Valde

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) valdē ir pieci valdes locekļi, kurus ievēlē AST padome uz piecu gadu pilnvaru termiņu. Valde darbojas saskaņā ar valdes nolikumu, AST statūtiem, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, Komerclikumu, Finanšu ministrijas iekšējiem noteikumiem "Kārtība, kādā Finanšu ministrijā organizē valsts kapitāla daļu pārvaldību valsts kapitālsabiedrībās" un citiem AST saistošiem normatīviem aktiem. AST valdes priekšsēdētājs un valdes locekļi saņem amata atlīdzību, prēmijas un atsaukšanas pabalstu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam.

AST valdes locekļiem nepieder AS "Augstsprieguma tīkls" vai AS "Conexus Baltic Grid" akcijas.

+Dipl. ing. Imants Zviedris - valdes loceklis

Imants.jpg

Darba pieredze

2015. – šobrīd

AS "Augstsprieguma tīkls" valdes loceklis

2017. – 2018.

AS "Conexus Baltic Grid" padomes loceklis

2014. – 2015.

AS "Latvijas elektriskie tīkli" tehniskais direktors

2011. – 2015.

AS "Latvijas elektriskie tīkli" valdes loceklis

2011. – 2011.

AS ”Latvijas elektriskie tīkli” valdes priekšsēdētājs

2005. – 2011.

AS ”Augstsprieguma tīkls” valdes priekšsēdētājs

2000. – 2005.

AS "Latvenergo" filiāles "Augstsprieguma tīkls" tehniskais direktors

1998. – 2000.

PVAS "Latvenergo" filiāles "Augstsprieguma tīkls" Ekspluatācijas un drošības tehnikas uzraudzības dienesta vadītājs

1996. – 1998.

VAS "Latvenergo" filiāles "Augstsprieguma tīkls" Dispečeru dienesta energotīklu dispečers

1995. – 1996.

VAS "Latvenergo" filiāles "Augstsprieguma tīkls" Dispečeru dienesta tehniķis

Izglītība

1993. – 1996.

Rīgas Tehniskā universitāte, Elektroapgāde, inženieris - elektriķis

1986. – 1990.  

Rīgas industriālais politehnikums, ESM (elektrisko skaitļojamo mašīnu) iekārtas un ierīces, tehniķis - elektriķis

Pilnvarojuma termiņš: 17.12.2024.

+Dr. sc. ing. Gatis Junghāns - valdes loceklis

GJ_foto1_sized.jpg

Darba pieredze

2016. – šobrīd

AS "Augstsprieguma tīkls" valdes loceklis

2017. – šobrīd

Rīgas Tehniskā universitāte, asociētais profesors

2015. – 2016.

"Elektrum Lietuva" UAB (Lietuva), padomes loceklis

2008. – 2015.

"Elektrum Lietuva" UAB (Lietuva), valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors, valdes loceklis

2015. – 2016.

"Elektrum Eesti" OÜ (Igaunija), padomes loceklis

2007. – 2015.

"Elektrum Eesti" OÜ (Igaunija), valdes loceklis

2006. – 2014.

AS "Nordic Energy Link" (Igaunija), padomes loceklis

2007. – 2016.

AS "Latvenergo", Tirdzniecības daļas vadītājs

2005. – 2007.

AS "Latvenergo", projektu vadītājs

2003. – 2005.

AS "Augstsprieguma tīkls", elektroinženieris, sektora vadītājs

2000. – 2003.

AS "Sadales tīkls" (agrāk VAS "Latvenergo" struktūrvienība "Rīgas Elektrotīkls"), elektroinženieris

Izglītība

2012. – 2018.

Rīgas Biznesa Skola, Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

2008. – 2010.

Rīgas Ekonomikas Augstskola, Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

2003. – 2008.

Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas fakultāte, Inženierzinātņu doktora grāds

2001. – 2003.

Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas fakultāte, Inženierzinātņu maģistra grāds

1997. – 2001.

Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas fakultāte, Inženierzinātņu bakalaura grāds

Pilnvarojuma termiņš: 24.04.2026.

+Mg. iur. Mārcis Kauliņš - valdes loceklis

Maarcis_Kaulins_M.jpg

Darba pieredze

2016. – šobrīd

AS "Augstsprieguma tīkls" valdes loceklis

2015. – 2016.

AS “Latvenergo” juriskonsults

2011. – 2015.

AS “Latvijas elektriskie tīkli” valdes loceklis

2010. – 2011.

SIA “North Hub Cleaning Services” prokūrists

2004. – 2009.

SIA “Metro Capital Management” jurists

2002. – 2003.

Latvijas Universitāte, valsts iepirkuma speciālists

Izglītība

1999. – 2005.

Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu profesionālā studiju programma, maģistra grāds tiesību zinātnēs

Pilnvaru termiņš: 30.04.2026

AS "Augstsprieguma tīkls" valdes nolikums
Grozīts un apstiprināts jaunā redakcijā AS "Augstsprieguma tīkls" valdes sēdē 2017. gada 16. novembrī.