Projektu izskatīšana, saskaņošana un atzinumu izsniegšana

Svarīgi!
AST Klientu centrs apmeklētājus pieņem darbdienās no 10.00 līdz 14.00.

Klātienes konsultācijas par projektiem nenotiek, aicinām klientus sazināties pa tālruni vai elektroniski, kontakti ir atrodami zemāk, projektu iesniegšanas un saskaņošanas procesā izmaiņu nav.

Lūdzam izvērtēt nepieciešamību personīgi apmeklēt AST Klientu centru, aicinām izmantot elektroniskos saziņas kanālus vai nosūtīt korespondenci pa pastu.

Aicinām klientus dokumentus iesniegt elektroniski un, rūpējoties par savu un līdzcilvēku veselību, neapmeklēt AST klientu centru, ja pēdējo 7 dienu laikā esat kontaktējies ar potenciāli ar Covid-19 inficētu personu vai ja ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (klepus, elpas trūkums, rīkles iekaisums, paaugstināta temperatūra).

Saskaņā ar Būvniecības likuma pārejas noteikumu 21. punktu, ar 2020.gada 1.janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

BIS lietotāju atbalsta dienesta komanda aicina ar BIS izmantošanu saistītās problēmas, kļūdas vai sistēmas uzlabojumu ieteikumus pieteikt elektroniski BIS. 

Pieteikt problēmu vai ieteikumu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) ir iespējams gan no BIS publiskā portāla www.bis.gov.lv (BISP), gan no būvvalžu un tehnisko noteikumu izdevēju (TNI) darbavietas (BIS-2), gan arī no BIS reģistru darbavietas (BIS-1). Piesakot problēmu vai ieteikumu, lūdzu, pieteikuma formā pievienot nosūtāmai informācijai problēmas vai ieteikuma aprakstu, problēmas vai ieteikuma raksturojošus ekrānšāviņus un personas kontaktinformāciju. Vairāk lasīt instrukcijā vai arī skatīt šeit.

KONTAKTINFORMĀCIJA SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS (BIS) TEHNISKA RAKSTURA JAUTĀJUMIEM:

BIS REĢISTRI: būvspeciālisti, būvinspektori, būvkomersanti, dzīvojamo māju pārvaldnieki, neatkarīgie eksperti, ēku energoefektivitātes joma un ēku energosertifikāti [ BIS-1 ]:
• Pieteikt problēmu, kļūdu vai ieteikumu elektroniski, autorizējoties BIS-1 darbavietā: https://bis.gov.lv/bis/lv/login
• Saziņa pa tālruni: 67013328, 67013305, 67013369, 67013368
• E-pasts: buvkomersanti@bvkb.gov.lv
(lūdzu, pievienot nosūtāmai informācijai problēmas aprakstu, problēmu raksturojošus ekrānšāviņus un personas kontaktinformāciju)

Publiskā BIS portāla lietotāji (ieceres iesniedzēji un projektētāji) [ BISP ]:
• Pieteikt problēmu, kļūdu vai ieteikumu elektroniski, autorizējoties publiskajā BIS portālā: https://bis.gov.lv/bisp/
• Saziņa pa tālruni: 62004010

Būvvaldes, tehnisko noteikumu izdevēji (TNI) un kontrolējošās institūcijas [ BIS-2 ]:
• Pieteikt problēmu, kļūdu vai ieteikumu elektroniski, autorizējoties BIS-2 darbavietā: https://bis.gov.lv/bis2/lv/login
• Saziņa pa tālruni: 62004010

Kontakti

Būvniecības informācijas sistēma
https://bis.gov.lv/
Iedzīvotājiem
Par būvniecības ieceri vai citu saimniecisko darbību aicinām vispirms vērsties pašvaldību būvvaldēs un interesēties projektēšanas uzņēmumos, kuri pārzina tehniskās normas un prasības. Īpašu uzmanību lūdzam pievērst tam, ja plānotā darbība – būvniecība, zemes rakšanas darbi, koku ciršana paredzēta augstsprieguma elektrolīniju aizsargjoslās. Saimnieciskā darbība elektrolīniju aizsargjoslās ir ierobežota.

Cilvēku aizsardzībai un elektrolīniju drošībai pieņemti normatīvie akti ar kuriem var iepazīties pašvaldībās, projektēšanas firmās vai mājas lapā sadaļā "Aprobežojumi darbībām pārvades tīkla aizsargjoslās".

Ja tomēr esat izlēmuši ieceri realizēt elektrolīniju tuvumā, kā arī, ja nepieciešama to šķērsošana ar plānotajām inženierkomunikācijām, projekta sagatavošanai jāsaņem tehniskie noteikumi dotās būves realizācijai. Palīdzēsim Jums neskaidru jautājumu gadījumā.

Iedzīvotājs
Pārliecinās par tehniskajām normām un ierobežojumiem. Vēršas pie projektētāja vai potenciālā darbu izpildītāja, kas risina tālākos būvniecības ieceres jautājumus
Projektētājs
Pieprasa tehniskos noteikumus
AST
Sagatavo tehniskos noteikumus
Projektētājs
Sagatavo projektu un iesniedz izskatīšanai un saskaņošanai AST
Kontakti
Saistībā Latvijā ar izsludināto ārkārtas situāciju koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai klātienes konsultācijas par projektiem ir atceltas līdz turpmākam lēmumam, aicinām klientus sazināties pa tālruni vai elektroniski. Projektu iesniegšanas un saskaņošanas procesā izmaiņu nav.

(+371) 26511878
Edgars Notrums
Edgars.Notrums@ast.lv

(+371) 26628407
Ilze Slaide
Ilze.Slaide@ast.lv
Mērniekiem
Topogrāfisko plānu sagatavošanas laikā, uzmērot elektrolīniju vadus šķērsojumos ar ielām, ceļiem, dzelzceļiem, citām inženierkomunikācijām, ēkām, reģistrēt gaisa temperatūru. Plānos attēlot elektrolīniju pamatus, atsaites un pazemes kabeļu posmu savienojumu akas.

Informācijas precizēšanai par 110kV un 330kV elektrolīnijām aicinām zvanīt AS "Augstsprieguma tīkls" darbiniekiem.
Izpildmērījumu plānu sagatavošanu uzsākt būvdarbu veikšanas laikā. 
Izpildmērījumu plāniem jābūt reģistrētiem pašvaldības informācijas datubāzē.

Klients
Nepieciešams topogrāfiskais plāns
Mērnieks
Veic uzmērīšanas darbus un iesniedz izskatīšanai AST topogrāfisko plānu
AST
Izskata un saskaņo topogrāfisko plānu. Informācija publicēta mājas lapā un nosūtīta mērniekam elektroniski
Mērnieks
Informē klientu un izsniedz sagatavotos dokumentus
Kontakti
Topogrāfiskos plānus un Zemes ierīcības projektus pieņemam izskatīšanai elektronisku datņu formā .dgn un .dwg formātā. Adrese: ast@ast.lv. Sūtījumu parakstīt ar e parakstu.

(+371) 26511878
Edgars Notrums
Edgars.Notrums@ast.lv

(+371) 26628407
Ilze Slaide
Ilze.Slaide@ast.lv
Projektētājiem
Būvprojekti tiek izskatīti un saskaņoti elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā BIS, tāpat sagatavotos būvprojektus var iesniegt izskatīšanai AST papīra izdrukas veidā

Izskatīšanai un saskaņošanai paredzētajiem būvprojektu eksemplāriem pievienot AST eksemplāru ar šādām dokumentu kopijām: titullapa, plāns ar citiem skaņojumiem, īpašuma apliecinoši dokumenti, projektēšanas sertifikāts, iestāžu, uzņēmumu, privātpersonu inženierkomunikāciju turētāju izdotie tehniskie noteikumi, skaidrojošais apraksts (paskaidrojuma raksts), būvvaldes izsniegtās būvatļauja, projektēšanas uzdevums, būvju, inženierkomunikāciju tuvinājuma, šķērsojuma vietu, garenprofila un šķērsprofa rasējumus ar attēlotu situāciju elektrolīniju tuvumā. Informāciju par iesniegto projekta statusu skatīt Projektu izskatīšanas un saskaņošanas reģistrā.

Informējam, ka vispārīgo būvnoteikumu punkts Nr.17.1 paredz: Inženiertīklu īpašnieki vai valdītāji būvniecības ieceres dokumentācijā iestrādātās tehniskās prasības izvērtē saprātīgā termiņā, bet ne ilgāk kā 30 dienu laikā pēc būvniecības ieceres dokumentācijas saņemšanas.

Informējam: ja iesniedzot būvprojektu izskatīšanai tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir mazāks par paredzamo izskatīšanas termiņu, lūdzam vai nu pirms būvprojekta iesniegšanas pieprasīt tehnisko noteikumu pagarinājumu, vai arī pieprasīt izsniegt jaunus tehniskos noteikumus būvprojekta izstrādei.

UZMANĪBU! Ja projektam nebūs saņemti AST tehniskie noteikumi, tas netiks izskatīts!

Projektētājs
Pieprasa tehniskos noteikumus
AST
Sagatavo tehniskos noteikumus
Projektētājs
Sagatavo projektu un iesniedz izskatīšanai un saskaņošanai AST
Būvdarbu veicējs
Sagatavo un iesniedz izskatīšanai darbu izpildes projektu
Kontakti

(+371) 26511878
Edgars Notrums
Edgars.Notrums@ast.lv

(+371) 26628407
Ilze Slaide
Ilze.Slaide@ast.lv
Būvdarbu veicējiem
Pirms būvdarbu uzsākšanas aicinām iepazīties ar projektā norādītajiem nosacījumiem (sagatavot darbu izpildes projektu, uzaicināt klātienē iepazīties ar situāciju AST pārstāvi u.c.).

Izpildmērījumu plānus par veiktajiem būvdarbiem pieņemam papīra izdrukas vai elektroniskas datnes veidā. Atzinumu saņemšanai par veiktajiem būvdarbiem iesniegt pašvaldības informācijas datubāzēs reģistrētus izpildmērījumu plānus ar attēlotām elektrolīnijām šķērsojumos un tuvošanās vietās. Elektrolīniju vadu augstuma uzmērīšanas laikā jāreģistrē gaisa temperatūra.

Būvdarbu veicējs
Iesniedz izskatīšanai darbu izpildes projektu
AST
Izskata darbu izpildes projektu
Būvdarbu veicējs
Pēc būvdarbu pabeigšanas pieprasa atzinumu par veiktajiem darbiem
AST
Pēc pārbaudes sagatavo un izsniedz atzinumu
Kontakti
Darbu izpildes projektus pieņemam izskatīšanai katru darbadienu no 9:00 līdz 16:00, piektdienās līdz 15:00, pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00. Izpildmērījumu plānus par veiktajiem būvdarbiem pieņemam papīra izdrukas vai elektroniskas datnes veidā.

(+371) 27890464
Guntars Mošāns
Guntars.Mosans@ast.lv

(+371) 27890465
Jānis Raģelis
Janis.Ragelis@ast.lv
Tehnisko noteikumu izsniegšana
Ēku un būvju būvprojektu sagatavošanai projektētājam vai būvprojekta pasūtītājam nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus, ja projekta teritorija atrodas elektrolīnijas aizsargjoslā vai paredzēti ielu, ceļu, inženierkomunikāciju šķērsojumi un tuvošanās elektrolīnijai, kā arī, ja tiek plānota tādu objektu būvniecība, kas atrodas ārpus elektrolīnijas aizsargjoslas, bet iespējama aizsargjoslu pārklāšanās.

Tehnisko noteikumu iesniegumam nepieciešams pievienot:

  • informāciju par būvniecības ieceri;
  • vizuālo informāciju par paredzamo būvi;
  • īpašumu apliecinošus dokumentus;
  • pilnvaru projektēšanas darbiem (ja tāda ir);
  • citu inženierkomunikāciju turētāju izsniegtos tehniskos noteikumus (ja tādi ir).

Iesniegumā attēlot plānotās 110kV un 330kV elektrolīniju šķērsojumu un tuvināšanās vietas. Informācijas nepietiekamības gadījumā tehniskie noteikumi netiks izsniegti.

Aicinām interesentus pieteikties Būvniecības valsts kontroles biroja bezmaksas tiešsaistes semināriem 2019. gada oktobrī, novembrī un decembrī par BIS lietošanu, plašāka informācija atrodama šeit.

Projektētājs vai pasūtītājs
Pieprasa tehniskos noteikumus
AST
Sagatavo un izsniedz tehniskos noteikumus
Kontakti
Tehniskos noteikumus iespējams pieprsīt un saņemt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā BIS, tāpat tehnisko noteikumu saņemšanai var nosūtīt iesniegumu AS ”Augstsprieguma tīkls” Rīgā, Dārzciema ielā 86, LV-1073 vai ast@ast.lv.

ast@ast.lv
Dokumentu pieņemšanas laiks

Projektus izskatīšanai var iesniegt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā BIS, kā arī Dārzciema ielā 86, Rīgā, 1.stāvā, Klientu centrā. Iesniedzot dokumentus izskatīšanai, jāaizpilda Veidlapa tehnisko noteikumu izsniegšanai, Veidlapa atzinuma izsniegšanai, Veidlapa Projektu saskaņošanai ar iesniedzamo dokumentu sarakstu. Dokumentu izskatīšana un saskaņošana konsultāciju un pieņemšanas laikā nenotiek.

Pirmdiena
10:00-14:00
Otrdiena
10:00-14:00
Trešdiena
10:00-14:00
Ceturdiena
10:00-14:00
Piektdiena
10:00-14:00