TEHNISKĀS EKSPERTĪZES DIENESTA PAKALPOJUMI

Uzmanību!

AST Klientu centrs apmeklētājus pieņem darbdienās no 10.00 līdz 14.00

Lūdzam izvērtēt nepieciešamību personīgi apmeklēt AST Klientu centru, aicinām izmantot elektroniskos saziņas kanālus vai nosūtīt korespondenci pa pastu.


AS "Augstsprieguma tīkls" Tehniskās ekspertīzes dienests (TED) sniedz pakalpojumus elektrodrošības līdzekļu, elektrosistēmu un elektroiekārtu tehniskā stāvokļa un raksturlielumu diagnostikas un ekspertīzes jomā, vides parametru testēšanas jomā un elektrisko mērīšanas līdzekļu kalibrēšanas jomā kā neatkarīga trešās puses institūcija.

TED ir akreditēts Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā LATAK atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020 kā C tipa inspicēšanas institūcija (I-248), LVS EN ISO/IEC 17025 standarta prasībām kā testēšanas laboratorija (T-166) un LVS EN ISO/IEC 17025 standarta prasībām kā kalibrēšanas laboratorija (K-618), kas apliecina TED atbilstību starptautiskiem standartiem un sniegto pakalpojumu kvalitāti.

TED testēšanas (T-166) elastīgās akreditācijas sfēras aktuālo metožu saraksts pieejams šeit.
TED kalibrēšanas (K-618) elastīgās akreditācijas sfēras aktuālo metožu saraksts pieejams šeit.

Aktuālās akreditācijas sfēras pieejamas TED pēc pieprasījuma vai LATAK mājas lapā.

TED strādā augsti kvalificēts personāls (eksperti; vecākie augstsprieguma elektroinženieri; augstsprieguma elektroinženieri; vecākie elektroinženieri; elektroinženieri; elektrotehniķi; elektromontieri; mērinstrumentu /elektrotehnikas inženieri; kontroles aparātu un mērinstrumentu mehāniķi; ķīmijas inženieri), kas nepārtraukti pilnveido savas prasmes un zināšanas gan Latvijā, gan ārzemēs. TED eksperti savas kompetences ietvaros ir kompetenti sniegt neatkarīgu un objektīvu ekspertīzes slēdzienu par izvērtētā objekta tehnisko stāvokli un ekspluatācijas nosacījumiem.

TED inspicēšanas, testēšanas, kalibrēšanas un verificēšanas darbā pielieto Latvijas nacionālos, starptautiskos standartus, Latvijas energostandartus (LEK), TED izstrādātās procedūras, reglamentētā jomā ievēro LR Ministru kabineta noteikumos noteiktās prasības un izmanto pasaulē atzītu ražotāju mērīšanas līdzekļus un iekārtas.

Klientiem, piesakoties minētajiem pakalpojumiem, jāaizpilda nepieciešamā pakalpojuma pieteikuma veidlapa un jānosūta uz e-pasta adresi [email protected]

Darbiem elektroietaisēs jānodrošina drošības prasības atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumiem Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”.

TED darbības pamatvirzieni – testēšana, mērīšana, diagnostika, inspicēšana, ekspertīze un pētniecība sekojošās darbības jomās.

+ Elektrosistēmu, elektroiekārtu un citu objektu tehniskās stāvokļa un raksturlielumu diagnostika un ekspertīze
 • Sprieguma kvalitāte, zemslēguma strāva, inducētais sprieguma un pieskares spriegums
 • Rotācijas kustībā esošu mehānismu, būvkonstrukciju vibrācijas
 • Elektriskais un magnētiskais lauks
 • Pārnesamie rokas elektroinstrumenti
 • Elektroiekārtu, siltumietaišu, ēku, rūpniecisko objektu termogrāfiskā diagnostika
 • Zemējuma ietaises, elektroinstalācijas izolācijas pretestība, zemējumietaises zemējumvadu nepārtrauktība un zemējumietaises pretestība
 • Jaudas transformatori, augstspriegumu mērmaiņi un primārās iekārtas
 • Vienfāzes īsslēguma strāva (cilpa „fāze-nulle”) un citas elektroietaises un elektroiekārtas

Aizpildīt pieteikumu

+ Vides parametru testēšana
 • Troksnis telpās, ārpus telpām un darba vidē
 • Apgaismojums, mikroklimats
 • Vides vibrācijas

Aizpildīt pieteikumu

+ Izolācijas eļļas fizikālā un fizikāli ķīmiskā un gāzu hromatogrāfiskā testēšana
 • Caursišanas spriegums, uzliesmošanas temperatūra, ūdens saturs un mitruma novērtējums, skābes skaitlis, skābju un bāzu saturs, tīrības klase/mehāniskie piemaisījumi, dielektriskie zudumi
 • Eļļās izšķīdušās gāzes un citi rādītāji

Eļļas paraugi jāiesniedz TED Ķīmijas laboratorijā Krustpils iela 15 korp.5, Rīgā, pieņemšanas laikā no 8:30 līdz 16:00, piektdienā līdz 15:00, pārtraukums no 12:00 līdz 13:00 (tālrunis informācijai 27272386, 22027315 vai 25484398)

Aizpildīt pieteikumu

 

+ Elektrodrošības līdzekļu testēšana un ekspertīze
 • Dielektriskie aizsarglīdzekļi (piem., dielektriskie cimdi, dielektriskie apavi)
 • Instrumenti darbam zem sprieguma (piem., sprieguma uzrādītāji, pārnesamie zemējumi, izolējošās knaibles, kabeļu bojājumu uzrādītāji, rokas instrumenti) un citi elektrodrošības līdzekļi

Pārbaudei paredzētie elektrodrošības līdzekļi jāiesniedz TED Dārzciema ielā 86, Rīgā, 1.stāvā, atbilstošā komplektācijā, ar salasāmu marķējumu un tīri, klāt pievienojot aizpildītu formu. Tālrunis informācijai: 26488556.

 

+ Mērmaiņu pirmreizējā un atkārtotā verificēšana
 • Spriegummaiņi (mērdiapazons 0.6 kV līdz 110 kV; klase 0.2; 0.2s; 0.5; 0.5s)
 • Strāvmaiņi (mērdiapazons 1 A līdz 8000 A; klase 0.2; 0.2s; 0.5; 0.5s)

Papildus informāciju par mērmaiņu verifikācijas iespējām var saņemt TED pa tālruni 67725663 vai 27308985.

Aizpildīt pieteikumu

+ Elektroenerģijas skaitītāju noma C un D tipa elektrostaciju saražotās elektroenerģijas uzskaitei

Lai veicinātu C un D tipa elektrostaciju savlaicīgu ievešanu ekspluatācijā un to saražotās elektroenerģijas korektu uzskaiti, AS "Augstsprieguma tīkls" piedāvā īstermiņā (līdz 2024. gada 31. oktobrim) iznomāt savā rīcībā esošo elektroenerģijas skaitītāju, kuri ir paredzēti slēgumam ar mērmaiņiem, rezerves.

Elektroenerģijas skaitītāji uzskaita aktīvo elektroenerģiju ar 0.2S precizitātes klasi un to attālinātai nolasīšanai tiek izmantots Ethernet interfeiss. Kopējais nomai piedāvāto elektroenerģijas skaitītāju skaits ir 10.

Skaitītāja nomas maksa mēnesī ir 22.64 EUR bez PVN.

Papildus informāciju par skaitītāju nomu var saņemt pa tālruni 67728341.

Kontakti

Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tikls" Tehniskās ekspertīzes dienests

Pakalpojumi:
Elektrodrošības līdzekļu, elektrosistēmu un elektroiekārtu tehniskā stāvokļa un raksturlielumu diagnostika un ekspertīze,
kā arī vides parametru testēšana

Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073
(+371) 29464467; (+371) 26488556
(+371) 67 728 353