FTR-Options izsoles

Ievērojot izteikto regulatīvo iestāžu pieprasījumu un Latvijas un Igaunijas elektroenerģijas tirgus dalībnieku lūgumus, ar 2014. gada 1. janvāri AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) kopīgi ar Igaunijas pārvades sistēmas operatoru Elering AS uzsāka nodrošināt starpvalstu savienojuma jaudas uz Igaunijas – Latvijas robežas piešķiršanu, organizējot izvēles finansiālo pārvades tiesību (Financial Transmission Rights - option) izsoles uz Igaunijas - Latvijas robežas virzienā Igaunija – Latvija. PTR_ilustr.jpg

Izvēles finansiālo pārvades tiesības ir finanšu instruments, ar kura palīdzību elektroenerģijas tirgus dalībnieki var ierobežot elektroenerģijas biržas cenu svārstību risku starp Igaunijas un Latvijas elektroenerģijas tirdzniecības apgabaliem. Izsoles darbība ir balstīta uz 2016.gada 26.septembra Eiropas Komisijas Regulas 2016/1719, ar ko izveido nākotnes jaudas piešķiršanas vadlīnijas (izveidotas Eiropas mēroga harmonizētās vadlīnijas ilgtermiņa pārvades tiesību izsolēm - EU HAR), noteikumiem un izvēles finansiālās pārvades tiesību produktu, kas izriet no Regulu 2019/943 un 2016/1719 prasībām.

Saskaņā ar savstarpējo vienošanos no  2019. gada 1. janvāra abu pārvades sistēmas operatoru izsoļu platformas organizācijas funkcijas pārņēma Joint Allocation Office (JAO). Papildus informācija par izsoles noteikumiem, laika grafiku un rezultātiem ir pieejama JAO tīmekļa vietnē www.jao.eu.

+ Par izvēles finansiālo pārvades tiesību izsolēm

Elektroenerģijas biržas cenas nepietiekamo pārvades jaudu, ražošanas avotu struktūras un tirgus piedāvājuma un pieprasījuma attiecību dēļ elektroenerģijas tirdzniecības apgabalos var atšķirties. Pārvades sistēmas operatoriem ir pienākums nodrošināt nepieciešamo elektroenerģijas daudzumu pārvadi pieprasītajā apjomā un nodrošinot nepārtrauktu energosistēmas līdzsvaru. Saskaņā ar Eiropas Savienībā iedibināto elektroenerģijas modeli, elektroenerģija no lētākiem elektroenerģijas apgabaliem plūst uz dārgākiem elektroenerģijas apgabaliem. Ja starpvalstu savienojumu caurlaides spējas jeb starpsavienojumu pārvades jaudas nav pietiekamas, lai visa elektroenerģija no lētākā reģiona nosegtu pieprasījumu reģionā, kur cena ir augstāka, veidojas sastrēgumi. Tieši sastrēgumu dēļ cenas blakus esošajos tirdzniecības apgabalos atšķiras.

Sastrēgumu gadījumā, kad izveidojas atšķirīgas cenas robežas abās pusēs, pārvades sistēmas operatori gūst sastrēgumu vadības ieņēmumus, elektroenerģijas cenu starpību sadalot starp abu elektroenerģijas tirdzniecības apgabalu pārvades sistēmas operatoriem. Šos ieņēmumus saskaņā ar ES Regulu  2019/943 var izlietot šo sastrēgumu mazināšanai (jaunu līniju būvniecībai – šaurās vietas likvidēšanai) vai pārvades tarifa samazināšanai saskaņā ar regulējošo institūciju lēmumiem.

Piedaloties izvēles finansiālo pārvades tiesību izsolē un iegādājoties izvēles finansiālās pārvades tiesības, elektroenerģijas tirgus dalībniekiem ir iespēja ierobežot cenu svārstību risku, proti, saņemt naudu no operatoru sastrēgumu vadības ieņēmumiem vai pilnīgi vai daļēji samaksāt nosolīto cenu par iegādāto jaudu, ja atpakaļpārdevuma cena (cenu starpība starp Latvijas un Igaunijas tirdzniecības apgabaliem) ir mazāka vai vienāda nekā nosolītā summa.

Norēķini starp izsoles rīkotājiem un izsoles dalībnieku notiek ieskaita veidā, salīdzinot nosolīto cenu, kuru izsoles dalībnieki apņemas samaksāt par izvēles finansiālās pārvades tiesībām, un atpakaļpirkuma cenu (sīkāka informācija pieejama izsoles platforma organizatora JAO mājaslapā: www.jao.eu).

Iegādātās izvēles finansiālās pārvades tiesības nepiešķir izsoles dalībniekam tiesības to izmantot elektroenerģijas fiziskai pārvadei.

+ FTR-Options izsoles pirms 2019. gada

Līdz 2019. gadam FTR-Options jeb izvēles finansiālo pārvades tiesību izsoles Baltijas valstīs bija atpazīstamas ar nosaukumu PTR-Limited, visa komunikācija ar PTR-Limited potenciālajiem un reģistrētājiem dalībniekiem notika angļu valodā un vēsturiskā informācija un dokumentācija dalībai PTR-Limited izsolēs ir atrodama šīs sadaļas angļu versijā.

2018. gada PTR-Limited izsoļu rezultāti

Gada izsoles:

Ceturkšņa izsoles:

Mēneša izsoles:

2017. gada PTR-Limited izsoļu rezultāti

Gada izsoles:

Ceturkšņa izsoles:

Mēneša izsoles:

  •  

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar AST, izmantojot norādīto e-pastu, vai izmantot JAO klientu servisa formu.