Starpvalstu pārvades tīklu caurlaides spēju aprēķināšanas un piešķiršanas principi

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija regulas (EK) Nr. 714/2009 1.pielikuma 5.2. punktu, pārvades sistēmas operatoram (PSO) ir jāpublicē shēma, pēc kuras aprēķina starpsavienojumu šķērsgriezumu caurlaides spējas dažādos laikposmos, kas pamatoti ar tīkla elektriskajām un fizikālajām īpašībām.

Starpvalstu šķērsgriezumu caurlaides spēju lielumi tiek aprēķināti sekojoši:

  • Maksimāla šķērsgriezuma caurlaides spēja (Total Transfer Capacity (TTC)) starp dažādu valstu pārvades tīkliem tiek aprēķināta 330 kV pārvades tīklam, ievērojot kritērijus, kas nepieciešami elektroapgādes drošuma nodrošināšanai;
  • Pārvades drošuma rezerve (Transmission Reliability Margin (TRM)) tiek aprēķināta, analizējot jaudas plūsmas novirzes statistiku par iepriekšējo laika periodu dotajam šķērsgriezumam. Jaudas plūsmas novirze ir starpība starp plānoto un faktisko jaudas plūsmu starpvalstu šķērsgriezumam;
  • Šķērsgriezuma neto pārvades jauda (Net Transfer Capacity (NTC)) tiek aprēķināta, atņemot no maksimālās šķērsgriezuma caurlaides spējas pārvades drošuma rezerves lielumu;
  • Jau piešķirtā šķērsgriezuma caurlaides spēja (Already Allocated Capacity (AAC)) ir kopējā jaudas vērtība, kura faktiski piešķirta tirdzniecībai pēc elektroenerģijas tirgus sesijas rezultātiem;
  • Pieejamā caurlaides spēja elektroenerģijas tirgum (Available Transmission Capacity” (ATC)) ir caurlaides spējas elektroenerģijas tirgum (NTC) daļa, kas atlikusi un ir pieejama katrā tirdzniecības intervālā pēc katras elektroenerģijas tirdzniecības sesijas.

Caurlaide.jpg

Starpvalstu šķērsgriezumu caurlaides spēju aprēķināšana notiek, ievērojot 330 kV pārvades tīkla elektriskos un tehniskos parametrus, t.sk. elektropārvades līniju garumu, nominālās strāvas lielumus, elektropārvades līniju pretestības utt. Pārvades tīkla režīmi un starpvalstu šķērsgriezumu caurlaides spējas tiek aprēķināti, izmantojot elektriskās sistēmas simulācijas un analīzes rīkus un ievērojot EK regulā Nr.714/2009 noteiktos caurspīdīguma un konfidencialitātes principus.

AS “Augstsprieguma tīkls” aprēķina 330 kV pārvades tīkla maksimālo un elektroenerģijas tirgum atvēlēto starpvalstu šķērsgriezumu caurlaides spējas, ievērojot pārvades tīkla īpatnības un tehniskos ierobežojumus. Aprēķina shēma ir balstīta uz reālā tīkla īpatnībām un parmamatriem - Latvijas teritorijā esošo 330 kV pārvades līniju datiem.

Maksimālo starpvalstu šķērsgriezuma caurlaides spēju aprēķina pēc Baltijas valstu un BRELL elektriskā loka valstu apstiprinātas metodikas “Metodiskie norādījumi par stabilitāti Baltkrievijas, Krievijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas energosistēmu elektriskajā lokā”. Baltijas valstu starpvalstu šķērsgriezumu tirdzniecības caurlaides spējas aprēķināšana tiek veikta saskaņā ar Baltijas valstu PSO apstiprinātiem noteikumiem.

Ar 2016.gada 1. janvāri elektroenerģijas pārvades jaudas Baltijā tiek aprēķinātas un piešķirtas saskaņā ar Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru AS “Augstsprieguma tīkls, AS “Elering” un AB “Litgrid” kopīgi izstrādāto un visu trīs valstu sabiedrisko pakalpojumu regulatoru akceptēto dokumentu “Pārvades jaudas aprēķināšanas un piešķiršanas metodika Baltijas valstīs un ar trešajām valstīm” (dokuments angļu valodā) (Terms, Conditions and Methodologies on Cross-Zonal Capacity Calculation, Provision and Allocation within the Baltic States and with the 3rd Countries). Tādējādi gada, mēneša un nedēļas caurlaides spējas no 2016.gada 1.janvāra tiek aprēķinātas saskaņā ar iepriekšminēto metodiku.

BRELL dokumenti (krievu valodā), kas tiek pieminēti Metodikā un kuriem nav publiskošanas aizliegums:

Ar 2021. gada 13. oktobri elektroenerģijas tirdzniecības pārvades jaudas ar Krieviju, elektroenerģijas tirdzniecībai nākošas dienas elektroenerģijas tirgū tiek aprēķinātas un piešķirtas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) atbalstītu Latvijas un Igaunijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru kopīgi izstrādāto jaudu aprēķina metodiku “Pārvades jaudas aprēķināšanas un piešķiršanas metodika ar Krieviju” (Methodology on cross-zonal capacity calculation and allocation with Russia), (ar 2022.gada 7.marta grozījumiem, ko atbalstījusi SPRK).

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018. gada 16. novembrī apstiprināja metodiku "Capacity calculation methodology within the Baltic Capacity Calculation Region". Metodikas piemērošanas uzsākšanas datums tiks publiski paziņots vēlāk, kad tiks pabeigti visi nepieciešamie saskaņošanas un sagatavošanas darbi Baltijas jaudas aprēķināšanas reģiona ietvaros.