Elektroenerģijas tirgus organizācija

Saistībā ar elektroenerģijas piegādi jāizšķir divi būtiski procesi – elektroenerģijas fizisko plūsmu nodrošināšana (nodrošina elektroenerģijas tīkli) un elektroenerģijas tirdzniecība (vairumtirgus un mazumtirgus) komerciālo darījuma formā. Lai nodrošinātu pastāvīgu elektroenerģijas piegādi elektroenerģijas lietotājiem, ir būtiski nodrošināt šo procesu nepārtrauktu un kvalitatīvu darbību. Vairāk par elektroenerģijas piegādi skatīt sadaļā Pārvades tīkls.

Tirgus-shema1.jpg

Integrēta elektroenerģijas tirgus pamatdarbības princips ir elektroenerģijas plūšana no lētākas cenu zonas apgabala uz apgabaliem ar augstāku cenu, ievērojot starpvalstu un to zonu savienojumu ierobežojumus. Elektroenerģijas cenu atšķirības dažādos tirdzniecības apgabalos skaidrojamas ar atšķirībām elektroenerģijas pieprasījumā un piedāvājumā. Latvijas elektroenerģijas tirgus vairumtirgus līmenī ir tieši integrēts ar Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm, taču mazumtirgus tiek organizēts nacionālā līmenī.

Latvijā elektroenerģijas tirgus darbības tiesiskais pamats ir Elektroenerģijas tirgus likums, kā ietvaros noteikts, ka pārvades sistēmas operatoram ar savu funkciju izpildi jāveicina iekšējā elektroenerģijas tirgus darbība un pārrobežu tirdzniecība, tai skaitā atbalstot arī elektroenerģijas biržu attīstību.

Latvija ir Eiropas Savienības vienota iekšējā elektroenerģijas tirgus sastāvdaļa, kas darbojas saskaņā ar ES politikas un likumu aktu normu principiem. Latvijas elektroenerģijas tirgus integrācija ES tirgū sākās 2009. gadā, kad tika apstiprināts Baltijas enerģijas tirgus savienošanas plāns (BEMIP- Baltic Energy Market Interconnection Plan).

Atbilstoši ES pieņemtajiem vienotā integrēta elektroenerģijas tirgus darbības principiem elektroenerģijas tirgus darbībā pastāv vairāki savstarpēji saistīti posmi, kas ir pakārtoti laika momentam, sākot no ilgtermiņa (nākotnes tirgus) un beidzot ar reālā laika (balansēšanas) tirgus un energosistēmas darbību.

tirgus_bulta5.png
Šī tirgus modeļa centrā ir nākošās dienas un tekošās dienas elektroenerģijas tirgu darbība

Elektroenerģijas tirgus dalībnieki (elektroenerģijas ražotāji, tirgotāji, agregatori un galalietotāji) elektroenerģijas tirgū darbojas saskaņā ar brīvprātīgas līdzdalības principu un to veiktie tirdzniecības darījumi aptver elektroenerģijas piegādi no elektroenerģijas ražotāja līdz lietotājam. Sākotnēji šie darījumi norit elektroenerģijas vairumtirgū, un tikai pēc tam elektroenerģijas mazumtirgū.

Mazumtirgus

Mazumtirgū tirgus dalībnieku veiktie darījumi aptver elektroenerģijas tirdzniecību starp elektroenerģijas lietotāju un tirgotāju saskaņā ar to noslēgtu elektroenerģijas tirdzniecības līgumu. Mazumtirgū veiktie darījumi nodrošina elektroenerģiju gan juridiskām personām, gan mājsaimniecībām. Elektroenerģijas lietotājs, slēdzot līgumu, elektroenerģiju pērk no tā tirgotāja, kura piedāvātā cena un sniegtie pakalpojumi tam šķiet visizdevīgākie.

Vairumtirgus un elektroenerģijas biržas darbība

Vairumtirgū tiek veikti darījumi starp elektroenerģijas tirgotājiem un ražotājiem. Visi tirdzniecības darījumi notiek galvenokārt elektroenerģijas biržā vai arī retākos gadījumos fiksētu piegāžu veidā.

Ar fiksētajām piegādēm saprotama iespēja iegādāties elektroenerģiju par fiksētu cenu noteiktā laika periodā no attiecīgā elektroenerģijas tirgotāja vai ražotāja. Fiksēto piegāžu veidā veikto darījumu īpatsvars ir ievērojami mazāks salīdzinājumā ar elektroenerģijas biržā veiktajiem darījumiem. Viena tirdzniecības apgabala ietvaros darījumus, kas saistīti ar fizisku elektroenerģijas pārvadīšanu, tirgus dalībnieki var veikt gan elektroenerģijas biržā, gan arī savstarpēji vienojoties.

Elektroenerģijas darījumi biržā balstīti uz pircēju/lietotāju pieprasījuma un ražotāju/pārdevēju piedāvājuma mijiedarbību. Pieprasījuma apjomu nosaka pircēju/lietotāju vajadzības, bet piedāvājumu – elektroenerģijas ražotāju iespējas, kā rezultātā tiek noteikta elektroenerģijas cena. Elektroenerģijas biržā darījumus veic elektroenerģijas tirgotāji un ražotāji. Darījumus, kas pārsniedz tirdzniecības apgabala ietvarus un ietver fizisku elektroenerģijas pārvadīšanu pār tirdzniecības apgabalu robežām, tirgus dalībnieki var veikt tikai elektroenerģijas biržā.

Elektroenerģijas birža Latvijā sāka darboties 2013.gadā. Birža nodrošina elektroenerģijas tirgu integrāciju ar citiem Eiropas Savienības dalībvalstu elektroenerģijas tirgiem, ar kuriem Latvijas elektroenerģijas sistēmai ir starpvalstu savienojumi.

Šobrīd Latvijā darbojas viens nominētais elektroenerģijas tirgus operators (elektroenerģijas birža), kas ir “Nord Pool” AS. Nord Pool veic elektroenerģijas biržas darbību, kuras ietvaros strādā tekošās dienas un nākamās dienas elektroenerģijas tirgi. Tās mājaslapā publicēta aktuālā tirgus informācija. Vairāk skatīt https://www.nordpoolgroup.com

Biržā elektroenerģijas tirdzniecības darījumi notiek divos procesos:

  • nākamās dienas (day ahead) tirgū;
  • tekošās dienas (intraday) tirgū.

Nākamās dienas elektroenerģijas tirgus dalībnieki iesniedz savus cenu piedāvājumus darījumiem, kuri notiks nākošajā dienā. Savukārt tekošās dienas tirgus dalībnieki var iesniegt savus pieprasījumus un piedāvājumus elektroenerģijas biržā darījumiem, kuri notiek tekošajā dienā, vēlākais stundu pirms operatīvās stundas.

Nākamās dienas elektroenerģijas cena tiek noteikta iepriekšējā dienā, apvienojot visus pieprasījumu un piedāvājumus vienkopus un nosakot vienotu cenu katrai stundai un katrai tirdzniecības zonai.

Tekošās dienas elektroenerģijas cenu nosaka nepārtrauktā tirdzniecībā, kurā tiek savienoti konkrēti piedāvājumi un pieprasījumi, un cenu nosaka pēc principa, ka pirmais pieprasījums saņem labāko cenu no pārdevēju piedāvājumiem.

Abu tirgu darbība nodrošina Latvijas elektroenerģijas tirgus augstu likviditāti, kā arī efektīvāku caurlaides spēju izmantošanu un nodrošina tirgus dalībniekus ar uzticamu un caurspīdīgu elektroenerģijas cenu.

Elektroenerģijas tirdzniecības risku ierobežošanas instrumenti (Finanšu tirgus)

Ņemot vērā elektroenerģijas cenas svārstīgumu, elektroenerģijas tirgus dalībnieki var ierobežot cenu svārstību risku, izmantojot finanšu instrumentus.

Latvijā ir pieejami divi elektroenerģijas tirdzniecības risku ierobežošanas instrumenti (Finanšu tirgus):

  • NASDAQ enerģijas produkti - nodroses pret cenu atšķirībām starp tirdzniecības zonām (EPAD);
  • Izvēles finansiālās pārvades tiesības (Financial Transmission Rights - option) uz Igaunijas-Latvijas robežas, kuru nodrošina AST sadarbībā ar Elering, vairāk skatīt sadaļā PTR-Limited izsoles
Balansēšanas tirgus

Visi veiktie tirdzniecības darījumi (gan vairumtirgū, gan mazumtirgū) ne tikai ir saistīti ar tirgus dalībnieku komerciālajām interesēm, bet arī pilda nozīmīgu lomu sistēmas līdzsvara nodrošināšanā. Tirdzniecības darījumu plāni ik dienu tiek nosūtīti pārvades sistēmas operatoram, kas pārliecinās par to atbilstību tehniskajām iespējām. Papildus tam pārvades sistēmas operators ir atbildīgs, lai neatkarīgi no tirdzniecības plānu izpildes precizitātes, energosistēma būtu līdzsvarā. Līdzsvara novirzes novēršanai, pārvades sistēmas operators iegādājas regulēšanas pakalpojumus balansēšanas tirgū. Vairāk par sistēmas regulēšanas un Baltijas vienoto balansēšanas tirgu lasīt sadaļā Sistēmas regulēšana.