Rīgas TEC-2 – Rīgas HES

Projekts "330 kV elektropārvades līnija Rīgas TEC-2 – Rīgas HES" ir iekļauts Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānā, kā arī Eiropas ENTSO-E desmitgades attīstības plānā. Rīgas TEC-2 – Rīgas HES projekts ir svarīgs Latvijas iekšēja tīkla pastiprinājums Igaunijas-Latvijas trešā starpsavienojuma pilnas funkcionalitātes nodrošināšanai ne tikai normālos, bet it īpaši avārijas un remontu režīmos. Reģionālā mērogā šis tīkla pastiprinājums spēlēs būtisku lomu caurlaides spējas palielinājumam Baltijas reģionā Ziemeļu – Dienvidu virzienā. Projekts nodots ekspluatācijā 2020. gada novembrī.

TEC-HES-lv-modified.png

Projekta aktualitātes
Attīstība

Būvniecības Valsts kontroles birojs ir pieņēmis ekspluatācijā no jauna izbūvēto 330 kV elektropārvades līniju no…

Attīstība

Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) laika posmā no 2021. līdz 2030…

Video

Jaunās līnijas video 

Lasīt vēlRādīt mazāk
Par projektu

Projekts "330 kV elektropārvades līnija Rīgas TEC-2 – Rīgas HES" ir nodots ekspluatācijā 2020. gada novembrī.  

Šis tīkla pastiprinājums nodrošinās Igaunijas-Latvijas trešā starpsavienojuma pilnu funkcionalitāti remontu un atslēgumu gadījumos Rīgas reģiona pārvades elektrotīklos, kā arī nodrošinās Rīgas TEC-2 avārijas palaišanas iespēju no Rīgas hidroelektrostācijas. Papildus minētiem kritērijiem Rīgas TEC-2 – Rīgas HES projekts nodrošinās pietiekamu infrastruktūru Baltijas valstu enerģētiskajai neatkarībai no Krievijas apvienotās energosistēmas un kalpo par priekšnoteikumu veiksmīgai Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu sinhronizācijai ar kontinentālās Eiropas elektroenerģijas sistēmām.

Rīgas TEC-2 – Rīgas HES projekts ir iekļauts kopējo interešu projektu sarakstā (KIP) ar Nr.4.2.3, kas ir izstrādāts, balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.347/2013. Vairāk informācijas par KIP sarakstu var atrast šeit.

Elektropārvades projekta paredzamais garums ir 13 km, un saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. pielikuma 26. punktu, augstsprieguma elektrolīnijām (spriegums ir 110 kV un vairāk), kuru garums ir mazāks par 15 km, ietekmes uz vidi novērtējums nav jāveic, bet saskaņā ar šī paša likuma 2. pielikuma 3. punkta 2.daļu, augstsprieguma elektrolīniju ierīkošanai, kuru garums pārsniedz 5 km, ir jāveic sākotnējais izvērtējums. 2016.gada 28.augustā AS “Augstsprieguma tīkls” ir iesniedzis Valsts vides dienestam Lielrīgas reģionālas vides pārvaldei iesniegumu elektropārvades līnijas Rīgas TEC-2 – Rīgas HES sākotnējam vides izvērtējumam. 2016. gada 26. oktobrī Vides pārraudzības valsts birojs, izvērtējot iesniegto informāciju, norādītos faktus un apsvērumus, ir pieņēmis lēmumu (Nr.280) nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūru AS “Augstsprieguma tīkls” ierosinātājai darbībai – 330 kV elektropārvades līnijai Rīgas TEC-2 – Rīgas HES.

2017.gada 24.aprīlī Salaspils novada domē notika projekta sabiedriskā apspriešana, kurā piedalījās projektā skartie zemes īpašnieki, pašvaldības pārstāvji un citas ieinteresētas organizācijas. Sabiedriskās apspriešanas protokols un dalībnieku saraksts ir atrodams šeit.

2017.gada 17.februārī ir pieņemts lēmums par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu projektam 50% vai 9,9 miljonu eiro apmērā no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (angl. CEF – Connecting Europe Facility) līdzekļiem.

2017.gada 16.augustā projektam ar Ministru kabineta lēmumu ir piešķirts nacionālo interešu objekta statuss. Rīkojums nacionālo interešu objekta statusa piešķiršanai ir veids, kādā valsts realizē politisko izšķiršanos saistībā ar plānoto valsts attīstību enerģētikas jomā un uzņemto starptautisko saistību izpildi.

2017.gada 27.oktobrī AS "Augstsprieguma tīkls" izsludināja iepirkuma procedūru elektropārvades līnijas Rīgas TEC-2 – Rīgas HES projektēšanai un būvniecībai.

2018. gadā 27.augustā parakstīts līgums ar SIA "Energoremonts Rīga" par 330 kV elektropārvades līnijas "Rīgas TEC-2 – Rīgas HES" projektēšanas un izbūves darbu veikšanu, 2019. gadā uzsākti būvniecības darbi.

Lasīt vēlRādīt mazāk
Projekta laika plāns

Projekts "330 kV elektropārvades līnija Rīgas TEC-2 – Rīgas HES" ir tika uzsākts 2016. gadā un nodots ekspluatācijā 2020. gada novembrī.  

2016.gada 28.augustā AS “Augstsprieguma tīkls” iesniedza Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālas vides pārvaldei iesniegumu elektropārvades līnijas Rīgas TEC-2 – Rīgas HES sākotnējam vides izvērtējumam. 2016. gada 26. oktobrī Vides pārraudzības valsts birojs, izvērtējot iesniegto informāciju, norādītos faktus un apsvērumus, pieņēma lēmumu (Nr.280) nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūru AS “Augstsprieguma tīkls” ierosinātājai darbībai – 330 kV elektropārvades līnijai Rīgas TEC-2 – Rīgas HES.
2016
 
 
2017
2017.gada 24.aprīlī Salaspils novada domē notika projekta sabiedriskā apspriešana, kurā piedalījās projektā skartie zemes īpašnieki, pašvaldības pārstāvji un citas ieinteresētas organizācijas. 
Izsludināts iepirkums projektēšanas un būvniecības darbiem.
2017
 
 
2017
16.augustā projektam ar Ministru kabineta lēmumu ir piešķirts nacionālo interešu objekta statuss.

27.augustā parakstīts līgums ar SIA "Energoremonts Rīga" par 330 kV elektropārvades līnijas "Rīgas TEC-2 – Rīgas HES" projektēšanas un izbūves darbu veikšanu.

2018
 
 
2019

Uzsākti būvniecības darbi.

Darbu noslēgums un līnijas nodošana ekspluatācijā.

2020
 
Lasīt vēlRādīt mazāk

LV Līdzfinansē Eiropas Savienība_POS.png