Tehniskā politika

Pārvades tīkla ekspluatāciju, operatīvo apkalpošanu, atjaunošanu un attīstību AS “Augstsprieguma tīkls” veic atbilstoši uzņēmuma apstiprinātajai tehniskajai politikai.

1. Elektriskā tīkla spriegums un shēmas

 • Elektroenerģijas pārvades sistēmā izmantot esošos spriegumu nominālus 330 kV un 110 kV. Cita sprieguma nomināli pieļaujami starpvalstu savienojumos. Tīkli ar šādiem nomināliem spriegumiem nodrošinās prognozēto jaudas plūsmu turpmākos desmit gadus.
 • Būvējot jaunas vai rekonstruējot esošās apakšstacijas un sadales punktus, šo apakšstaciju un sadales punktu sadales ietaišu shēmas tiek izvēlētas saskaņā ar apstiprinātajām 330 kV un 110 kV sadales ietaišu tipveida shēmām.

2. Elektriskā tīkla atjaunošana un attīstība

 • Elektriskā tīkla attīstība tiek veikta saskaņā ar elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānu. 330 kV un 110 kV apakšstaciju un sadales punktu rekonstrukcijas, 330 kV un 110 kV elektropārvades līniju rekonstrukcijas, kā arī autotransformatoru un transformatoru nomaiņas tiek plānotas saskaņā ar "Pārvades tīkla objektu atjaunošanas un rekonstrukcijas nepieciešamības izvērtēšanas kritērijiem".
 • Būvējot jaunas vai rekonstruējot transformatoru apakšstacijas, gaisvadu un kabeļu elektropārvades līnijas, paredzēt to konstruktīvo elementu kalpošanas laiku vismaz 40 gadus.
 • Izvēloties jaunas 110 kV apakšstacijas primāro shēmu, laukuma vietu un tā platību, ņemt vērā slodžu izmaiņu prognozes vismaz 10 gadu periodam.
 • Veicot apakšstaciju dispečervadības sistēmu, kā arī releju aizsardzības un pretavārijas automātikas ierīču modernizāciju, pielietot ātrdarbīgas digitālas releju aizsardzības, paredzot to darbības nodrošināšanu ar optiskiem sakaru kanāliem.
 • Būvējot jaunas vai rekonstruējot esošās apakšstacijas, ciktāl tas ir tehniski un ekonomiski pamatoti, izmantot jaunākās tehnoloģijas. Esošās un plānotās dzīvojamo un publisko ēku apbūves teritorijās izvietot slēgta tipa transformatoru apakšstacijas un sadales punktus. Šajās apakšstacijās un sadales punktos pielietot GIS (gāzu izolētās slēgiekārtas) iekārtu.
 • Būvējot jaunas vai rekonstruējot esošās 110 kV gaisvadu līnijas, izmantot vadus ar ilgstoši pieļaujamo strāvu ne mazāku par 600 A (radiālās līnijas gadījumā pieļaujams izmantot vadus ar mazāku ilgstoši pieļaujamo strāvu, atbilstoši līnijas prognozējamām slodzēm), savukārt būvējot jaunas vai rekonstruējot esošās 330 kV gaisvadu līnijas, pielietot vadus ar ilgstoši pieļaujamo strāvu ne mazāku par 1600 A.
 • Būvējot jaunas vai rekonstruējot esošās 110 kV kabeļu līnijas Rīgā, izmantot vara vai alumīnija kabeļus ar ilgstoši pieļaujamo strāvu ne mazāku par 1000 A, citos reģionos un pilsētās – atbilstoši kabeļu līniju prognozējamām slodzēm.
 • Izbūvējot kabeļu līniju posmus esošajās 110 kV gaisvadu līnijās, izvairīties no vairāk kā divu pāreju “gaisvads – kabelis” ierīkošanas. Kabeļu posma šķērsgriezums jāparedz tāds, lai nodrošinātu ilgstoši pieļaujamo strāvu kopējā līnijā ne mazāku, kā esošajā gaisvadu līnijā tehniski bija iespējams pirms tās pārbūves (rekonstrukcijas).
 • Būvējot jaunas vai rekonstruējot esošās apakšstacijas, izmantot informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju iespējas operatīvai elektroenerģijas pārvades sistēmas vadībai un uzraudzībai, kā arī datu iegūšanai par elektroenerģijas pārvades sistēmas stāvokli.

3. Ekspluatācija un operatīvā apkalpošana

 • Apakšstacijās un sadales punktos uzstādīto transformatoru, primāro un sekundāro iekārtu, dispečervadības sistēmu tehnisko apkalpošanu, remontu un visa veida pārbaudes veikt pēc periodiskuma principa un kompleksa remontu metodēm tehnoloģiskajās kartēs, instrukcijās un Latvijas energostandartā LEK 002 “Energoietaišu tehniskā ekspluatācija” noteiktā apjomā.
 • Apakšstacijās un sadales punktos uzstādītos transformatorus, primārās un sekundārās iekārtas, dispečervadības sistēmas ekspluatēt ievērojot Latvijas energostandartu LEK 002 “Energoietaišu tehniskā ekspluatācija”, kā arī iekārtu ekspluatācijas un rūpnīcas instrukcijās minētās prasības.
 • Elektropārvades līniju (EPL) uzturēšanu veikt pēc periodiskuma principa un kompleksa remontu metodēm, ņemot vērā EPL apskašu, diagnostikas rezultātus un Latvijas energostandartu LEK 002 “Energoietaišu tehniskā ekspluatācija”.
 • Nodrošināt apakšstaciju un elektropārvades līniju drošu, videi draudzīgu un ekonomisku ekspluatāciju, kura balstīta uz personāla profesionālām zināšanām.
 • Nodrošināt 330 kV un 110 kV iekārtu operatīvo apkalpošanu, izmantojot operatīvās izbraukumu brigādes un elektroenerģijas pārvades sistēmas attālinātās vadības un uzraudzības līdzekļus (SCADA/EMS).
 • Nodrošināt objektu apsardzes signalizāciju un videonovērošanas sistēmu uzturēšanu atbilstoši šo signalizāciju un sistēmu ražotāju noteiktām prasībām.
 • Nodrošināt ugunsgrēka signalizāciju uzturēšanu atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.