Sabiedriskā apspriešana par elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmas ieviešanu Latvijā

Tirgus

Lai nodrošinātu pārdomātas un efektīvas elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmas izveidi Latvijā, Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) aicina ieinteresētās puses paust viedokli par dokumentu projektiem, kas būs pamatā sistēmas izveidei Latvijā.

Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu aprite un tirdzniecība vienotājā  Eiropas tirgū iespējama, pateicoties "Association of Issuing Bodies" (turpmāk – AIB), kas ir brīvprātīga izcelsmes apliecinājumu Eiropas izdevējiestāžu asociācija. Tā darbojas saskaņā ar Eiropas enerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmu ("European Energy Certificate System", turpmāk – EECS), kurai pievienojušās jau 32 Eiropas dalībvalstis, un uztur infrastruktūru un informāciju, lai nodrošinātu elektroenerģijas izcelsmes avotu publiskošanu visā Eiropas savienībā.

Latvijā likumdevējs tiesības organizēt izcelsmes apliecinājuma pārvaldību atbilstoši EECS sistēmas prasībām ir deleģējis pārvades sistēmas operatoram (AST), paredzot to Elektroenerģijas tirgus likuma 29.2 panta otrajā daļā, kas, saskaņā ar šī likuma pārejas noteikumu 73. punktu, stāsies spēkā 2020. gada 1. decembrī.  

Lai nodrošinātu uzliktā pienākuma izpildi, AST ir izstrādājis dokumentu – "Domain Protocol" (turpmāk – Protokols), pamatojoties uz kuru notiks izcelsmes apliecinājumu pārvaldība Latvijā. Protokols atrunā visu iesaistīto pušu (elektroenerģijas ražošanas staciju īpašnieku un to pilnvaroto pārstāvju, sistēmas operatoru, auditoru, valsts atbalsta sniedzēju) iesaisti un darbības principus.

Izcelsmes apliecinājumu pārvaldībai tiks izmantots reģistrs, kuru varēs izmantot tikai autorizēti konta turētāji. Konta turētājs var būt jebkura juridiska vai fiziska persona, kura ir veiksmīgi pabeigusi konta reģistrācijas procesu. Viens no priekšnosacījumiem, lai tiktu piešķirta pieeja reģistram, ir parakstīts Standarta noteikumu un nosacījumu līgums ("Standart Terms and Conditions").

Tā kā patlaban norisinās AST izstrādāto dokumentu slēgta apspriešana AIB biedru starpā, visi dokumentu projekti ir angļu valodā. Pēc dokumentu apstiprināšanas tie būs pieejami valsts valodā.

Papildus vēršam uzmanību, ka AST ir tiesīgs pieprasīt maksu, lai kompensētu ar izcelsmes apliecinājumu izdošanu saistītās izmaksas, pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma 29.2 panta trīspadsmito daļu, kas paredz arī atbilstošas metodikas izstrādi.

Būtiskākie dokumenti, par kuriem AST vēlas saņemt viedokli no ieinteresētajām pusēm sabiedriskajā apspriešanā:

  • Protokola projekts;
  • Izmaksu metodikas projekts;
  • Standarta noteikumu un nosacījuma līguma projekts.

Ņemot vērā ierobežoto laiku, sabiedriskā apriešana norisināsies no 10. septembra līdz 23. septembrim. Komentārus par dokumentiem lūdzam iesniegt, aizpildot anketu un nosūtīt to uz e-pastu go@ast.lv.

Dokumenti: