Pārvades tīkla modernizācija un attīstība

Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" ir atbildīgs par elektroapgādes drošumu un par pārvades tīkla modernizāciju un attīstību. Nozīmīgākos realizētos un realizācijā esošos attīstības projektus iespējams aplūkot kartē.

Svarīgākie attīstības projekti un to izmaksas

Projekts
Kurzemes loks
Rīgas TEC-2 – Rīgas HES
Igaunijas – Latvijas starpsavienojums
Sinhronizācija, 1. fāze
Sinhronizācija, 2. fāze
Valmiera (LV) – Tartu (EE)
Valmiera (LV) – Tsirgulina (EE)
Sistēmas sinhr. un inerces iekārtas
Plānotais realizēšanas gads
2019
2020
2021
2023
2024
2025
2025
Prognozētās kopējās izmaksas, tai skaitā:
128 MEUR
15 MEUR
83 MEUR
23 MEUR
22 MEUR
32 MEUR
100 MEUR
ES līdzfinansējums
55 MEUR
7 MEUR
51 MEUR
17 MEUR
17 MEUR
24 MEUR
55 MEUR
Pārslodzes maksas ieņēmumi
11 MEUR
7 MEUR
31 MEUR
6 MEUR
5 MEUR
7 MEUR
25 MEUR
Kopējais garums
214,3 km
13 km
180 km
49 km
49 km
 
 

Lai nodrošinātu drošu Latvijas elektroenerģijas sistēmas darbību, efektīvu elektroenerģijas tirgus funkcionēšanu, un, lai novērstu iekārtu novecošanu, AST rekonstruē un modernizē augstsprieguma apakšstacijas un elektroenerģijas sadales punktus. Ievērojot Latvijas un kaimiņvalstu elektroenerģijas sistēmu attīstības tendences, AST izvērtē un lemj par Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas starpsavienojumu attīstības, kā arī par iekšēja tīkla pastiprināšanas un modernizēšanas nepieciešamību.

Elektroenerģijas pārvades tīkls tiek attīstīts atbilstoši Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānam un Eiropas pārvades sistēmas desmit gadu attīstības plānam. Eiropas desmit gadu attīstības plānā tiek iekļauti tie Latvijas attīstības projekti, kas ir stratēģiski svarīgi ne tikai nacionāli, bet arī Baltijas jūras reģionā kopumā, un iekļaušana Eiropas desmitgades attīstības plānā ir viens no priekšnosacījumiem, lai projekti pēc tam varētu pretendēt uz Eiropas līdzfinansējumu.

Minēto attīstības projektu finansēšana ir iespējama no dažādiem avotiem:

  • Viens no pamata finansēšanas avotiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais elektroenerģijas pārvades tarifs, kurā noteikta daļa ir paredzēta attīstības projektiem;
  • Stratēģiski un starptautiski nozīmīgajiem elektropārvades tīkla attīstības projektiem ir iespējams piesaistīt Eiropas līdzfinansējumu no Savienošanas instrumentu līdzekļiem (angl. CEF – Connection Europe Facility);
  • Attīstības projekti, kas palielina starpvalstu pārvades jaudu un likvidē elektropārvades tīkla šaurās vietas var tikt finansēti no pārvades sistēmas operatora sastrēgumu vadības ieņēmumiem, kas rodas no elektroenerģijas cenu starpības dažādos tirdzniecības apgabalos, nepietiekamās starpvalstu pārvades jaudas dēļ.
Saistītais saturs
“Kurzemes loks” ir energoinfrastruktūras projekts, kura ietvaros izbūvēta 330 kV gaisvadu augstsprieguma elektropārvades līniju Latvijas rietumu daļā, lai novērstu līdz šim iztrūkstošo palielinātas ja...
Trešais Igaunijas - Latvijas elektropārvades tīkla starpsavienojums ir būtisks nākotnes infrastruktūras projekts Baltijas jūras reģionam, kas palielinās visa Baltijas reģiona elektroapgādes drošumu, n...
Projekts ietver 330kV esošo starpsavienojumu starp Latviju un Igauniju Valmiera (LV) – Tartu (EE) un Valmiera (LV) – Tsirgulina (EE) rekonstrukcijas, kas ir apvienotas vienā aktivitātē.
Projekts "330 kV elektropārvades līnija Rīgas TEC-2 – Rīgas HES" ir iekļauts Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānā, kā arī Eiropas ENTSO-E desmitgades attīstības plānā. Rīgas TE...