Iekšējais audits

AST iekšējā audita darbības mērķis ir novērtēt un palīdzēt uzlabot risku vadības, iekšējās kontroles un pārvaldības procesu efektivitāti, veicinot AST mērķu sasniegšanu un vērtības palielināšanu. Iekšējā audita darbību funkcionāli pārrauga AST padome, bet administratīvi tā ir padota AST valdes priekšsēdētājam.

Pamatojoties uz veikto risku novērtējumu, tiek sagatavots iekšējā audita stratēģiskais un gada plāns, kuru izskata AST valde, bet apstiprina AST padome.

Sagatavotos iekšējā audita ziņojumus iesniedz AST valdei un padomei. Iekšējais audita savā darbībā ievēro Starptautiskos iekšējā audita profesionālās prakses standartus un Ētikas kodeksu.

Paziņojumi

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka ast.lv sākumlapā izvietotajā kartē redzamās elektroenerģijas fiziskās plūsmas ir tehniskās tranzīta plūsmas, kas energosistēmā ienāk pāri vienai robežai un pamet energosistēmu pāri citai robežai. Tehniskās tranzīta plūsmas nav rādītājs komerciālām piegādēm.

Baltijas valstu energosistēma joprojām ar desmit 330 kV elektropārvades līnijām ir savienota ar apvienoto Krievijas energosistēmu. Krievijas elektroenerģijas importa pārtraukšana neietekmē Baltijas energosistēmas paralēlo darbu ar Krievijas energosistēmu. Paralēlais darbs visu iesaistīto valstu energosistēmām nodrošina sistēmas darbībai nepieciešamās elektroenerģijas tehniskās tranzīta plūsmas un balansēšanu.