Finanšu pārskati

Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) ieņēmumi 2020. gadā bija 147 milj. EUR, bet peļņa – 10 milj. EUR, savukārt Augstsprieguma tīkls koncerna (AST koncerns) ieņēmumi bija 145 milj. EUR, bet pārskata gada pelņa – 65 milj. EUR. AST peļņas pieaugums galvenokārt saistāms ar pārvades sistēmas aktīvu pārņemšanu AST īpašumā, un no peļņas 8 milj. EUR izmaksāti valstij dividendēs, savukārt AST koncerna konsolidētā peļņa dividendēs netiek sadalīta.

Koncerna augstā peļņas un ieņēmumu attiecība skaidrojama ar to, ka 2020. gadā AST ieguva izšķirošu ietekmi gāzes pārvades sistēmas operatorā AS "Conexus Baltic Grid" (Conexus), par valstij izdevīgu cenu iegādājoties 68,46% uzņēmuma akciju. Lielāko daļu koncerna pelņas veido starpība starp akciju iegādes cenu un aktīvu bilances vērtību, kas bija jāatspoguļo AST koncerna grāmatvedībā. Savukārt 2020. jūnijā AST savā īpašumā pārņēma pārvades sistēmas aktīvus, pievienojot sev to īpašnieku - AS "Latvijas elektriskie tīkli" (LET). Tas AST ļāva dividendēs valstij par 2020. gadu gadu izmaksāt 8 milj. EUR, kas ir gandrīz trīs reizes vairāk nekā sākotnēji valsts budžetā bija plānots iemaksāt. 

AST koncernu 2020. gada 31. decembrī veido komercsabiedrību kopums, kurā izšķiroša ietekme ir mātessabiedrībai AST un kurā ietilpst meitassabiedrība Conexus, kurā AST pieder 68,46% kapitāldaļu. AST koncerna pamatdarbība ir elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora funkciju nodrošināšana, elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvu efektīva pārvaldība un noma, dabasgāzes pārvade un uzglabāšana. 2020. gadā AST koncernā ietilpa arī AST meitassabiedrība LET, kas savu darbību ir izbeigusi, jo reorganizācijas rezultātā pievienota mātes sabiedrībai.

AST koncerna konsolidētajos finanšu pārskatos ietverti meitassabiedrības LET finanšu rezultāti no 2020. gada 1. jūnija līdz 30. septembrim, kad sabiedrības reorganizācijas ceļā apvienojās, un Conexus finanšu rezultāti no pērnā gada 1. augusta līdz 31. decembrim. AST peļņa no līdzdalības Conexus 5,6 milj. EUR apmērā atbilst 2020  gadā saņemtajām dividendēm no Conexus.

AST ieņēmumi 2020. gadā ir 147 milj. EUR, tai skaitā ieņēmumi par elektroenerģijas pārvades tīkla pakalpojumiem 73 milj. EUR, kas veido 50% no AST ieņēmumiem. EUR. 2020. gadā lietotājiem pārvadītas 5961 GWh elektroenerģias, kas ir par 1% mazāk nekā 2019 .gada atbilstošajā periodā (6012 GWh). Lietotājiem pārvadītās elektroenerģijas apjoma samazinājuma ietekme uz ieņēmumiem no pārvades pakalpojumu sniegšanas ir nebūtiska.

Izvērtējot AST finanšu rezultātu rādītājus, saimnieciskās darbības rezultātus, jāņem vērā, ka, saskaņā ar Enerģētikas likuma 5. pantu, elektroenerģijas pārvade ir regulēta nozare, kurai ir noteikta kapitāla atdeves likme, apstiprinot elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus. AST rentabilitāte no elektroenerģijas pārvades pakalpojumu sniegšanas 2020. gadā atbilst Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu metodikā noteiktajai.

AST koncerna dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas segmenta ieņēmumi no 2020. gada augusta līdz gada beigām bija 21 milj. EUR, peļņa - 4 milj. EUR.

Gada pārskats sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

+Starpperiodu finanšu pārskati

* Sagatavots saskaņā ar 34. Starptautisko grāmatvedības standartu

+Iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā
Dividendes

AST dividenžu izmaksu reglamentē Latvijas Republikas ''Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums", Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.806 ''Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu'', kā arī Latvijas Republikas likumi par vidēja termiņa budžeta ietvaru konkrētajam periodam.

AST valsts budžetā iemaksātās dividendes
Pārskata gads, par kuru iemaksātas dividendes 2016 2017 2018 2019 2020
Dividendes, tūkst. EUR 300 247 3 598* 1 736* 7 999*

*tai skaitā uzņēmuma ienākuma nodoklis

AST veiktie nodokļu maksājumi, tūkst. EUR
Gads, kurā veikta nodokļa samaksa 2016 2017 2018 2019 2020
Uzņēmuma ienākuma nodoklis     601 720 347
Pievienotās vērtības nodoklis 7 921 16 575 16 083   5 567
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 3 196 3 567 4 133 4 326 4 504
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 741 1 947 2 112 2 172 2 239
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 2 2 2 2 2
Vieglā transportlīdzekļa nodoklis   10 17 17 17
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis 10 23 28 28 28
Elektroenerģijas nodoklis 3 3 3 3 2
NODOKĻI KOPĀ 12 873 22 127 22 979 7 269 12 706

Paziņojumi

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka ast.lv sākumlapā izvietotajā kartē redzamās elektroenerģijas fiziskās plūsmas ir tehniskās tranzīta plūsmas, kas energosistēmā ienāk pāri vienai robežai un pamet energosistēmu pāri citai robežai. Tehniskās tranzīta plūsmas nav rādītājs komerciālām piegādēm.

Baltijas valstu energosistēma joprojām ar desmit 330 kV elektropārvades līnijām ir savienota ar apvienoto Krievijas energosistēmu. Krievijas elektroenerģijas importa pārtraukšana neietekmē Baltijas energosistēmas paralēlo darbu ar Krievijas energosistēmu. Paralēlais darbs visu iesaistīto valstu energosistēmām nodrošina sistēmas darbībai nepieciešamās elektroenerģijas tehniskās tranzīta plūsmas un balansēšanu.