Finanšu rādītāji

Izvērtējot AST finansiālo rezultātu rādītājus, saimnieciskās darbības rezultātus, jāņem vērā, ka elektroenerģijas pārvade ir regulēta nozare, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nosaka AST atļauto peļņu, nosakot kapitāla atdeves likmi un apstiprinot elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus.

  2015 2016* 2017** 2018 2019
Finanšu rādītāji
Ieņēmumi, tūkst. EUR 124 776 116 789 158 862 193 866 184 742
EBITDA, tūkst. EUR 669 1 159 1 843 1 642 40 515****
Peļņa, tūkst. EUR 173 352 309 4 677 7 067
Aktīvu kopsumma, tūkst. EUR 107 188 114 697 188 722 193 000 221 934
Pašu kapitāls, tūkst. EUR 8 466 8 661 8 499 70 344 69 956
Pamatdarbības neto naudas plūsma, tūkst. EUR 30 965 5 613 38 645*** 7 216 20 422
Finanšu koeficienti
Likviditātes kopējais koeficients 4.9 5.3 1.3 3.8 1.1
EBITDA rentabilitāte 0.5% 1.0% 1.2% 0.8% 22.0%
Pašu kapitāla atdeve (ROE) 2.0% 4.1% 3.6% 6.6% 10.1%
Aktīvu atdeve (ROA) 0.2% 0.3% 0.2% 2.5%  
Darbības rādītāji
Latvijas lietotājiem pārvadītā elektroenerģija, GWh 5 803 5 822 5 807 6 051 6 012
Vidējais darbinieku skaits 513 525 539 548 552

*no 2016.gada AST gada pārskats tiek sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

** Izvērtējot Sabiedrības finanšu mērķu izpildi, jāņem vērā, ka kapitāla struktūras un bilances rādītāju izpildi ievērojami ietekmē Latvijas dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" akciju iegāde. Minēto akciju iegādi AS "Augstsprieguma tīkls" veica, izpildot Ministru kabineta 2017. gada 5. decembra un 19. decembra lēmumus.

***Pārklasificēts

**** Rādītāja pieaugums 2019. gadā saistīts ar SFPS 16 Noma ieviešanu un nomas atspoguļošanu kā aktīvu lietošanas tiesību amortizācija

  • EBITDA - peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas
  • Likviditātes kopējais koeficients - apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības
  • EBITDA rentabilitāte - EBITDA/ieņēmumi
  • ROE pašu kapitāla atdeve - peļņa/vidējā pašu kapitāla vērtība
  • ROA aktīvu atdeve - peļņa/vidējā aktīvu vērtība