Ētikas kodekss

AST Ētikas kodekss nosaka normas un principus, kas regulē darbinieku uzvedību un nosaka sevis un citu vērtējuma standartus. Kodekss ir darba organizācijas būtiska sastāvdaļa, tas definē obligāto prasību minimumu darbībai un uzvedībai darba vietā un ārpus tās, kas nepieciešams savstarpējo attiecību veidošanai un uzturēšanai, ietekmē darba rezultātus, kā arī sabiedrības attieksmi pret AST.

Kodeksa mērķi
 • Sekmēt korporatīvās kultūras attīstību
 • Veicināt sekmīgāku AST mērķu un uzdevumu izpildi
 • Stiprināt AST zīmola un pakalpojumu reputāciju
Definīcija

Kodekss veicina atbildīgas biznesa prakses veidošanu, kas balstīta uz ētikas pamatprincipiem un palīdz darbiniekiem rast atbildes un pieņemt lēmumus ētiska rakstura izvēles situācijās.

Kodeksa darbības mērogs

Kodekss veicina atbildīgas biznesa prakses veidošanu, kas balstīta uz ētikas pamatprincipiem un palīdz darbiniekiem rast atbildes un pieņemt lēmumus ētiska rakstura izvēles situācijās.

  + Pamatprincipi
  • Kodekss skar trīs savstarpēji saistītas jomas - cilvēkresursu vadību, reputāciju un drošību.
  • Kodekss balstīts uz AST misiju, darbības stratēģiju, kā arī šādiem ētikas pamatprincipiem: godīgums, lojalitāte, precizitāte, objektivitāte, atklātība, vienlīdzība.
  Darba vide, darbinieku savstarpējās attiecības, attiecības ar klientiem, sadarbības partneriem un citām uzņēmuma darbībā ieinteresētajām pusēm
  • Darbinieki apzinās, ka viņu darbs, rīcība un uzvedība veicina Latvijas tautsaimniecības labklājību un ilgtspējīgu izaugsmi.
  • Attiecībās ar klientiem un sadarbības partneriem darbinieku rīcībai jāvairo klientu un sadarbības partneru pārliecība par AST kā atbildīgu, efektīvu un atvērtu uzņēmumu.
  • Darbinieks ir godprātīgs un uzticīgs AST, rūpējas par mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi, ir atvērts pārmaiņām un jauninājumiem.
  • Darbinieku savstarpējās attiecības, attiecības ar klientiem un sadarbības partneriem ir balstītas uz cieņu, koleģialitāti, sadarbību, pieklājību, godīgumu, savstarpēju uzticēšanos un labvēlību. 
  • AST nodrošina darbiniekus ar drošu, veselībai nekaitīgu un nediskriminējošu darba vidi. 
  • AST rūpējas par darbinieku profesionālās un personiskās izaugsmes iespējām.
  •  Darbinieks sadarbībā ar saviem tiešajiem vadītājiem un personāla vadītāju attīsta un regulāri pilnveido savas profesionālās iemaņas un kompetences.
  •  AST sagaida un atbalsta darbinieku radošu pieeju un iniciatīvu darba procesa uzlabošanai.
  • AST vidējā un augstākā līmeņa vadītāji veido kolektīvu, kas nodrošina motivējošu, elastīgu, lojālu un profesionālu darbību AST interesēs. Lojalitāte nozīmē ne tikai uzticēto pienākumu izpildi, bet arī atbalstu, līdzdalību un padomu attiecībās ar kolēģiem.
  • Darbinieks palīdz jaunajiem kolēģiem iesaistīties kolektīvā, daloties ar viņiem savā profesionālajā pieredzē un praksē.
  • Darbinieks izvairās no rīcības vai komentāriem, kas var tikt saprasti kā pazemojoši, uzbrūkoši vai diskriminējoši.
  • Darbinieks ievēro vispārpieņemtās ētikas normas un šajā Kodeksā noteiktos uzvedības principus gan darba laikā, gan ārpus tā.
  Zīmols un reputācija
  • AST darbinieki uztur pozitīvu AST reputāciju un tās zīmolu saskarsmē ar darbībā ieinteresēto pušu pārstāvjiem – citiem darbiniekiem, akcionāriem, klientiem, plašsaziņas līdzekļiem, sabiedriskām organizācijām, sadarbības partneriem, valsts un pašvaldību institūcijām, starptautiskajām institūcijām un citām mērķauditorijām saskaņā ar AST vērtībām un interesēm.
  • Reputācija veidojas no personiskās saskarsmes, un katrs darbinieks apzinās, ka arī viņš ir AS „Augstsprieguma tīkls” „seja”, tādēļ tiek sagaidīts, ka darbinieks sevi identificēs kā komunikācijas procesa dalībnieku, kura rīcība var šo procesu ietekmēt – gan pozitīvi, gan negatīvi.
  • Darbinieks vienmēr atceras, ka, pildot darba pienākumus, viņš pārstāv AST, tādēļ, apkalpojot klientus, kontaktējoties ar sadarbības partneriem un citām AST darbībā ieinteresētajām pusēm, seko, lai viņa rīcība un sniegtā informācija būtu korekta. Oficiāli paužot viedokli AST vārdā, Darbinieks ir atbildīgs par to, lai trešajām pusēm sniegtā informācija atbilst AST pieņemtajiem lēmumiem.
  • Darbinieks savos publiskajos izteikumos ir lojāls pret AST, tā darbības mērķiem, kolēģiem un korporatīvo kultūru – vērtībām, ko ciena visi darbinieki un kas veido tā reputāciju sabiedrībā.
  • Darbinieks izskatās un uzvedas atbilstoši lietišķas darba vides prasībām un valkā amatam paredzēto darba apģērbu, ja tas noteikts AST iekšējos dokumentos. 
  Īpašuma aizsardzība
  • Darbinieks ar cieņu, taupīgi un saudzīgi izturas pret AST īpašumu. Ar īpašumu tiek saprasta gan kustamā, gan nekustamā manta, gan arī informācija. Nav pieļaujama AST īpašuma izmantošana jebkāda personīgā labuma gūšanai.
  • Darbinieks ekonomiski un racionāli lieto AST resursus. Resursu izmantošana vajadzībām, kas nav tieši saistītas ar darba pienākumu izpildi, bet ir nepieciešamas AST reputācijas, iekšējās komunikācijas, darba vides uzlabošanai un sociālās atbildības veicināšanai, notiek pārdomāti un pamatoti, izvērtējot potenciālos ieguvumus.
  • Darbinieks rūpējas par informācijas aizsardzību visos AST darbības līmeņos, izturas godprātīgi un ievēro konfidencialitāti arī attiecībā pret jebkuru AST informāciju, kas nejauši nonākusi viņa rīcībā. 
  • Darbinieks ir atbildīgs par katru savu darbību vai bezdarbību, kuras rezultātā darba veikšanai saņemtā informācija ir tikusi izpausta trešajām personām, t.sk. viņa ģimenes locekļiem, paziņām, medijiem, kā arī citiem uzņēmuma darbiniekiem, kuriem tā nav nepieciešama darba pienākumu veikšanai.  
  • Komunikāciju ar medijiem un tiesībsargājošajām iestādēm veic tikai un vienīgi AST Valde un/vai AST Valdes pilnvarotas personas.
  Interešu konflikts
  • Interešu konflikts ir situācija, kad darba pienākumu veikšanas ietvaros darbiniekam jāpieņem lēmums, jāpiedalās tā pieņemšanā vai jāveic citas ar viņa amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt paša darbinieka, viņa radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses un aizskar vai var aizskart AST intereses. 
  •  Darbinieks lēmumus pieņem tikai un vienīgi AST interesēs. 
  • Darbinieks informē savu tiešo vadītāju, ja viņa rīcībā ir informācija par interešu konfliktu, kas radies, veicot darba pienākumus, t.i., kad darbinieks var būt personīgi ieinteresēts kāda jautājuma risināšanā un attiecīga lēmuma pieņemšanā.
  • Komercdarbības norises laikā savstarpējās uzticēšanas veidošanai ir pieņemts dot un saņemt reprezentācijas dāvanas, piedalīties kopējās pusdienās, sporta pasākumos, u.c.
  • Darbinieks nepiedāvā un nepieņem no klientiem un sadarbības partneriem naudas dāvanas. Netiek pieņemtas arī cita veida dāvanas (jebkāda veida materiālie labumi), kā arī uzaicinājumi piedalīties pasākumos, ja pastāv aizdomas par iespējamu interešu konfliktu vai pretpakalpojumu pieprasīšanu. Dāvanu pieņemšanas kārtību attiecībā uz AST amatpersonām reglamentē arī likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.
  • Gadījumos, ja rodas šaubas par piedāvātās dāvanas vērtību, darbinieks konsultējas ar savu tiešo vadītāju. 
  + Kodeksa uzturēšana un īstenošana
  • AST Ētikas kodeksu izstrādā Personāla daļa.
  • Kodekss ir pieejams un saistošs visiem AST darbiniekiem. Kodeksa normu ievērošana ir viens no darbinieka vērtēšanas kritērijiem un tiek ņemta vērā, izskatot darbinieku priekšrocības iekšējos personāla atlases konkursos un darba attiecību saglabāšanā.
  • AST vadība ar savu paraugu un darba organizāciju veicina kodeksa ievērošanu.
  • Kodeksu aktualizē pēc nepieciešamības.
  Saistītie dokumenti

  Veicot darba pienākumus, darbinieki ievēro spēkā esošās tiesību normas, AST iekšējos normatīvos aktus, citus ar darba izpildi saistītos normatīvos dokumentus, kā arī šo Kodeksu. 

  • AST Darba kārtības noteikumi.
  • AST Informācijas sistēmu drošības politika.
  • Darba koplīgums.