Trauksmes celšana

Kas ir trauksmes celšana?

Trauksmes celšana ir iespēja veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu organizāciju darbību publiskajā un privātajā sektorā, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli. Trauksmes celšanas likums palīdz Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus, pirms nodarīts kaitējums sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām.

Kas ir trauksmes cēlējs?

Trauksmes cēlējs var būt ikviens AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) darbinieks vai persona, kas dibina darba tiesiskās attiecības ar AST un kas sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu. Trauksmes celšanas mērķis ir novērst krāpšanas vai negodprātīgas rīcības gadījumus, vai normatīvo aktu pārkāpumus AST.

Konsultācija par trauksmes celšanu

AST atbilstoši likumam ir apstiprināta "Trauksmes celšanas kārtība", saskaņā ar kuru pirms trauksmes celšanas jautājumu vai šaubu gadījumā (arī anonīmi) AST var saņemt konsultāciju, kuru sniedz AST kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos – Juridiskā nodrošinājuma daļas vadītājs, rakstot uz e-pastu [email protected] vai pa tālruni 67725355. Informācija, kuru konsultācijas ietvaros ir saņēmusi kontaktpersona, ir konfidenciāla.

+ Ziņojuma saturs

Par ziņojumu nav uzskatāms anonīms iesniegums. Pēc trauksmes celšanas ziņojuma saņemšanas iesniedzēja dati tiek pseidonimizēti un nav pieejami iesnieguma izskatītājiem, iesnieguma saturs ir ierobežotas pieejamības informācija.

Trauksmes cēlēja ziņojums satur iesniedzēja rīcībā esošo informāciju saistībā ar pārkāpumu un tajā ir jānorāda šāda informācija (ieteicams izmantot AST izstrādāto veidlapu):

 • ziņojuma iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese (vēlams norādīt arī citus kontaktus, piemēram, telefona numuru operatīvai saziņai ar Ziņojuma iesniedzēju);
 • norādi, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums;
 • norādi, vai informācija par pārkāpumu gūta veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu;
 • pārkāpuma apraksts, minot konkrētus faktus;
 • informāciju par fiziskajām vai juridiskajām personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās iesaistītas šā pārkāpuma izdarīšanā;
 • dokumentu kopijas, kas apstiprina ziņojumā minētos apstākļus, ja tādas ir pieejamas;
 • norāde, vai par šo pārkāpumu jau ir ziņots iepriekš (pievieno saņemto atbildi, ja tāda ir saņemta);
 • cita trauksmes cēlēja rīcībā esošā informāciju saistībā ar pārkāpumu.
+ Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Trauksmes cēlēja ziņojumu var iesniegt:

 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītu, nosūtot uz e-pastu [email protected];
 • nosūtot uz AST juridisko adresi pa pastu vai ar kurjeru, vai iesniedzot klātienē AST klientu apkalpošanas centrā;
 • ievietojot pastkastē "Iesniegšanai AS "Augstsprieguma tīkls", kas atrodas AST galvenajā ēkā pirmajā stāvā pie klientu apkalpošanas centra.

Iesniedzot ziņojumu rakstveidā, trauksmes cēlējs nodrošina, ka ziņojums tiek ievietots slēgtā aploksnē un uz tās tiek noradīts, ka tas ir ziņojums (piem. uz aploksnes ir izdarīta atzīme "Trauksmes celšanas ziņojums"). Iesniedzot ziņojumu elektroniski, trauksmes cēlējs e-pasta vēstuli noformē tādā veidā, lai saņēmējs varētu nepārprotami secināt, ka e-pasta vēstulei ir pievienots ziņojums.

  Konsultācijas: [email protected] vai pa tālruni 67725355 (konsultācijās izpaustā informācija ir konfidenciāla)

  Dokumenti: Trauksmes celšanas kārtībaTrauksmes celšanas ziņojuma veidlapa

  Papildus informācija par trauksmes celšanas būtību, ziņošanas mehānismiem, kā arī kompetento institūciju saraksti ir pieejami vietnē www.trauksmescelejs.lv