Mērķis un stratēģija

Stratēģija

Nodrošināt Latvijas energoapgādes drošumu, sniegt nepārtrauktu, kvalitatīvu un pieejamu energoapgādes pārvades pakalpojumu, kā arī īstenot valstij stratēģiski svarīgo energoapgādes aktīvu ilgtspējīgu pārvaldību un sekmēt to integrāciju Eiropas Savienības iekšējā energoresursu tirgū.
+Stratēģiskie mērķi

Nozares politikas plānošanas dokumenti

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

Nacionālās enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030. gadam

Nacionālās attīstības plāns 2014.-2020. gadam

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020. gadam

Nozares mērķi/ prioritātes

Nodrošināt Valsts enerģētisko drošību, pilnībā sasaistot elektroenerģijas infrastruktūru ar Eiropas kontinentālo tīklu, enerģijas tirgu integrāciju un infrastruktūras modernizāciju, ilgtspējīgu enerģētikas sektora attīstību un energoefektivitātes uzlabošanu

Sabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis

Nodrošināt Latvijas energoapgādes drošumu, sniegt nepārtrauktu, kvalitatīvu un pieejamu energoapgādes pārvades pakalpojumu, kā arī īstenot valstij stratēģiski svarīgo energoapgādes aktīvu ilgtspējīgu pārvaldību un sekmēt to integrāciju Eiropas Savienības iekšējā energoresursu tirgū

Sabiedrības ilgtermiņa stratēģiskie mērķi

Latvijas enerģētiskās drošības stiprināšana, sinhronizējot Latvijas elektroenerģijas pārvades tīklu ar kontinentālās Eiropas tīklu, Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas ilgtspējīga attīstība

Nodrošināt Latvijas elektroenerģijas sistēmas drošu darbības režīmu un klientu kvalitatīvu elektroapgādi

Nodrošināt valstij stratēģiski svarīgo energoapgādes aktīvu ilgtspējīgu un efektīvu pārvaldību

Apliecināt Sabiedrību kā sociāli atbildīgu uzņēmumu

AST_Strateegjija_PNG.png

+Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde

Izvērtējot Sabiedrības darbības rezultātus 2017.gadā, ņemot vērā ietekmējošos objektīvos apstākļus, secināms, ka Sabiedrība darbojas saskaņā ar izvirzītajiem mērķiem, sasniedzot noteiktos rezultativitātes rādītājus.

Būtiskāko finanšu mērķu izpilde
2016. fakts
2017. fakts
2018. fakts
2019. mērķis
2019. fakts
 
Rentabilitāte
Atbilstoši Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas (Metodika) nosacījumiem, nodrošināt pašu kapitāla rentabilitāti ≥2.0% 4.1% 3.6% 6.6% ≥2.0%* 10.1%  
Nodrošināt Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā atļauto peļņu, tūkst.EUR 352 309 4 677 atbilstoši atļautajai 7 067  
Apgrozījums
Nodrošināt ieņēmumus no pārvades sistēmas pakalpojumus sniegšanas Sabiedrības kārtējā gada budžetā plānotajā līmenī, tūkst.EUR 73 764 72 451 72 576 73 232 (+/-5%)  72 787  
Likviditāte
Nodrošināt tekošās likviditātes koeficientu ≥1, aprēķinos ņemot vērā uzkrātos neizmantotos pārslodzes maksas ieņēmumus 1.0 1.0 1.0 ≥1 1.0  

*No aprēķina izslēdzot ar AS ''Conexus Baltic Grid'' akciju iegādi saistīto pamatkapitāla palielinājumu.

+Statūti

AS "Augstsprieguma tīkls" statūti, apstiprināti jaunā redakcijā akcionāru sapulcē 2020. gada 15. jūnijā.