Pieslēgumi pārvades sistēmai

AS “Augstsprieguma tīkls” kā elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoram (PSO) tā licences darbības zonā un termiņā ir pastāvīgas saistības nodrošināt sistēmas dalībniekiem nepieciešamos pieslēgumus pārvades sistēmai vai nepieciešamās esošā pieslēguma atļautās slodzes izmaiņas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) izdotajiem noteikumiem.

Regulatora izdotie noteikumi:

Elektroenerģijas pārvades sistēmas lietotājiem jāievēro Eiropas komisijas 2016.gada 17.augusta Regula 2016/1388, ar ko izveido tīkla kodeksu par pieprasījuma pieslēgumu.

Elektroenerģijas ražotājiem jāievēro Eiropas komisijas 2016.gada 14.aprīļa Regula 2016/631, ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem piemērojamajām tīkla pieslēguma prasībām.

Ierīkojot pieslēgumu ir jāievēro Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē

Galalietotājam Ministru kabineta (MK) noteiktajā kārtībā ir tiesības iesniegt pieteikumu par speciālu pieslēgumu pārvades sistēmai vai esošā pārvades sistēmas pieslēguma jaudas palielināšanu, ja šā lietotāja elektroenerģijas patēriņš pēc pieslēguma ierīkošanas pieaugs ne mazāk par 100 000 megavatstundām gadā vai ar pieslēguma nominālo jaudu ne mazāku kā 50 megavati. MK  noteikumi Nr.476 “Noteikumi par speciālo pieslēgumu elektroenerģijas pārvades sistēmai”

Pieslēgumu ierīkošanas soļi

Pieslēguma tehnisko parametru maiņa sakrīt ar pieslēguma ierīkošanas procesu.

+1. Pieteikums no sistēmas Lietotāja/Ražotāja

Pirms pieteikuma sagatavošanas Lietotājam vai Ražotājam ir jāizvērtē pieslēguma vieta, ņemot vērā plānoto jaudu ilgtermiņā un izmaksas par elektroenerģiju, pamatojoties uz pieslēguma tarifu. Lietotāji vai Ražotāji ar jaudu līdz 10MVA pārsvarā izvēlas ierīkot pieslēgumus pie elektroenerģijas sadales sistēmas, savukārt lielākas jaudas pieslēgumu var plānot pie elektroenerģijas pārvades sistēmas.

Pirms pieteikuma sagatavošanas ierosinām izrunāt iespējamos pieslēguma risinājumus. Par vēlamo tikšanos ar uzņēmuma speciālistiem par pieslēguma ierīkošanu lūdzam rakstīt uz elektroniskā pasta adresi: edgars.lazda@ast.lv

Lietotājiem:

Ražotājiem:

+2. Tehniskie noteikumi no AST

Tehniskās prasības (Tehniskos noteikumus) Lietotājiem un Ražotājiem izdod 60 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

Ja tehnisko noteikumu izstrāde ir komplicēta un to sagatavošanai nepieciešams ilgāks laika periods vai lietotājs sistēmas operatoram nav iesniedzis visu nepieciešamo informāciju, par tehnisko noteikumu izsniegšanas termiņu sistēmas operators rakstveidā informē sistēmas lietotāju/Ražotāju.

+3. Vienošanās noslēgšana

Vienošanās ir dokuments, kuru PSO noslēdz ar Lietotāju vai Ražotāju, un kurā apraksta PSO, Lietotāja vai Ražotāja pienākumus un atbildību, kurš veiks iepirkuma procedūru organizēšanu, kurš ierosinās būvniecību un kādi ir apmaksas nosacījumi, kā arī apraksta daudzus citus ar pieslēguma ierīkošanu savstarpēji risināmos jautājumus (apbūves tiesības, iekārtu specifikācijas utt.).

+4. Iepirkuma dokumentācijas izstrāde

Saskaņā ar noslēgto vienošanos PSO izstrādā iepirkuma dokumentāciju iepirkumu veikšanai. Par PSO daļu PSO sagatavo projektēšanas uzdevumu projektēšanas darbiem, tehniskās specifikācijas iekārtu piegādei, tehnisko uzdevumu būvdarbu veicējam un citus dokumentus (nolikums, līgumi utt.).

+5. Iepirkumu procedūras

Saskaņā ar noslēgto vienošanos tiek veiktas visas nepieciešamās iepirkuma procedūras.

+6. Pieslēguma līguma slēgšana

Pieslēguma līgumu noslēdz, kad ir veiktas visas iepirkuma procedūras un zināmas visas izmaksas.

Pēc pieslēguma līguma noslēgšanas PSO noslēdz līgumus ar iepirkumu procedūru uzvarētājiem (PSO daļai), neatkarīgi no tā, kurš veicis iepirkuma procedūru.

+7. Projektēšana, iekārtu piegāde un būvniecība

Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem tiek veikta pieslēguma projektēšana un izbūve.

Lietotājiem:

Pēc izbūves vai pārbūves darbu veikšanas tiek veiktas visas nepieciešamās pārbaudes un pēc veiksmīgi izturētām pārbaudēm objektu nodod ekspluatācijā.

Ražotājiem:

Pēc izbūves vai pārbūves darbu veikšanas tiek veiktas visas nepieciešamās pārbaudes un testi atbilstoši izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un Tīkla kodeksam.

Pieslēguma pieņemšana notiek saskaņā ar “Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas ražotājiem“.

+8. Sistēmas pakalpojuma līguma noslēgšana

Lietotājiem:

Pirms pārbaužu un testu veikšanas tiek noslēgts sistēmas pakalpojuma līgums. Testi un pārbaudes jāveic saskaņā ar Eiropas komisijas 2016.gada 17.augusta Regulu 2016/1388, ar ko izveido tīkla kodeksu par pieprasījuma pieslēgumu un Tīkla kodeksu.

Ražotājiem:

Pirms pārbaužu un testu veikšanas tiek noslēgts sistēmas pakalpojuma līgums. Testi un pārbaudes jāveic saskaņā ar Eiropas komisijas 2016.gada 14.aprīļa Regulu 2016/631, ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem piemērojamajām tīkla pieslēguma prasībām un Tīkla kodeksu.

+9. Ekspluatācijas paziņošanas procedūras kārtība (Testu un pārbaudes veikšanas kārtība)

Ekspluatācijā pieņemšanas un pārbaužu veikšanas kārtība ir izstrādāta, ievērojot Regulas 2016/631 un Regulas 2016/1388 prasības, kā arī Tīkla kodeksa elektroenerģijas nozarē prasības.

Ekspluatācijā pieņemšanas un Pārbaužu veikšanas kārtība