Finanšu pārskati

Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) ieņēmumi 2021. gadā bija 125,79 milj. EUR (2020. gadā – 146,85 milj. EUR), bet peļņa – 54,85 milj. EUR (2020. gadā – 9,99 milj. EUR). No 2021. gada peļņas 29,14 milj. EUR izmaksāti dividendēs valstij, bet 25,7 milj. EUR ieguldīti AST pamatkapitālā, ņemot vērā nepieciešamību stiprināt valsts enerģētisko drošību, novirzot līdzekļus Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades tīkla sinhronizācijai ar kontinentālās Eiropas tīklu. AST peļņu galvenokārt veido no meitassabiedrības AS "Conexus Baltic Grid" 2021. gadā saņemtās dividendes, kas iepriekš vairākus gadus netika izmaksātas. 

"Augstsprieguma tīkls" koncernu (AST koncerns) 2021. gada 31. decembrī veido komercsabiedrību kopums, kurā izšķiroša ietekme ir mātessabiedrībai AST un kurā ietilpst meitassabiedrība Conexus, kurā AST pieder 68,46% kapitāldaļu. AST koncerna pamatdarbība ir elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora funkciju nodrošināšana, elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvu efektīva pārvaldība, dabasgāzes pārvade un uzglabāšana. AST koncerna ieņēmumi 2021. gadā bija 182,23 milj. EUR (2020 gadā - 144,39 milj. EUR), bet pārskata gada pelņa – 10,1 milj. EUR (2020. gadā – 65.36 milj. EUR), liecina apstiprinātais pārskats.

AST ieņēmumi 2021. gadā ir 125,79 milj. EUR, tai skaitā ieņēmumi par elektroenerģijas pārvades tīkla pakalpojumiem - 76,14 milj. EUR, kas veido 61% no AST ieņēmumiem. 2021. gadā AST lietotājiem Latvijā pārvadīja elektroenerģiju 6 312 gigavatstundu (GWh) apjomā, kas ir par 6% vairāk nekā iepriekšējā gadā (5 961 GWh). AST peļņu no elektroenerģijas pārvades 2021. gadā negatīvi ietekmēja krasais elektroenerģijas cenas pieaugums no 2021. gada maija, kā rezultātā būtiski pieauga ar elektroenerģijas pārvades pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas.

Peļņas un zaudējumu aprēķinā atzīts aktīvu vērtības samazinājums 3,9 milj. EUR apmērā saskaņā ar veikto pārvades aktīvu pārvērtēšanu, kas atbilstoši starptautiskajiem finanšu standartiem jāveic ne retāk kā reizi piecos gados. Vērtības samazinājums netika atspoguļots nerevidētajā 2021.gada pārskatā.

AST koncerna dabasgāzes pārvades segmenta apgrozījums 2021. gadā bija 32,44 milj. EUR , peļņas pirms nodokļiem apjoms bija 8,29 milj. EUR, bet dabasgāzes uzglabāšanas segmenta apgrozījums bija 24 milj. EUR., bet peļņa pirms nodokļiem – 7,19 milj. EUR.

Gada pārskats sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

+Starpperiodu finanšu pārskati

* Sagatavots saskaņā ar 34. Starptautisko grāmatvedības standartu

+Iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā
Dividendes

AST dividenžu izmaksu reglamentē Latvijas Republikas ''Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums", Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.806 ''Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu'', kā arī Latvijas Republikas likumi par vidēja termiņa budžeta ietvaru konkrētajam periodam.

AST valsts budžetā iemaksātās dividendes
Pārskata gads, par kuru iemaksātas dividendes 2017 2018 2019 2020 2021
Dividendes, tūkst. EUR 247 3 598* 1 736* 7 999* 29 143*

*tai skaitā uzņēmuma ienākuma nodoklis

AST veiktie nodokļu maksājumi, tūkst. EUR
Gads, kurā veikta nodokļa samaksa 2017 2018 2019 2020 2021
Uzņēmuma ienākuma nodoklis   601 720 347  
Pievienotās vērtības nodoklis 16 575 16 083   5 567 33 381
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 3 567 4 133 4 326 4 504 4 503
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 947 2 112 2 172 2 239 2 304
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 2 2 2 2 2
Vieglā transportlīdzekļa nodoklis 10 17 17 17 48
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis 23 28 28 28 x
Elektroenerģijas nodoklis 3 3 3 2 2
NODOKĻI KOPĀ 22 127 22 979 7 269 12 706 40 240
+Saņemtais valsts vai pašvaldību budžeta finansējums un tā izlietojums

AST piešķirta Rīgas domes un Valsts budžeta mērķdotācija AS "Augstsprieguma tīkls" amatierkolektīva - kora ''Volta'' vadītāju atlīdzībai. AST nesaņem valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu AST pamatdarbības nodrošināšanai.

Pašvaldības finansējums

Valsts finansējums