Finanšu pārskati

Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) peļņa 2019. gadā sasniedza 7,07 milj. eiro no kuriem 1,74 milj. eiro tiks izmaksāti dividendēs valstij.

Pārskata periodā AST sasniedza 184 milj. eiro apgrozījumu, kas ir par 9 milj. eiro mazāk nekā gadu iepriekš. Ieņēmumi par elektroenerģijas pārvades tīkla pakalpojumiem ir 72,8 miljoni eiro jeb 39% no apgrozījuma. Būtisku daļu 46% no kopējiem ieņēmumiem pērnā gadā veido ieņēmumi no AS “Latvijas elektriskie tīkli” par realizētajiem pārvades aktīvu pārbūves un jaunbūves darbiem. Neto apgrozījuma samazinājums saistīts ar pārslodzes maksas ieņēmumu samazinājumu.

Izvērtējot AST finansiālo rezultātu rādītājus, saimnieciskās darbības rezultātus, jāņem vērā, ka elektroenerģijas pārvade ir regulēta nozare, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nosaka AST atļauto peļņu, nosakot kapitāla atdeves likmi un apstiprinot elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus. Sabiedrības rentabilitāte no elektroenerģijas pārvades pakalpojumu sniegšanas 2019. gadā atbilst Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu metodikā noteiktajai.

Peļņas pieaugums, kā arī pašu kapitāla atdeves rādītāja pieaugums no 6,6% 2018. gadā līdz 10,1% 2019. gadā ir saistīts ar uzņēmuma efektīvu darbību, kā arī saņemtajām dividendēm no AS "Conexus Baltic Grid" par 2018. pārskata gadu. AST 2019. gada pārskats sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

+Darbības rādītāji

Izvērtējot AST finansiālo rezultātu rādītājus, saimnieciskās darbības rezultātus, jāņem vērā, ka elektroenerģijas pārvade ir regulēta nozare, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nosaka AST atļauto peļņu, nosakot kapitāla atdeves likmi un apstiprinot elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus.

  2015 2016* 2017** 2018 2019
Finanšu rādītāji
Ieņēmumi, tūkst. EUR 124 776 116 789 158 862 193 866 184 742
EBITDA, tūkst. EUR 669 1 159 1 843 1 642 40 515****
Peļņa, tūkst. EUR 173 352 309 4 677 7 067
Aktīvu kopsumma, tūkst. EUR 107 188 114 697 188 722 193 000 221 934
Pašu kapitāls, tūkst. EUR 8 466 8 661 8 499 70 344 69 956
Pamatdarbības neto naudas plūsma, tūkst. EUR 30 965 5 613 38 645*** 7 216 20 422
Finanšu koeficienti
Likviditātes kopējais koeficients 4.9 5.3 1.3 3.8 1.1
EBITDA rentabilitāte 0.5% 1.0% 1.2% 0.8% 22.0%
Pašu kapitāla atdeve (ROE) 2.0% 4.1% 3.6% 6.6% 10.1%
Aktīvu atdeve (ROA) 0.2% 0.3% 0.2% 2.5%  
Darbības rādītāji
Latvijas lietotājiem pārvadītā elektroenerģija, GWh 5 803 5 822 5 807 6 051 6 012
Vidējais darbinieku skaits 513 525 539 548 552

*no 2016.gada AST gada pārskats tiek sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

** Izvērtējot Sabiedrības finanšu mērķu izpildi, jāņem vērā, ka kapitāla struktūras un bilances rādītāju izpildi ievērojami ietekmē Latvijas dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" akciju iegāde. Minēto akciju iegādi AS "Augstsprieguma tīkls" veica, izpildot Ministru kabineta 2017. gada 5. decembra un 19. decembra lēmumus.

***Pārklasificēts

**** Rādītāja pieaugums 2019. gadā saistīts ar SFPS 16 Noma ieviešanu un nomas atspoguļošanu kā aktīvu lietošanas tiesību amortizācija

  • EBITDA - peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas
  • Likviditātes kopējais koeficients - apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības
  • EBITDA rentabilitāte - EBITDA/ieņēmumi
  • ROE pašu kapitāla atdeve - peļņa/vidējā pašu kapitāla vērtība
  • ROA aktīvu atdeve - peļņa/vidējā aktīvu vērtība
+Starpperiodu finanšu pārskati

Nākamie starpperiodu pārskati tiks publicēti:

  • par 2020. gada 12 mēnešiem – 26.02.2021.

Publicētie pārskati:

+Iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā
Dividendes

AST dividenžu izmaksu reglamentē Latvijas Republikas 'Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrībupārvaldības likums" un Latvijas Republikas likums “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam”. Par AST peļņas sadali lemj uzņēmuma Akcionāru sapulce.

AST valsts budžetā iemaksātās dividendes

Pārskata gads, par kuru iemaksātas dividendes 2015 2016 2017 2018 2019
Dividendes, tūkst. EUR 155 300 247 3 598* 1 736

*tai skaitā uzņēmuma ienākuma nodoklis

AST veiktie nodokļu maksājumi, tūkst. EUR
Gads, kurā veikta nodokļa samaksa 2015 2016 2017 2018 2019
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 38     601 720
Pievienotās vērtības nodoklis 4 988 7 921 16 575 16 083  
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2 803 3 196 3 567 4 133 4 326
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 471 1 741 1 947 2 112 2 172
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 2 2 2 2 2
Vieglā transportlīdzekļa nodoklis 13   10 17 17
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis 10 10 23 28 28
Dabas resursu nodoklis 0.01        
Elektroenerģijas nodoklis 3 3 3 3 3
NODOKĻI KOPĀ 9 327 12 873 22 127 22 379 6 549
+Saņemtais valsts vai pašvaldību budžeta finansējums un tā izlietojums