Padome

Padomes pienākumi un atbildība:

AST Padome pārstāv Akcionāra intereses Akcionāru sapulces starplaikos un pārrauga AST Valdes darbību, iesaistās AST stratēģiskajā attīstībā, kā arī finanšu un risku pārvaldības sistēmas uzraudzībā.

AST Padome darbības principus, kā arī galvenos pienākumus nosaka statūti un Padomes nolikums. AST Padomes uzdevumus un atbildību regulē normatīvie akti.

AST Padome nepieņem lēmumus par jautājumiem, kas ir AST Valdes kompetencē.

+ Kaspars Āboliņš - padomes priekšsēdētājs

Kaspars_Abolins_small.jpg

Darba pieredze

2019. - šobrīd

AS “Augstsprieguma tīkls”, padomes priekšsēdētājs

2018. - 2020.

AS “Conexus Baltic Grid”, padomes priekšsēdētājs

2016. - 2018.

"Ziemeļu Investīciju banka", direktoru valdes priekšsēdētājs (rotācijas kārtībā)

2015. - 2023.

AS "Air Baltic Corporation”, padomes loceklis

2014.

AS "Attīstības finanšu institūcija”, restrukturizācijas vadītājs

2013. - 2015.

AS "Reverta", padomes loceklis

2012.

VAS "Valsts nekustamie īpašumi", valdes priekšsēdētājs

2011. - 2019.

"Ziemeļu Investīciju banka", valdes loceklis

2008. - 2010.

AS “Parex banka”, padomes loceklis

2008. - 2011.

"Ziemeļu Investīciju banka", valdes locekļa vietnieks

2006. – šobrīd

"Valsts kase", pārvaldnieks

2003. - 2010.

SIA BO “Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”, padomes loceklis

2001. - 2006.

Latvijas Republikas Finanšu ministrija, Ugāles pagasta finanšu stabilizācijas procesa uzraugs

2000. - 2002.

Latvijas Republikas Finanšu ministrija, Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes priekšsēdētājs

1997. - 2000.

Latvijas Republikas Finanšu ministrija, Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes loceklis

1999. - 2001.

Latvijas Republikas Finanšu ministrija, Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu koordinācijas un uzraudzības padomes vadītājs

1997. - 2006.

"Valsts kase", Finanšu risku vadības departamenta direktors

1996. - 1997.

Latvijas Republikas Finanšu ministrija, Ārējā parāda vadības departamenta Aizņēmumu prognozēšanas un analīzes nodaļas vadītājs

1994. - 1996.

Latvijas Republikas Finanšu ministrija, Ārējā parāda vadības departamenta Aizņēmumu prognozēšanas un analīzes nodaļas vecākais eksperts

Izglītība

1996. - 1999.

Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā

1992. - 1996.

Latvijas Universitāte, Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte, bakalaura grāds biznesa vadībā

1981. - 1992.

Rīgas 58. vidusskola, vidējā izglītība

Pilnvaru termiņš: 30.12.2024.

Kaspars Āboliņš ir ievēlēts amatā atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam un uz tā pamata izdotajiem Ministru kabineta 2015. gada noteikumiem Nr. 686 "Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome", kā no kapitāla daļu turētāja atkarīgs padomes loceklis.

+ Dr. oec. Olga Bogdanova - padomes priekšsēdētāja vietniece

Olga_Bogdanova_M.jpg

Darba pieredze

2019. – šobrīd

AS "Augstsprieguma tīkls", padomes priekšsēdētāja vietniece

2023. - šobrīd

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomikas ierobežošanas jautājumos

2023. - šobrīd

Biedrības "Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālā komiteja" prezidente

2016. – 2019.

AS "Augstsprieguma tīkls", padomes locekle

2018. - šobrīd

Latvijas Republikas Finanšu ministrija, Nodokļu administrēšanas un sabiedrības interešu politiku departamenta direktore

2018. – šobrīd

Pasaules Enerģētikas Padome, eksperts, Nākotnes enerģētikas līderības projekta dalībniece

2021. - šobrīd

Pasaules Enerģētikas Padomes Nākotnes enerģētikas līderu programmas Latvijā vadības komandas priekšsēdētāja

2017. - šobrīd

Latvijas Zinātnes padome, eksperts

2021. – šobrīd Latvijas Universitāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes asociētā profesore

2016. – 2018.

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktore

2016. – 2022.

Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta docente

2016.

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, valsts sekretāra vietnieka enerģētikas jautājumos pienākumu izpildītāja

2014. – 2016.

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktora vietniece, Enerģijas tirgus nodaļas vadītāja

2013. – 2014.

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, Enerģijas tirgus un infrastruktūras nodaļas vadītāja

2010. – 2013.

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, Iekšējā tirgus departamenta ES preču un pakalpojumu tirgus nodaļas vecākā referente (reorganizēts nodaļas vadītāja vietnieka amats ar vadītāja vietnieka pienākumiem)

2006. - 2010.

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, Iekšējā tirgus departamenta ES preču un pakalpojumu tirgus nodaļas vadītāja vietniece

2006.

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, Iekšējā tirgus departamenta ES preču un pakalpojumu tirgus nodaļas vecākā referente

2005.

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, Starptautisko ekonomisko attiecību departamenta ES lietu nodaļas pārvaldes vecākā referente

2005. – 2014.

Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta vieslektors

Izglītība

2007. – 2012.

Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts, doktora grāds ekonomikā

2003. – 2006.

Rīgas Tehniskā universitāte, sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē, starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana (diploms ar izcilību)

2004. – 2005.

Pforzheim Fachhochschule, Vācija, International Management Programme, tālākizglītības diploms

2003. – 2006.

Rīgas Tehniskās universitātes Humanitārais institūts, Rīga, Pedagoģiskās specializācijas blakus studijas ar specializāciju inženierzinātņu priekšmetu pasniegšana

2000. – 2003.

Rīgas Tehniskā universitāte, sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē, starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana (diploms ar izcilību)

Pilnvaru termiņš: 30.12.2024.

Olga Bogdanova ir ievēlēta amatā atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam un uz tā pamata izdotajiem Ministru kabineta 2015. gada noteikumiem Nr. 686 "Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome", kā no kapitāla daļu turētāja atkarīga padomes locekle.

+ Armands Eberhards - padomes loceklis
Armands_Eberhards_m.jpg
Darba pieredze

2019. – šobrīd

AS "Augstsprieguma tīkls", padomes loceklis

2019. – šobrīd

Eiropas Investīciju fonds (EIB grupa) (Luksemburga), direktora vietnieks, direktoru valde (Alternate Director)

2011. – šobrīd

Finanšu ministrija, valsts sekretāres vietnieks ESSFKF jautājumos

2014. – šobrīd

Eiropas Investīciju banka (Luksemburga), direktors / valdes loceklis

2018.

OECD/SIGMA (Melnkalne), konsultants

2011. – 2012.

AS "Hipotēku un zemes banka", padomes priekšsēdētāja vietnieks

2004. – 2011.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, direktors

2010. – 2012.

Hulla&Co. Hyman Dynamics TTSIB EuropeAid/ 130480/C/SER/MD; ECO 3, BE SATTO Project, Contract 200-049 (Moldova, Armēnija), konsultants

1998. – 2004.

Centrālā finanšu un kontraktu vienība, direktors

1995. – 1998.

Finanšu ministrija, Starptautiskās palīdzības koordinācijas departamenta direktors

1994. – 1995.

Finanšu ministrija, Starptautiskās palīdzības koordinācijas nodaļas vadītājs

Izglītība

2005. – 2006.

London School of Economics and Political Science (LSE) (Lielbritānija), Pasaules ekonomikas politika, maģistrs (MSc Politics of the World Eco (Merit))

1998. – 1999.

EHSAL Management School (Beļģija), Starptautisks MBA (Cum Laude)

1993. – 1994.

Latvijas Universitāte, zinātnes maģistra grāds vides zinātnē un pārvaldē

1990. – 1994.

Latvijas Universitāte, vides zinātņu bakalaurs

Pilnvaru termiņš: 30.12.2024.

Armands Eberhards ir ievēlēts amatā atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam un uz tā pamata izdotajiem Ministru kabineta 2015. gada noteikumiem Nr. 686 "Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome", kā no kapitāla daļu turētāja atkarīgs padomes loceklis.

+ Aigars Ģērmanis - padomes loceklis
Aigars_Gjeermanis_M.jpg
Darba pieredze

2019. – šobrīd

AS "Augstsprieguma tīkls", padomes loceklis

2021. – šobrīd SIA "Rīgas meži" padomes priekšsēdētāja vietnieks

2010. – šobrīd

SIA "DPMC Baltic", valdes priekšsēdētājs

2018. – 2019.

IMMER GROUP (Ukraina), attīstības direktors

2014. – 2018.

AMBER BEVERAGE GROUP, valdes loceklis, komercdirektors

2009. – 2013.

SANITEX GROUP (Latvija/Igaunija), valdes priekšsēdētājs

2004. – 2009.

PROCTER & GAMBLE Marketing Latvia (atbildība par Baltijas tirgu), valdes priekšsēdētājs

Izglītība

1998. – 2000.

Latvijas Universitāte, maģistra grāds vadībzinātnē

1993. – 1997.

Latvijas Universitāte, bakalaura grāds biznesa vadībā

Pilnvaru termiņš: 30.12.2024.

Aigars Ģērmanis ir ievēlēts amatā atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam un uz tā pamata izdotajiem Ministru kabineta 2015. gada noteikumiem Nr. 686 "Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome", kā neatkarīgs padomes loceklis.