PTR-Limited izsoles

Ievērojot izteikto regulatīvo iestāžu pieprasījumu un Latvijas un Igaunijas elektroenerģijas tirgus dalībnieku lūgumus, ar 2014.gada 1.janvāri, AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) kopīgi ar Igaunijas pārvades sistēmas operatoru Elering AS (Elering) nodrošina starpvalstu savienojuma jaudas uz Igaunijas – Latvijas robežas piešķiršanu, organizējot izvēles finansiālo pārvades tiesību (Financial Transmission Rights - option) izsoles uz Igaunijas - Latvijas robežas virzienā Igaunija – Latvija. Šis produkts Baltijas valstu elektroenerģijas tirgū ir atpazīstams arī ar nosaukumu PTR-Limited.PTR_ilustr.jpg

PTR-Limited jeb izvēles finansiālo pārvades tiesības ir finanšu instruments, ar kura palīdzību elektroenerģijas tirgus dalībnieki var ierobežot cenu svārstību risku starp Igaunijas un Latvijas elektroenerģijas tirdzniecības apgabaliem. Šobrīd PTR-Limited izsoles darbība ir balstīta arī uz 2016.gada 26.septembra Eiropas Komisijas Regulas 2016/1719, ar ko izveido nākotnes jaudas piešķiršanas vadlīnijas (NJPV Regula), noteikumiem un ir izvēles finansiālās pārvades tiesību produkts, kas izriet no Regulas Nr.714/2009 un NJPV Regulu prasībām.

Saskaņā ar savstarpējo vienošanos ar 2019. gada 1. janvāri abu pārvades operatoru izsoļu platformas organizāciju veic Joint Allocation Office.

+Par pārrobežu jaudas izsolēm

Elektroenerģijas biržas cenas nepietiekamo pārvades jaudu, ražošanas avotu struktūras un tirgus piedāvājuma un pieprasījuma attiecību dēļ dažādos elektroenerģijas tirdzniecības apgabalos var atšķirties. Pārvades sistēmas operatoriem ir pienākums nodrošināt nepieciešamo elektroenerģijas daudzumu pārvadi pieprasītajā apjomā un nodrošinot energosistēmas līdzsvaru tekošā laika momentā. Saskaņā ar Eiropas Savienībā iedibināto elektroenerģijas modeli, elektroenerģija no lētākiem elektroenerģijas apgabaliem plūst uz dārgākiem elektroenerģijas apgabaliem. Ja starpvalstu savienojumu caurlaides spējas jeb līniju pārvades jaudas nav pietiekamas, lai visa elektroenerģija no lētākā reģiona nosegtu pieprasījumu reģionā, kur cena ir augstāka, veidojas sastrēgumi. Tieši sastrēgumu dēļ cenas blakus esošajos apgabalos atšķiras.

Sastrēgumu gadījumā, kad izveidojas atšķirīgas cenas robežas abās pusēs, operatori gūst tā saucamos sastrēgumu vadības ieņēmumus, elektroenerģijas cenu starpību sadalot starp abu elektroenerģijas tirdzniecības apgabalu operatoriem. Šos ieņēmumus saskaņā ar ES Regulu Nr.714/2009 var izlietot šo sastrēgumu mazināšanai (jaunu līniju būvniecībai – šaurās vietas likvidēšanai) vai pārvades tarifa samazināšanai saskaņā ar regulējošo institūciju lēmumiem.

Piedaloties PTR-Limited izsolē un iegādājoties nosolīto jaudu (PTR-Limited formā), elektroenerģijas tirgus dalībniekiem ir iespēja ierobežot cenu svārstību risku, proti, saņemt naudu no operatoru sastrēgumu vadības ieņēmumiem vai pilnīgi vai daļēji samaksāt nosolīto cenu par iegādāto jaudu, ja atpakaļpārdevuma cena (cenu starpība starp Latvijas un Igaunijas tirdzniecības apgabaliem) ir mazāka vai vienāda nekā nosolītā summa.

Norēķini starp izsoles rīkotājiem (AST un Elering) un izsoles dalībnieku notiek ieskaita veidā, salīdzinot nosolīto cenu, kuru izsoles dalībnieki apņemas samaksāt par nosolītās jaudas iegādi (PTR-Limited formā), un atpakaļpirkuma cenu:

  • izsoles rīkotājiem ir pienākums maksāt izsoles dalībniekam atpakaļpārdevuma cenas un nosolītās cenas starpību, ja atpakaļpārdevuma cena ir lielāka par nosolīto cenu;
  • izsoles dalībniekam ir pienākums maksāt izsoles rīkotājiem nosolītās cenas un atpakaļpārdevuma cenas starpību, ja nosolītā cena ir lielāka par atpakaļpārdevuma cenu;
  • izsoles dalībniekam ir pienākums maksāt izsoles rīkotājiem pilnu nosolīto cenu, ja atpakaļpirkuma cena ir vienāda ar 0, jeb Latvijas un Igaunijas tirdzniecības apgabalos elektroenerģijas cenas neatšķiras;
  • nevienai pusei nav savstarpēju maksājuma saistību, ja nosolītā cena un atpakaļpārdevuma cena ir vienādas.

Nosolītā jauda (PTR-Limited formā) nepiešķir izsoles dalībniekam tiesības to izmantot elektroenerģijas fiziskai pārvadei.

+Dalība pārrobežu jaudas izsolēs

Visa komunikācija ar PTR-Limited potenciālajiem un reģistrētājiem dalībniekiem notiek angļu valodā. Visa nepieciešamā informācija un dokumentācija dalībai PTR-Limited izsolēs ir atrodama šīs sadaļas angļu versijā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūzdam ar sazināties ar PTR-Limited izsoļu organizētājiem

+371 67725363
explicit@ast.lv