Krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu risku pārvaldība

Krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu risku pārvaldība AST tiek veikta atbilstoši 2017. gada 17. oktobra MK Noteikumiem Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" un uzņēmumā ieviestiem Krāpšanas un korupcijas risku pārvaldības noteikumiem Nr. NOP-1-024.

+ Papildus darbs pie cita darba devēja

AST saviem darbiniekiem ir noteikusi prasības rakstiski saskaņot papildus darbu pie cita darba devēja. Prasības ir noteiktas darba līgumos un Personāla dokumentu izstrādāšanas un aprites noteikumos.

+ Ierobežojumi iepirkumu procedūrās

Ievērojot AST Pamatnoteikumus iepirkumu procedūrām, AST darbinieki nedrīkst piedalīties tehniskās dokumentācijas sagatavošanā, iepirkuma procedūras komisijas darbā, tajā skaitā veikt eksperta pienākumus, pieteikumu un piedāvājumu izvērtēšanā un lēmuma par iepirkuma procedūras uzvarētāju pieņemšanā, ja AST darbinieks ir:

 • juridiskās personas - kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja - pašreizējais vai bijušais darbinieks, amatpersona, dalībnieks, akcionārs, prokūrists vai biedrs, un ja šī saistība ar juridisko personu izbeigusies pēdējo 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā;
 • juridiskās personas - kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja - akcionāra, kuram pieder vismaz 10% (desmit procentu) akciju, dalībnieka, prokūrista vai amatpersonas tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusbrālis, pusmāsa, laulātais (turpmāk - radinieks);
 • fiziskās personas - kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja - radinieks.

Visi darbinieku pienākumi un atbildības, lai nodrošinātu godīgu iepirkumu procedūru norisi AST, ir noteikti uzņēmuma Pamatnoteikumos iepirkumu procedūrām.

Veicot risku izvērtēšanu, konstatēts, ka darbinieki ievēro AST noteiktās prasības krāpšanas, korupcijas un interešu konflikta risku vadībai.

+ Ziņošana par krāpšanas un korupcijas incidentiem vai aizdomām par tiem

Identificējot krāpšanas vai korupcijas gadījumus vai pamatotas aizdomas par tiem, katra AST darbinieka pienākums ir ziņot par krāpšanas vai korupcijas gadījumiem vai aizdomām par tiem, iespējami izklāstot identificētā gadījuma vai aizdomu pamatojumu.

Darbiniekiem tiek nodrošināti sekojoši ziņošanas kanāli: e-pastā [email protected] vai AST iekšējā intraneta lapā (sadaļā "Ziņot par koruptīvām darbībām"). Šiem ziņojumiem tiek nodrošināta ziņotāja identitātes aizsardzība.

Pēc krāpšanas vai korupcijas incidentu ziņojumu saņemšanas tiek pārskatītas ieviestās risku vadības kontroles.

+ Krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu risku novērtējums 2022. gadā

2022.gadā ir veikti krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu risku novērtējumi visām AST Valdes pakļautībā esošajām struktūrvienībām. Kopumā riski novērtēti 43 struktūrvienībām un 172 amatu grupām. Identificēti 40 unikāli riski. Katrs amats/ amatu grupa vidēji ir pakļauta 4-5 riskiem.

Risku pakāpes variē diapazonā no nenozīmīga līdz augstam riskam. Periodā konstatēts viens risks ar augstu riska pakāpi - Krāpšana un/vai pikšķerēšana, izmantojot AST partneru datus. Risks nav saistīts ar AST darbinieku iespējamo korupciju vai interešu konfliktu, bet ar ārēju apdraudējumu, kas saistīts ar pastiprinātu krāpnieku aktivitāti elektroniskajā vidē. AST izstrādāja Rīcības plānu šādu krāpšanas risku mazināšanai.

Atbilstoši risku novērtējuma rezultātiem, lielākais risku potenciāls ir sekojošām risku izpausmēm:

 • Krāpšana un/vai pikšķerēšana, izmantojot AST partneru datus;
 • Dalība iepirkumu veikšanā (iepirkuma komisijā, cenu aptaujas veikšana, lēmumu pieņemšana);
 • Projektēšanas uzdevumu, tehnisko noteikumu, iepirkumu specifikāciju un citas saistītās iepirkumu dokumentācijas izstrāde, saskaņošana un kontrole;
 • Līgumu izpildes kontrole;
 • Pakļautībā esošo struktūrvienību kontrole (līgumu izpildes kontrole, finansējuma izlietojuma kontrole, pieņemto lēmumu izpildes kontrole, darba uzdevumu kontrole u.c.);
 • Pārvadītās elektroenerģijas un zudumu ikstundas, dienas un mēneša bilanču aprēķins un aprēķina kontrole;
 • Pārvadītās elektroenerģijas dienas un mēneša ikstundas bilances atskaites par katru komersantu, ar kuru AST ir tīkla pakalpojuma vai balansēšanas līgums, aprēķins un aprēķina kontrole;
 • Dienas un mēneša ikstundas atskaites par avārijas un regulēšanas rezervju izmantošanu sastādīšana un tās kontrole;
 • Dalība zemes nomas, apgrūtinājumu un servitūtu līgumu sagatavošanā un kontrolē;
 • Maksājumu, kas saistīti ar ENSTO-E starpvalstu tranzīta zudumu kompensēšanu, aprēķini un prognozes;
 • Izcelsmes apliecinājumu izsniegšana un darbības ar saistītajiem datiem  (reģistrēšana, pārbaude, pārvaldība, dzēšana).

Atbilstoši AST apstiprināto Krāpšanas un korupcijas risku pārvaldības noteikumu (turpmāk – Noteikumi) kritērijiem, 2022.gadā tika konstatēta 1 potenciāli augsta un 12 potenciālas vidēja riska krāpšanas, korupcijas un interešu konflikta izpausmes. Minētajām 1 augsta un 12 vidēja riska izpausmēm bija pakļauti 68 amati/ amatu grupas.

Pārējiem novērtētajiem amatiem un amatu grupām risku pakāpe, atbilstoši Noteikumu kritērijiem, ir zema vai nenozīmīga.

Risku novērtēšanas procesā, atbilstoši Noteikumu prasībām, tika izvērtēta esošo risku kontroļu un risku vadības pasākumu efektivitāte. Atbilstoši Noteikumos noteiktajiem kritērijiem, risku kontroļu un risku vadības pasākumu efektivitāte visos gadījumos ir novērtēta kā augsta vai ļoti augsta, kas norāda uz efektīvu kontroles sistēmas darbību.

Pārkāpumi saistībā ar krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu gadījumiem AST darbinieku darbībā 2022.gadā nav konstatēti.

+ Krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu risku uzraudzība

Struktūrvienību vadītājiem, atbildīgajiem darbiniekiem, materiāli atbildīgajām personām ir pienākums periodiski vai izlases veidā veikt padziļinātu kontroli par uzdoto uzdevumu izpildi, resursu lietošanu, lai gūtu pārliecību par godprātīgu uzdevumu izpildi un ieviesto kontroļu ievērošanu. Par konstatētajām atkāpēm, ja tādas ir, nepieciešams nekavējoties ziņot.

Ne retāk kā reizi gadā visi AST darbinieki aizpilda interešu konflikta deklarācijas, kurās apliecina, ka savus darba pienākumus veic atbildīgi un izvairās no interešu konfliktu situācijām, kā arī norāda uz potenciālām situācijām, kurās varētu rasties interešu konflikts. Interešu konflikta deklarācijās sniegtā informācija tiek izmantota, lai nepieļautu interešu konflikta situācijas rašanos.

Darbinieku saistība ar citiem komersantiem un organizācijām tiek uzraudzīta arī izmantojot "Lursoft" uzņēmumu datu bāzē pieejamo informāciju. Tiek veikta visu darbinieku saistību pārbaude. Ja atklājas, ka AST darbinieks ieņem vadošu amatu (īpašnieks, valdes priekšsēdētājs, valdes loceklis, kapitāldaļu turētājs u.tml.), kādā no "Lursoft" datu bāzē esošajiem uzņēmumiem, tad tiek veikta iespējamā interešu konflikta pārbaude.

Ja uzraudzības periodā ir bijuši riska ziņojumi vai incidenti, izmaiņas iekšējā vai ārējā vidē vai konstatēti trūkumi ieviestajās kontrolēs, tad risku vadītājs veic risku novērtējumu pārskatīšanu un ierosina nepieciešamos riska vadības pasākumus, ja nepieciešams.