Citi saistošie dokumenti

 • Trīs Baltijas valstu sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas institūcijas ir apstiprinājuši dokumentu “Pārvades jaudas aprēķināšanas un piešķiršanas metodika ar trešajām valstīm” (Terms, Conditions and Methodologies on Cross-Zonal Capacity Calculation, Provision and Allocation with the 3rd Countries), turpmāk tekstā – metodika, saskaņā ar kuru tiks aprēķinātas un piešķirtas elektroenerģijas pārvades jaudas attiecībā pret trešajām valstīm no 2019.gada 1.februāra. Metodiku kopīgi izstrādāja trīs Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori AS “Augstsprieguma tīkls, AS “Elering” un AB “Litgrid”.
 • Trauksmes celšana:
 • Pārvades tīkla caurlaides spēju aprēķina metodika apstiprināta BRELL Komitejā 2004. gada 19. oktobrī.
 • Elektroenerģijas uzskaites vispārīgās tehniskās prasības Pārvades sistēmas lietotājiem pieslēgumam pie Latvijas elektroenerģijas sistēmas pārvades tīkla.
 • Instrukcija par darbuzņēmēju darba organizāciju AST darbā esošās elektroietaisēs un to aizsargjoslās – šī instrukcija nosaka vienotas galvenās organizatoriskās prasības darbuzņēmējiem, veicot darbu AST darbā esošās elektroietaisēs un to aizsargjoslās. Šīs instrukcijas prasības ir piemērojamas, lai sakārtotu AST un darbuzņēmēju attiecības, organizējot AST dažāda rakstura funkciju veikšanu ar darbuzņēmēju spēkiem.
 • Darba instrukcija AST nolīgtajiem darbuzņēmējiem – šajā instrukcijā ir iekļauta informācija, ar kuru jāiepazīstas un jāņem vērā darbuzņēmējiem par AST integrēto vadības sistēmu kvalitātes, vides aizsardzības, darba drošības un arodveselības jomā.
 • Ierobežojumi līgumpartneriem darbam AST objektos Covid-19 izplatības mazināšanai
  • Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (turpmāk – Rīkojums Nr.720) 5.1.3.apakšpunktam darba devēji nodrošina, ka darbinieki (amatpersonas), kuriem nav sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, darba telpās atrodas tikai ar Covid-19 testēšanas sertifikātu vai darba devēja veiktu antigēna testu, kas nav vecāks par 72 stundām. Saskaņā ar Rīkojuma Nr.720 5.1.3.punktu, minētās prasības ir jānodrošina jebkuram darba devējam.
  • Lai nodrošinātu darbinieku drošību, informējam, ka AST papildus Rīkojumā Nr.720 noteiktajam paredz, ka līgumpartneri AST objektos darbus veic ar derīgu sadarbspējīgu sertifikātu (vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, Covid-19 testēšanas sertifikāts).
 • Latvijas energostandarti
  • Galvenās AST izvirzītās tehniskās prasības jaunierīkojamajām elektroietaisēm līdz 330 kV:
  • LEK 081 - Vispārējās prasības elektroietaišu ar spriegumu līdz 330 kV ierīkošanai. Vispārējā daļa.
  • LEK 080 - Augstsprieguma (110 un 330 kV) sadalietaises un apakšstacijas. Galvenās tehniskās prasības.
  • LEK 077 - Elektroietaišu izolācija. Galvenās tehniskās prasības.
  • LEK 135 - Gaisvadu elektropārvades līnijas (GL) ar spriegumu 110 - 330 kV".
  • LEK 137 - Kabeļlīnijas ar spriegumu 110 - 330 kV.
  • LEK 129 - 0,4 kV kabeļu izvēles prasības pēc pieļaujamās strāvas.
  • LEK 035 - Relejaizsardzības un automātikas ierīkošanas un lietošanas noteikumi.
  • LEK 123 - Elektroenerģijas uzskaites ierīkošanas noteikumi.
  • LEK 116 - Zemējumietaišu ierīkošana 330 kV un 110 kV ĀSI.
  • LEK 049 - Zemsprieguma un vidsprieguma kabeļlīnijas. Galvenās tehniskās prasības.