Iekšējais audits

AST iekšējā audita darbības mērķis ir novērtēt un palīdzēt uzlabot risku vadības, iekšējās kontroles un pārvaldības procesu efektivitāti, veicinot AST mērķu sasniegšanu un vērtības palielināšanu. Iekšējā audita darbību funkcionāli pārrauga AST padome, bet administratīvi tā ir padota AST valdes priekšsēdētājam.

Pamatojoties uz veikto risku novērtējumu, tiek sagatavots iekšējā audita stratēģiskais un gada plāns, kuru izskata AST valde, bet apstiprina AST padome.

Sagatavotos iekšējā audita ziņojumus iesniedz AST valdei un padomei. Iekšējais audita savā darbībā ievēro Starptautiskos iekšējā audita profesionālās prakses standartus un Ētikas kodeksu.