TEHNISKĀS EKSPERTĪZES DIENESTA PAKALPOJUMI

Uzmanību!

Lai nodrošinātu epidemioloģisko drošību Covid-19 izplatības laikā, AS "Augstsprieguma tīkls" ir noteicis ierobežojumus AST Klientu centra darbībā:

 • No 11.10.2021 AST Klientu centrs apmeklētājus pieņem darbdienās no 10.00 līdz 14.00, pamatā pēc iepriekšējā pieraksta, klientam uzrādot derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
 • AST klientu centrā vienlaikus var atrasties tikai viens klients;
 • Klientu centra apmeklētājiem obligāti ir jābūt sejas maskā, kas nosedz degunu un muti;
 • Pirms ierašanās AST lūdzam saskaņot apmeklējuma laiku,  zvanot pa tālruni 67728353 vai 20209007, vai sūtot e-pastu ast@ast.lv.

Lūdzam izvērtēt nepieciešamību personīgi apmeklēt AST Klientu centru, aicinām izmantot elektroniskos saziņas kanālus vai nosūtīt korespondenci pa pastu.


AS "Augstsprieguma tīkls" Tehniskās ekspertīzes dienests (TED) sniedz pakalpojumus elektrodrošības līdzekļu, elektrosistēmu un elektroiekārtu tehniskā stāvokļa un raksturlielumu diagnostikas un ekspertīzes jomā, vides parametru testēšanas jomā un elektrisko mērīšanas līdzekļu kalibrēšanas jomā kā neatkarīga trešās puses institūcija.

TED ir akreditēts Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā LATAK atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020 kā C tipa inspicēšanas institūcija (LATAK-I-248), LVS EN ISO/IEC 17025 standarta prasībām kā testēšanas laboratorija (LATAK-T-166) un LVS EN ISO/IEC 17025 standarta prasībām kā kalibrēšanas laboratorija (LATAK-K-618), kas apliecina TED atbilstību starptautiskiem standartiem un sniegto pakalpojumu kvalitāti. Aktuālās akreditācijas sfēras pieejamas TED pēc pieprasījuma vai LATAK mājas lapā.

TED strādā augsti kvalificēts personāls (eksperti; vecākie augstsprieguma elektroinženieri; augstsprieguma elektroinženieri; vecākie elektroinženieri; elektroinženieri; elektrotehniķi; elektromontieri; mērinstrumentu /elektrotehnikas inženieri; kontroles aparātu un mērinstrumentu mehāniķi; ķīmijas inženieri; ķīmijas tehniķis; laboranti), kas nepārtraukti pilnveido savas prasmes un zināšanas gan Latvijā, gan ārzemēs. TED eksperti savas kompetences ietvaros ir kompetenti sniegt neatkarīgu un objektīvu ekspertīzes slēdzienu par izvērtētā objekta tehnisko stāvokli un ekspluatācijas nosacījumiem.

TED inspicēšanas, testēšanas, kalibrēšanas un verificēšanas darbā pielieto Latvijas nacionālos, starptautiskos standartus, Latvijas energostandartus (LEK), TED izstrādātās procedūras, reglamentētā jomā ievēro LR Ministru kabineta noteikumos noteiktās prasības un izmanto pasaulē atzītu ražotāju mērīšanas līdzekļus un iekārtas.

Klientiem, piesakoties minētajiem pakalpojumiem, jāaizpilda nepieciešamā pakalpojuma pieteikuma veidlapa un jānosūta uz e-pasta adresi ast@ast.lv

Darbiem elektroietaisēs jānodrošina drošības prasības atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumiem Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”.

TED darbības pamatvirzieni – testēšana, mērīšana, diagnostika, inspicēšana, ekspertīze un pētniecība sekojošās darbības jomās.

+Elektrosistēmu, elektroiekārtu un citu objektu tehniskās stāvokļa un raksturlielumu diagnostika un ekspertīze
 • Sprieguma kvalitāte, zemslēguma strāva, inducētais sprieguma un pieskares spriegums
 • Rotācijas kustībā esošu mehānismu, būvkonstrukciju vibrācijas
 • Elektriskais un magnētiskais lauks
 • Pārnesamie rokas elektroinstrumenti
 • Elektroiekārtu, siltumietaišu, ēku, rūpniecisko objektu termogrāfiskā diagnostika
 • Zemējuma ietaises, elektroinstalācijas izolācijas pretestība, zemējumietaises zemējumvadu nepārtrauktība un zemējumietaises pretestība
 • Jaudas transformatori, augstspriegumu mērmaiņi un primārās iekārtas
 • Vienfāzes īsslēguma strāva (cilpa „fāze-nulle”) un citas elektroietaises un elektroiekārtas

Aizpildīt pieteikumu

+Vides parametru testēšana
 • Troksnis telpās, ārpus telpām un darba vidē
 • Apgaismojums, mikroklimats
 • Vides vibrācijas

Aizpildīt pieteikumu

+Izolācijas eļļas fizikālā un fizikāli ķīmiskā un gāzu hromatogrāfiskā testēšana
 • Caursišanas spriegums, uzliesmošanas temperatūra, ūdens saturs un mitruma novērtējums, skābes skaitlis, skābju un bāzu saturs, tīrības klase/mehāniskie piemaisījumi, dielektriskie zudumi
 • Eļļās izšķīdušās gāzes un citi rādītāji

Eļļas paraugi jāiesniedz TED Ķīmijas laboratorijā Krustpils iela 15 korp.5, Rīgā, pieņemšanas laikā no 8:30 līdz 16:00, piektdienā līdz 15:00, pārtraukums no 12:00 līdz 13:00 (tālrunis informācijai 67725638 vai 67725438)

Aizpildīt pieteikumu

 

+Elektrodrošības līdzekļu testēšana un ekspertīze
 • Dielektriskie aizsarglīdzekļi (piem., dielektriskie cimdi, dielektriskie apavi)
 • Instrumenti darbam zem sprieguma (piem., sprieguma uzrādītāji, pārnesamie zemējumi, izolējošās knaibles, kabeļu bojājumu uzrādītāji, rokas instrumenti) un citi elektrodrošības līdzekļi

Pārbaudei paredzētie elektrodrošības līdzekļi jāiesniedz TED Dārzciema ielā 86, Rīgā, 1.stāvā, atbilstošā komplektācijā, ar salasāmu marķējumu un tīri, klāt pievienojot aizpildītu formu. Tālrunis informācijai 67728673.

 

+Mērmaiņu pirmreizējā un atkārtotā verificēšana
 • Spriegummaiņi (mērdiapazons 0.6 kV līdz 110 kV; klase 0.2; 0.2s; 0.5; 0.5s)
 • Strāvmaiņi (mērdiapazons 1 A līdz 8000 A; klase 0.2; 0.2s; 0.5; 0.5s)

Papildus informāciju par mērmaiņu verifikācijas iespējām var saņemt TED pa tālruni 67725663 vai 27308985.

Aizpildīt pieteikumu

Kontakti

Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tikls" Tehniskās ekspertīzes dienests

Pakalpojumi:
Elektrodrošības līdzekļu, elektrosistēmu un elektroiekārtu tehniskā stāvokļa un raksturlielumu diagnostika un ekspertīze,
kā arī vides parametru testēšana

Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073
(+371) 67 728 123; (+371) 67 728 673
(+371) 67 728 353
ugis.skopans@ast.lv