Iepirkumu politika

AST Iepirkumu politikas mērķis ir noteikt vienotus pamatprincipus kā AST veic preču, pakalpojumu vai būvdarbu iegādi.

+ Pamatprincipi
 • AST iepirkumu procedūru mērķis ir nodrošināt efektīvu līdzekļu izlietojumu, iegādājoties kvalitatīvas preces, pakalpojumus un būvdarbus par izdevīgāko tirgus cenu, godīgas pretendentu konkurences apstākļos. Vērtējot pirkuma izmaksas, cik iespējams, AST veic iepirkumus, ievērojot "zaļā iepirkuma" principus, un vērtē pirkumu dzīves cikla izmaksas.
 • AST nosaka tādus iepirkuma vērtēšanas kritērijus, kas ir objektīvi salīdzināmi un attiecināmi uz iepirkuma priekšmeta nepieciešamajām īpašībām.
 • AST, nosakot pretendentu un iepirkuma priekšmeta kvalifikācijas prasības, veicina maksimālu tirgus dalībnieku konkurenci.
 • AST neietekmē piegādātāju konkurences īpašības, neregulē tirgus dalībnieku pozīcijas un neveicina protekcionismu.
 • AST veicina vienveidīgu iepirkumu vērtēšanas praksi. Iepirkumu procedūrās līdzīgos gadījumos AST sniedz līdzīgu vērtējumu.
+ Iepirkumu lēmumu pieņemšana
 • Iepirkumu procedūru lēmumus pieņem Iepirkumu komisija. Iepirkumu komisijas locekļi savos lēmumos ir autonomi un padoti likuma un šīs politikas nosacījumiem.
 • Iepirkumu komisiju locekļi savas darbības ietvaros, paaugstina savu profesionālo kompetenci, konsultējas ar kolēģiem, nozares lietpratējiem, ekspertiem, darot to veidā, kas ir atklāts un nerada neobjektīvu ietekmi uz lēmuma pieņemšanu.
 • AST darbinieka vai pārvaldības institūcijas ietekmēšana iepirkuma procedūras lēmumos ir prettiesiska. Jebkuram AST darbiniekam vai pārvaldības institūcijai ir pienākums ziņot trauksmes celšanas sistēmā vai kompetentā tiesību aizsardzības iestādē par ietekmes mēģinājumu. AST iedrošina trauksmes celšanu.
 • Jebkuram AST darbiniekam vai pārvaldības institūcijai ir pienākums sevi atstādināt no lēmuma pieņemšanas, ja pastāv interešu konflikts vai reputācijas risks.
 • Iepirkumu lēmumus AST pārvaldības institūcijas izskata atbilstoši to piekritībai pēc AST korporatīvās pārvaldības dokumentu nosacījumiem.
 • AST Valde nepiedalās iepirkumu komisiju darbā. AST Valde veic vispārēju iepirkumu procedūru tiesiskuma kontroli un atbilstību AST tehniskajām vajadzībām un finansiālajām iespējām.
 • AST Padome veic iepirkumu procedūru rezultātā slēdzamo līgumu vispārēju atbilstības novērtējumu attiecībā uz to nepieciešamību AST stratēģisko mērķu īstenošanai.
+ Iepirkumu procesa organizācija
 • Iepirkumu procesa nodrošināšanu AST veic Iepirkumu daļa.
 • Iepirkumu daļa organizē iepirkumu procedūras lietvedību, sasauc iepirkumu komisijas sēdes, veic vispārēju tiesiskuma kontroli, seko lēmumu vienveidībai, informē iepirkumu komisiju par iepirkumu procedūru reglamentējošajiem tiesību aktiem, tiesu un institūciju lēmumu praksi.
 • Iepirkumu ierosināšanu un lietderības pamatojumu veic AST struktūrvienība, kuras darbība paredz attiecīgās preces, pakalpojumu vai būvdarbu iegādes vajadzību.
+ Saistītie dokumenti
 • AST Pamatnoteikumi iepirkumu procedūrām
 • Noteikumi par AST darbinieku tiesībām rīcībai ar uzņēmuma resursiem
 • AST Valdes nolikums
 • AST Padomes nolikums