AS "Augstsprieguma tīkls" privātuma paziņojums

Pārzinis AS “Augstsprieguma tīkls" (turpmāk – AST), apstrādājot  personas datus (turpmāk - Personas dati), ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK  (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas  Latvijā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Pārziņa kontaktinformācija:

Adrese: Rīga, Dārzciema iela 86, LV-1073, Latvija.

E-pasts: [email protected], tālrunis: (+371) 67728353

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: [email protected]

Šis privātuma paziņojums izskaidro, kā AST apstrādā Personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar Personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. AST privātuma paziņojums attiecas uz visa veida Personas datu apstrādi, ko veic AST.

+ Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

AST Personas datu apstrādes mērķi ir saistīti ar AST saimniecisko darbību un tās ietvaros veiktajām funkcijām. AST apstrādā Personas datus šādiem mērķiem:

 • Līgumu sagatavošana, noslēgšana un administrēšana;
 • Personāla atlase un vadība;
 • Efektīva uzņēmuma pārvaldības procesa nodrošināšana;
 • Biznesa plānošana un analītika;
 • Iepirkumu un izsoļu rīkošana;
 • Sabiedrības informēšana par AST darbību;
 • Pieteikumu, iesniegumu izskatīšana un apstrāde;
 • Normatīvo aktu prasību izpilde (piemēram, Darba likuma, Darba aizsardzības likuma, Arhīvu likuma, Iepirkumu likuma, likuma  "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", 2014.gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500  "Vispārīgie būvnoteikumi");
 • Drošības un tiesību aizsardzība:
  • AST IT sistēmu auditācijas uzturēšanai;
  • IT drošības incidentu (piemēram, neautorizētas ārējas piekļuves gadījumā AST IT sistēmām, jebkurām vietnēm vai lietotnēm), kā arī jebkāda veida ļaundabīgas darbības AST IT sistēmām, jebkurām vietnēm vai lietotnēm (piemēram, DDoS uzbrukuma) novēršanai un izmeklēšanai;
  • Personas datu apstrādes pārkāpumu (piemēram, nelikumīgas piekļuves AST telpām) novēršanai un izmeklēšanai;
  • drošībai AST telpās, AST objektu teritorijā vai pie AST objektiem, tai skaitā videonovērošanas veikšanai un piekļuves kontroles īstenošanai (piemēram, caurlaižu izsniegšanai);
  • informācijas sniegšanai valsts iestādēm un citām personām, piemēram, policijai, Valsts kontrolei vai arhīviem.
 • Personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzība.

AST apstrādā Personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde;
 • Leģitīmo interešu nodrošināšana:
  • Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību;
  • Personāla rīcības atbilstības elektrodrošības noteikumiem izvērtēšana ar mērķi nodrošināt personāla veselības un dzīvības aizsardzību;
  • Efektīva darba organizācija un pārskatāmības veicināšana;
  • Sabiedrības informēšana par AST darbību un jaunumiem;
  • Personāla atlase un vadība;
  • Efektīva uzņēmuma pārvaldības procesa nodrošināšana;
  • Biznesa plānošana un analītika;
  • Sabiedrības informēšana par savu darbību;
  • Pieteikumu, iesniegumu izskatīšana un apstrāde.
 • Līgumu noslēgšana vai izpilde;
 • Personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzība;
 • Uzdevumu izpilde, ko AST veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
 • Datu subjekta piekrišana.
+ Personas datu kategorijas un personas datu subjektu kategorijas
Personas datu subjektu kategorijas

AST galvenokārt apstrādā šādas Personu datu subjektu kategorijas:

 • Esošie un bijušie AST darbinieki, kā arī personas, kas pieteikušās uz brīvajām vakancēm;
 • AST teritorijas un objektu apmeklētāji un AST rīkoto pasākumu dalībnieki;
 • AST objektos vai tiem pieguļošajās teritorijās esošās personas, kas nonāk videokameru novērošanas zonā;
 • Informācijas sistēmu, mājas lapas un tehnisko risinājumu lietotāji;
 • Iepirkumu dalībnieki;
 • Izsoļu dalībnieki.
Personas datu kategorijas

AST galvenokārt apstrādā šādas Personu datu kategorijas:

Vārds, Uzvārds, personas kods, adrese, izglītības un kvalifikācijas dokumenti, foto attēli, video ieraksti, auditācijas pieraksti, audio ieraksti, telefona numuri, e-pasta adreses, obligāto veselības pārbaužu dati, uzņēmumā izmantoto automašīnu GPS dati, darbinieku un apmeklētāju identifikācijas karšu uzskaites un ar to lietošanu saistītā informācija.

+ Personas datu glabāšanas ilgums

AST glabā Personas datus atbilstoši definētajiem Personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā AST var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • AST pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai Personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
+ Sīkdatnes

Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota tīmekļa vietnes lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātās sīkdatnes ļauj mums atpazīt lietotāja datoru. 

+ Kāpēc AST izmanto sīkdatnes?

AST izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

 • tīmekļa vietnes funkcionalitātes nodrošināšanai;
 • statistikas datu ieguvei par tīmekļa vietnes apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
 • tīmekļa vietnes darbības efektivitātes uzlabošanai.

Serveris, kurā izvietota AST tīmekļa vietne reģistrē tīmekļa vietnes apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (atvērtās tīmekļa adreses, izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību. AST neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc AST informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa datu subjekta piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

+ Trešo personu sīkdatnes

AST tīmekļa vietnē var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, google analytics. Google analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Google Inc. ir pievienojusies ES-ASV Privātuma aizsardzības principiem (ES–ASV Privātuma aizsardzības sarakstam, kas apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES pieprasītos privātuma standartus). Šim pakalpojumu sniedzējam ir piemērojamas arī līgumiskās saistības, kas paredzētas privātuma nodrošināšanai.

+ Sīkdatņu kontrole

Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija – www.AboutCookies.org un/vai www.youronlinechoices.com/lv/).

Datu subjekts var dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas tā datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt, bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat tīmekļa vietni, un tā rezultātā daži pakalpojumi un tīmekļa vietnes funkcijas var pārstāt darboties.

+ Personas datu saņēmēji

Noteiktos gadījumos AST var izpaust Personas datus šādiem Personas datu saņēmējiem, ja tas nav pretrunā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem:

 • AST darbiniekiem un pilnvarotajām personām, kuras apstrādā šajā privātuma paziņojumā norādītos Personas datus AST vārdā savas kompetences un darba uzdevumu ietvaros;
 • ar AST saimniecisko darbību saistītajām personām, tostarp, bet ne tikai:
  • informācijas sistēmu uzturētājiem un to apkalpošanas pakalpojumu sniedzējiem;
  • darbuzņēmējiem (piemēram, būvuzņēmējiem, kuri saņem nekustamo īpašumu īpašnieku Personas datus);
  • pētījumu veikšanas pakalpojumu sniedzējiem;
  • pasta un piegādes pakalpojumu sniedzējiem;
  • apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem.
 • tiesībsargājošajām iestādēm, citām valsts iestādēm un publiskajām personām un līdzīgām personām, ja tas noteikts normatīvajos aktos (piemēram, tiesai, policijai, prokuratūrai, Valsts ieņēmumu dienestam, notāriem);
 • papildus AST var saņemt informāciju par Jums no trešajām pusēm, piemēram, tādām kā: valsts un pašvaldības iestādes (piemēram, Zemesgrāmata, Kadastra IS, pašvaldības, arhīvs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde).
+ Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības

Dažos gadījumos AST var nodot Personas datus ārpus Eiropas Savienības, piemēram, ja tiek izmantoti datu glabāšanas risinājumi, kuri sniedz datu glabāšanas pakalpojumus ārpus Eiropas Savienības, vai arī piesaistot trešās puses, kas palīdz AST veikt saimnieciskās darbības uzdevumus. Atkarībā no apstākļiem AST var izvēlēties Regulā norādītās speciālās Personas datu aizsardzības garantijas, piemēram, noslēgt standartklauzulas ar Personas datu saņēmēju. Jums ir tiesības iepazīties vai saņemt informāciju par minētajām garantijām, izmantojot AST šajā privātuma paziņojumā norādīto kontaktinformāciju.

+ Piekļuve saviem personas datiem un citas subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus AST par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:

 • personīgi rakstveidā  AST birojā Rīgā, Dārzciema ielā 86, LV-1073, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected].

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Personas datu apstrādi, Personas datu dzēšanu vai lūgt Personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

AST veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

Ja datu subjektam šķiet, ka datu subjekta tiesības uz Personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību Personas datu uzraudzības iestādei.

+ Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja Personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta Personas datu apstrāde, kuru AST veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

+ Izmaiņas privātuma paziņojumā

AST ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas šajā privātuma paziņojumā, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.ast.lv.