Starpvalstu pārvades tīklu caurlaides spēju aprēķināšanas un piešķiršanas principi

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija regulas (EK) Nr. 714/2009 1.pielikuma 5.2. punktu, pārvades sistēmas operatoram (PSO) ir jāpublicē shēma, pēc kuras aprēķina starpsavienojumu šķērsgriezumu caurlaides spējas dažādos laikposmos, kas pamatoti ar tīkla elektriskajām un fizikālajām īpašībām.

Starpvalstu šķērsgriezumu caurlaides spēju lielumi tiek aprēķināti sekojoši:

  • Maksimāla šķērsgriezuma caurlaides spēja (Total Transfer Capacity (TTC)) starp dažādu valstu pārvades tīkliem tiek aprēķināta 330 kV pārvades tīklam, ievērojot kritērijus, kas nepieciešami elektroapgādes drošuma nodrošināšanai;
  • Pārvades drošuma rezerve (Transmission Reliability Margin (TRM)) tiek aprēķināta, analizējot jaudas plūsmas novirzes statistiku par iepriekšējo laika periodu dotajam šķērsgriezumam. Jaudas plūsmas novirze ir starpība starp plānoto un faktisko jaudas plūsmu starpvalstu šķērsgriezumam;
  • Šķērsgriezuma neto pārvades jauda (Net Transfer Capacity (NTC)) tiek aprēķināta, atņemot no maksimālās šķērsgriezuma caurlaides spējas pārvades drošuma rezerves lielumu;
  • Jau piešķirtā šķērsgriezuma caurlaides spēja (Already Allocated Capacity (AAC)) ir kopējā jaudas vērtība, kura faktiski piešķirta tirdzniecībai pēc elektroenerģijas tirgus sesijas rezultātiem;
  • Pieejamā caurlaides spēja elektroenerģijas tirgum (Available Transmission Capacity” (ATC)) ir caurlaides spējas elektroenerģijas tirgum (NTC) daļa, kas atlikusi un ir pieejama katrā tirdzniecības intervālā pēc katras elektroenerģijas tirdzniecības sesijas.

Caurlaide.jpg

Starpvalstu šķērsgriezumu caurlaides spēju aprēķināšana notiek, ievērojot 330 kV pārvades tīkla elektriskos un tehniskos parametrus, t.sk. elektropārvades līniju garumu, nominālās strāvas lielumus, elektropārvades līniju pretestības utt. Pārvades tīkla režīmi un starpvalstu šķērsgriezumu caurlaides spējas tiek aprēķināti, izmantojot PSS/E programmatūru un ievērojot EK regulā Nr.714/2009 noteiktos caurspīdīguma un konfidencialitātes principus.

AS “Augstsprieguma tīkls” aprēķina 330 kV pārvades tīkla maksimālo un elektroenerģijas tirgum atvēlēto starpvalstu šķērsgriezumu caurlaides spējas, ievērojot pārvades tīkla īpatnības un tehniskos ierobežojumus. Aprēķina shēma ir balstīta uz reālā tīkla īpatnībām un parmamatriem - Latvijas teritorijā esošo 330 kV pārvades līniju datiem.

Maksimālo starpvalstu šķērsgriezuma caurlaides spēju aprēķina pēc Baltijas valstu un BRELL elektriskā loka valstu apstiprinātas metodikas “Metodiskie norādījumi par stabilitāti Baltkrievijas, Krievijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas energosistēmu elektriskajā lokā”. Baltijas valstu starpvalstu šķērsgriezumu tirdzniecības caurlaides spējas aprēķināšana tiek veikta saskaņā ar Baltijas valstu PSO apstiprinātiem noteikumiem.

Ar 2016.gada 1. janvāri elektroenerģijas pārvades jaudas Baltijā tiek aprēķinātas un piešķirtas saskaņā ar Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru AS “Augstsprieguma tīkls, AS “Elering” un AB “Litgrid” kopīgi izstrādāto un visu trīs valstu sabiedrisko pakalpojumu regulatoru akceptēto dokumentu “Pārvades jaudas aprēķināšanas un piešķiršanas metodika Baltijas valstīs un ar trešajām valstīm” (dokuments angļu valodā) (Terms, Conditions and Methodologies on Cross-Zonal Capacity Calculation, Provision and Allocation within the Baltic States and with the 3rd Countries). Tādējādi gada, mēneša un nedēļas caurlaides spējas no 2016.gada 1.janvāra tiek aprēķinātas saskaņā ar iepriekšminēto metodiku.

BRELL dokumenti (krievu valodā), kas tiek pieminēti Metodikā un kuriem nav publiskošanas aizliegums:

Trīs Baltijas valstu sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas institūcijas ir apstiprinājuši dokumentu “Pārvades jaudas aprēķināšanas un piešķiršanas metodika ar trešajām valstīm” (Terms, Conditions and Methodologies on Cross-Zonal Capacity Calculation, Provision and Allocation with the 3rd Countries), turpmāk tekstā – metodika, saskaņā ar kuru tiks aprēķinātas un piešķirtas elektroenerģijas pārvades jaudas attiecībā pret trešajām valstīm no 2019.gada 1.februāra. Metodiku kopīgi izstrādāja trīs Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori AS “Augstsprieguma tīkls, AS “Elering” un AB “Litgrid”.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018. gada 16. novembrī apstiprināja metodiku "Capacity calculation methodology within the Baltic Capacity Calculation Region". Pieņemot, ka metodikas 15.1 punktā minētie nosacījumi tiks izpildīti 2019.gadā, metodikas piemērošana arī tiks uzsākta 2019.gadā.