Korporatīvās pārvaldības modelis

AST komercdarbības forma ir akciju sabiedrība, kas darbojas saskaņā ar statūtiem, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu (Pārvaldības likumu), Komerclikumu un citiem normatīviem aktiem.

AST ir Latvijas Republikas neatkarīgais elektroenerģijas Pārvades sistēmas operators, kas sniedz pārvades sistēmas pakalpojumus un nodrošina balansēšanu un stabilitāti pārvades sistēmā. Saskaņā ar izsniegto licenci Nr. E12001, Elektroenerģijas tirgus likuma 11. panta pirmo daļu AST ir vienīgais Pārvades sistēmas operators Latvijā, un tā licences darbības zona ir visa Latvijas teritorija.

AST 100% kapitāla daļu pieder valstij, un to turētājs ir Latvijas Klimata un enerģētikas ministrija.

AST Akcionāra kompetenci īsteno Ministru kabinets. Akcionārs īsteno AST pārvaldi līdztekus Akcionāru sapulcei, Valdei un Padomei Pārvaldības likumā noteiktās kompetences ietvaros.

AST Akcionāru sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

AST Akcionāra intereses Akcionāru sapulču starplaikos pārstāv AST Padome, izmantojot pārdomātus un efektīvus pārvaldības instrumentus, uzraugot AST Valdes darbību. Padomes locekļu skaitu nosaka, ievērojot attiecīgos Ministru kabineta noteikumus, atbilstoši AST lielumu raksturojošiem rādītājiem. AST padomes locekļu pilnvaru termiņu nosaka normatīvie akti.

AST kapitāla daļu pārvaldību ikdienas darbībā, vadot un pārstāvot AST kopīgi, nodrošina tās izpildinstitūcija – Valde. AST valdes locekļu skaitu nosaka, ievērojot attiecīgos Ministru kabineta noteikumus, atbilstoši AST lielumu raksturojošiem rādītājiem. AST valdes locekļu pilnvaru termiņu nosaka normatīvie akti.

AST tiek veidota AST lielumu raksturojošajiem rādītājiem, stratēģiskai attīstībai un darbības risku efektīvai pārvaldīšanai atbilstoša un pārskatāma organizatoriskā struktūra.

AST Valde savu darbu organizē pēc funkcionālā principa: katrs valdes loceklis atbild par noteiktu darbības virzienu atbilstoši profesionālajām zināšanām, pieredzei un kompetencēm attiecīgajā atbildības jomā: valdes priekšsēdētājs (vadība), valdes loceklis (sistēmvadība), valdes loceklis (attīstība), valdes loceklis (atbalsts), valdes loceklis (ekspluatācija).

+ Statūti

AS "Augstsprieguma tīkls" statūti, apstiprināti jaunā redakcijā akcionāru sapulcē 2023. gada 15.decembrī.

+ AST Korporatīvās pārvaldības politika

AS "Augstsprieguma tīkls" Korporatīvās pārvaldības politika izstrādāta, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvos aktus, NASDAQ OMX Riga, AS izstrādātos Korporatīvās pārvaldības principus un ieteikumus to ieviešanā, Eiropas Savienības un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ieteikumus kapitālsabiedrības korporatīvajai pārvaldībai, pārskatot un apkopojot AS "Augstsprieguma tīkls" īstenoto praksi korporatīvajā pārvaldībā.

Dokuments lejupielādei pdf formātā

+ AST korporatīvās pārvaldības ziņojumi