Revīzijas komiteja

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) darbojas Revīzijas komiteja trīs locekļu sastāvā - to veido divi neatkarīgie locekļi un viens no AST padomes atkarīgais loceklis. Revīzijas komiteja par savu darbību un uzdevumu izpildi atskaitās AST padomei.

AST Revīzijas komitejas galvenā loma ir nodrošināt akcionāra un akcionāru sapulces interešu aizsardzību attiecībā uz gada pārskata sagatavošanu, to revīziju un iekšējās kontroles, riska pārvaldības un iekšējās revīzijas sistēmas darbības efektivitāti, ciktāl tā attiecas uz gada pārskata ticamības un objektivitātes nodrošināšanu.

AST Revīzijas komitejas darbības mērķi un uzdevumi, darbības principi, tiesības un atbildības ir definētas AST Revīzijas komitejas nolikumā.

+Roberts Ikaunieks - neatkarīgais Revīzijas komitejas priekšsēdētājs

RI_WEB.jpg

Darba pieredze

2016. – šobrīd

SIA Roedl & Partner (Latvija)- asociētais partneris, valdes loceklis, zvērināts revidents

2011. – šobrīd

Rödl & Partner GmbH (Vācija) – starptautiskās audita komandas sastāva loceklis

2002.– 2011.

Ernst & Young B, revīzijas projektu vadītājs

2001. – 2002.

Ventspils pilsētas dome, Ekonomikas nodaļas galvenais speciālists

Izglītība

2002. – 2004.

Latvijas Universitāte, Starptautisko attiecību institūts, sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā

1998. – 2002.

Ventspils Augstskola, Bakalaura grāds (uzņēmējdarbība un grāmatvedība)

Pilnvaru termiņš: no 2023. gada 8. marta līdz 2026. gada 7. martam (ieskaitot).

+Ivars Blumbergs - neatkarīgais Revīzijas komitejas loceklis

Blumbergs200x300.jpg

Darba pieredze
2021. – šobrīd VAS "Latvijas Pasts", padomes loceklis

2021. – šobrīd

AS "Virši – A", padomes loceklis

2021 - šobrīd SIA "Naftimpeks", iekšējā tirgus produktu izplatīšanas direktors
2021 - šobrīd SIA "PARS Termināls", iekšējā tirgus produktu izplatīšanas direktors

2005. – 2020.

SIA "ORLEN Latvija", uzņēmuma vadītājs, valdes loceklis

2014. – 2020.

SIA "ORLEN Eesti", padomes loceklis

2018. –  2021.

Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija, valdes loceklis

2004.– 2005.

SIA "ORLEN Latvija", Finanšu direktors

2001. – 2003.

SIA "Tele 2", Finanšu direktors

1996. – 2001.

Zvērināts revidents

Izglītība

2011.

Stockholm School of Economics in Riga, Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (EMBA)

1998.

Latvijas Universitāte, maģistra grāds ekonomikā

Pilnvaru termiņš: no 2023. gada 8. marta līdz 2026. gada 7. martam (ieskaitot).

+Aigars Ģērmanis - no AST padomes atkarīgais Revīzijas komitejas loceklis
Aigars_Gjeermanis_M.jpg
Darba pieredze

2019. – šobrīd

AS "Augstsprieguma tīkls", padomes loceklis

2021. – šobrīd SIA "Rīgas meži" padomes priekšsēdētāja vietnieks

2010. – šobrīd

SIA "DPMC Baltic", valdes priekšsēdētājs

2018. – 2019.

IMMER GROUP (Ukraina), attīstības direktors

2014. – 2018.

AMBER BEVERAGE GROUP, valdes loceklis, komercdirektors

2009. – 2013.

SANITEX GROUP (Latvija/Igaunija), valdes priekšsēdētājs

2004. – 2009.

PROCTER & GAMBLE Marketing Latvia (atbildība par Baltijas tirgu), valdes priekšsēdētājs

Izglītība

1998. – 2000.

Latvijas Universitāte, maģistra grāds vadībzinātnē

1993. – 1997.

Latvijas Universitāte, bakalaura grāds biznesa vadībā

Pilnvaru termiņš: no 2023. gada 8. marta līdz 2026. gada 7. martam (ieskaitot).