Baltijas PSO nodod publiskajām konsultācijām atjauninātos Baltijas CoBA nebalansa norēķinu noteikumus

Tirgus

Baltijas pārvades sistēmas operatori (PSO) Elering AS, AS “Augstsprieguma tīkls” un LITGRID AB ir kopīgi sagatavojuši atjauninātus Baltijas nebalansa norēķinu noteikumus un nodod tos publiskajām konsultācijām. Atjauninātos Baltijas CoBA nebalansa norēķinu noteikumus plānots ieviest ar nākamā gada 1. janvāri pēc atbilstošu grozījumu Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē spēkā stāšanās.

Publiskās konsultācijas par Baltijas CoBA nebalansa norēķinu noteikumiem norisināsies no šī gada 21. jūlija līdz 20. augustam (ieskaitot), materiāli ir atrodami Baltijas PSO mājas lapās. Baltijas PSO kopīgi izskatīs publisko konsultāciju rezultātus un sagatavos Baltijas nebalansa norēķinu noteikumu gala variantu, kas būs pamatā izmaiņām katras Baltijas valsts nacionālajos noteikumos.

Baltijas PSO kopš 2018. gada ir izveidojuši harmonizētus nebalansa norēķinu noteikumus, kas nodrošina to atbilstību Eiropas Komisijas Regulai (ES) 2017/2195, ar ko izveido elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas (turpmāk –Regula 2017/2195), prasībām visās Baltijas valstīs.

Regulas 2017/2195 52(2) pants nosaka tālāku nebalansa norēķinu un nebalansa cenas noteikšanas harmonizāciju. Atbilstoši tam tika izstrādāts visu PSO priekšlikums, kas tika apstiprināts ar  Energoregulatoru sadarbības aģentūras (ACER) lēmumu. Lai nodrošinātu atbilstību Regulas 2017/2195 prasībām un, vadoties pēc harmonizācijas priekšlikuma, Baltijas PSO kopīgi ir sagatavojuši izmaiņas Baltijas nebalansa norēķinu noteikumos un nodod tās publiskajām konsultācijām.

Dokumenti (angļu valodā):