Cel trauksmi

Trauksmes celšana ir iespēja veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu organizāciju darbību publiskajā un privātajā sektorā, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli. Trauksmes celšanas likums palīdz Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus, pirms nodarīts kaitējums sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām.

Lasīt tālāk...

 

+ Krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu risku pārvaldība

Krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu risku pārvaldība AST tiek veikta atbilstoši 2017. gada 17. oktobra MK Noteikumiem Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" un uzņēmumā ieviestiem Krāpšanas un korupcijas risku pārvaldības noteikumiem Nr. NOP-1-024.

Lasīt tālāk...

 

+ Iepirkumu politika

AST iepirkumu politikas mērķis ir noteikt vienotus pamatprincipus kā AST veic preču, pakalpojumu vai būvdarbu iegādi.

Lasīt tālāk...

 

+ Piegādātāja deklarācija

Ikvienam AST piegādātājam ir saistoši parakstīt Piegādātāja deklarāciju:

Piegādātāja deklarācija

Mēs, _________, vienotais reģistrācijas Nr._______ apņemamies:

Godīga konkurence - izturēties taisnīgi, vienlīdzīgi un godīgi gan attiecībās ar darbiniekiem, gan sadarbības partneriem, sniegt patiesu un pārbaudītu informāciju. Nesadarboties ar uzņēmējiem, kas ir atzīti par vainīgiem konkurences tiesību pārkāpumā. Nepieļaut diskrimināciju, favorītismu un konkurenci ierobežojošas darbības un neatbalstām mūsu darbinieku, neatkarīgi no ieņemamā amata, tiešu vai netiešu iesaisti konkurenci ierobežojošos, koruptīvos vai diskriminējošos darījumos.

Likumu un līgumu noteikumu ievērošana - savā darbībā ievērot normatīvo aktu prasības, tajā skaitā, bet ne tikai cilvēktiesību jomā, fiziskas personas datu aizsardzības jomā, darba tiesību jomā, darba aizsardzības un drošības jomā, vides aizsardzības jomā, nodokļu jomā, autortiesību jomā un citās jomās. Pieņemt lēmumus tikai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, atbilstoši labas pārvaldības principiem, nevis pretēji tam. Slēgt līgumus ar uzņēmējiem, kas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma prasībām, kā arī citām normatīvo aktu prasībām. Pildīt saistības, ko esam uzņēmušies ar līgumu. Pušu savstarpējās attiecībās ievērot vienlīdzības principu.

Konfidencialitāte - atbildīgi izturēties pret pieejamo informāciju, komercnoslēpumu un ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības fizisko personu datu un informācijas aizsardzības jomā. Neveikt darbības, kas varētu ietekmēt mūsu vai AST reputāciju, ja tam nav objektīvs pamats.

Interešu konflikta situācijas, krāpšanas un korupcijas aizliegums – nodrošināt, ka mūsu darbinieki nepieņem lēmumus, nepiedalās lēmuma pieņemšanā un neveic citas ar darba pienākumiem saistītas darbības, ja tas ietekmē vai var ietekmēt attiecīgā darbinieka, viņa ģimenes locekļu, radinieku, dzīvesbiedra vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses. Jebkādu materiālu vērtību (izņemot – reklāmas priekšmeti, reprezentācijas dāvanas vai cits lietas, kuru vērtība ir nenozīmīga un uz kurām parasti ir attēlots attiecīgā uzņēmuma logo) pieņemšana vai piedāvāšana nav pieļaujama. Pildot darba pienākumus, mūsu darbinieki lēmumus pieņems tikai mūsu interesēs. Mēs nodrošināsim saviem darbiniekiem iespēju rīkoties neatkarīgi un profesionāli, izvairoties no nevajadzīgas ietekmes un interešu konfliktiem.

Diskriminācijas aizliegums - nodrošināt, ka pret mūsu darbiniekiem netiek piemērota atšķirīga attieksme, izslēgšana vai ierobežojums, kam par pamatu ir personas rase, dzimums, vecums, invaliditāte (veselības stāvoklis), etniskā, nacionālā vai sociālā izcelsme, mantiskais vai ģimenes stāvoklis, reliģiskā, politiskā vai cita pārliecība, seksuālā orientācija vai citi apstākļi.

Ilgtspējas attīstība - savu saimniecisko darbību un attīstību veikt, nodrošinot ilgtspēju un rūpējoties par vides aizsardzību. Veicot savu uzņēmējdarbību, savus mērķus mēs sasniegsim ar līdzekļiem, kas ir optimāli, rada iespējami mazāko kaitējumu videi un ir racionāli un sociāli atbildīgi. Mēs izvērtēsim savas darbības riskus, pielietosim drošas un pārbaudītas darba metodes, bet incidentu vai negadījumu situācijās būsim gatavi rīkoties operatīvi, lai iespējami mazinātu nelabvēlīgās sekas, būsim atklāti un uzņemsimies atbildību.

Sociālā atbildība - īstenosim sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību, t.i., veicot uzņēmējdarbību, ņemsim vērā gan sociālos, gan vides apsvērumus. Rīkosimies ētiski, veicināsim ekonomisko attīstību, ņemsim līdzdalību darba un dzīves kvalitātes uzlabošanā saviem darbiniekiem, viņu ģimenēm un sabiedrībai kopumā. Nodrošināsim mūsu darbiniekiem taisnīgu samaksu. Aktīvi līdzdarbosimies sabiedrības izglītošanas jautājumos un viedokļu apzināšanā par mūsu darbības jomu.

Darījumi un finanšu uzskaite - nodrošināsim caurskatāmu, patiesu un pilnīgu finanšu uzskaiti atbilstoši starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Mēs atbildīgi un savlaicīgi maksājam nodokļus, nesadarboties ar uzņēmējiem, kas izvairās no nodokļu nomaksas. Nodrošināsim nediskriminējošu informācijas atklātību un pieejamību, iekšējās informācijas aizsardzību un korporatīvo pārvaldību atbilstoši prasībām emitentiem, kuru finanšu instrumenti ir iekļauti Nasdaq Riga biržas regulētajos tirgos.

+ Privātuma politika

Privātuma paziņojums izskaidro, kā AST apstrādā Personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar Personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. AST privātuma paziņojums attiecas uz visa veida Personas datu apstrādi, ko veic AST. 

Lasīt tālāk...

 

+ AST tīmekļa vietnes piekļūstamība

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) tīmekļa vietne www.ast.lv ir izstrādāta, izmantojot adaptīvā dizaina (Responsive Web Design) tehnoloģijas un ievērojot tādus piekļūstamības pamatprincipus kā uztveramība, darbinātība un iespēja salāgot digitālo saturu ar dažāda veida iekārtām.

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās "Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai". AST tīmekļa vietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 un notiek darbs pie pilnveides. Ja rodas grūtības saņemt kādu šajā tīmekļa vietnē publicēto saturu, aicinām sazināties ar AS "Augstsprieguma tīkls" Komunikācijas daļu, rakstot [email protected].

Par tīmekļvietnes piekļūstamību AST ir atbildīga Komunikācijas daļa.
E-pasts: [email protected].
Tālrunis: +371 29283505

 

+ Nomātie un iznomātie nekustamie īpašumi

Informācija par nekustamo īpašumu nomas un iznomāšanas līgumiem, kas noslēgti pēc 2023. gada 1. janvāra:

Nomātie nekustamie īpašumi
Adrese un kadastra Nr. Veids un lietošanas mērķis Līguma termiņš Platība Nomas maksa
Krustpils iela 15, Rīga, kad. nr. 01001212355 Nedzīvojamās telpas - noliktavas, rezervuāra, bunkura, silosa telpu grupa 01.01.2023 - 31.12.2023 620.20 m2 2.50 EUR par 1 m2
Iznomātie nekustamie īpašumi
Adrese un kadastra Nr. Veids un lietošanas mērķis Līguma termiņš Platība Nomas maksa
Jēkabpils, Jēkabpils nov., Neretas iela 80, kad.nr.56010021199 Zeme 11.12.2019 - 31.12.2027 900 m2 0.00636 EUR par 1 m2
Smiltene, Smiltenes nov., Smiltenes pag., Apakšstacija, kad.nr.94800050196 Zeme - ražošanas objektu apbūves zeme 17.05.2017 - 31.12.2027 500 m2 0.022 EUR par 1 m2
Viļakas nov., Susāju pag., Keiši, kad. nr. 38780080130 Dzīvojamās telpas - divu vai vairāk dzīvokļu mājas 11.03.2016 - 31.12.2027 97m2 1.24 EUR par 1 m2
Rīga, Bišumuiža, Džūkstes 6 Noliktavas telpas un zeme: Nedzīvojamās telpas - noliktavas, rezervuāra, bunkura, silosa telpu grupa; ražošanas objektu apbūves zeme 31.03.2016 - 31.12.2027 69,7m2 un 2900 m2 Nomas maksa noteikta par visu objektu kopā - gan par noliktavas telpām, gan par teritoriju. Kopējā nomas maksa sastāda 978.33 EUR/mēn.