Elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstībā AS "Augstsprieguma tīkls" turpmākajos desmit gados ieguldīs 500,5 miljonus eiro

Attīstība

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) laika posmā līdz 2033. gadam attīstībā plāno ieguldīt 500,5 miljonus eiro, no kuriem investīcijas 210,5 miljonu eiro apmērā ir saņēmušas 75% līdzfinansējumu Eiropas Savienības fondiem. AST desmit gadu attīstības plāns, ko apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK), paredz turpināt darbu pie elektroapgādes un pārvades sistēmas drošuma stiprināšanas, tai skaitā ieviešot digitālus risinājumus, lai sagatavotu pārvades tīklu sinhronizācijai ar kontinentālās Eiropas tīkliem, kā arī radītu priekšnoteikumus liela apjoma atjaunojamās elektroenerģijas nonākšanai tīklā.

"Nākamajā desmitgadē turpināsim darbu pie tīkla darbības drošuma uzlabošanas, plānveidīgi atjaunojot esošo un veidojot jaunu tīkla infrastruktūru, modernizējot tīkla vadības procesus un ieviešot dažādus digitālos risinājumus, lai 2025. gadā būtu gatavi sinhronizācijai ar Eiropas elektrotīkliem. Tīkla elastības nodrošināšanai un frekvences regulēšanai Latvijā tiks uzstādīti trīs sinhronie kompensatori, kā arī enerģiju uzkrājošās baterijas. Baterijas tiks izmantotas arī balansēšanas rezervju nodrošināšanai, lai garantētu tīkla drošību un stabilitāti pēc tam, kad tuvāko gadu laikā pārvades tīklā tiks integrēts liels, bet nepastāvīgs atjaunojamās enerģijas apjoms Turpināsim arī starpsavienojumu no Valmieras uz Tartu un Tsirgulīnu Igaunijā pārbūvi, paaugstinot starpvalstu pārvades spējas, kas patlaban ir nepietiekamas", norāda AST valdes loceklis Arnis Daugulis.

Liela daļa investīciju paredzēta tieši sistēmas drošuma stiprināšanai un sinhronizācijai ar Eiropas tīkliem - tuvākajos gados AST plāno modernizēt elektroenerģijas komercuzskaiti, balansa vadības sistēmu, elektriskā tīkla modeļu pārvaldības sistēmu, kā arī dispečervadības sistēmu un pretavārijas automātiku, tādejādi nodrošinot ātrāku un kvalitatīvāku datu apmaiņu un sistēmas pārvaldību. Šos projektus plānots realizēt līdz sinhronizācijas procesa sākumam.

Laika periodā līdz 2033. gadam plānots ik gadu ieguldīt 21 līdz 30 miljonus eiro 330kV un 110kV apakšstaciju, līniju un sadales punktu rekonstrukcijās, tādejādi nodrošinot pārvades sistēmas stabilu darbību, tai pieslēgto lietotāju nepārtrauktu elektroapgādi ar elektroenerģiju pieprasītā apjomā. Katrā projektā AST izvērtē ne tikai infrastruktūras objektu normatīvo kalpošanas laiku, bet arī to faktisko nolietojumu, pārliecinās par katra projekta aktualitāti no infrastruktūras pasūtītāja puses, lai nepieļautu tādu objektu izbūvi, kuru noslodze netiktu nodrošināta nepieciešamajā apjomā, jo AST prioritāte ir kvalitatīvs un drošs elektroenerģijas pārvades pakalpojums par iespējami zemiem tarifiem. Kopumā finanšu ieguldījumi tiek plānoti tā, lai ilgtermiņā novērstu pārvades iekārtu novecošanos un neviena iekārta nepārsniegtu savu kritisko vecumu.

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu SPRK nosaka pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānā iekļaujamo informāciju, plāna iesniegšanas kārtību, apstiprina to un uzrauga tā izpildi. Ar attīstības plānu 2023.-2032. gadam pilnā apjomā iespējams iepazīties AST mājas lapā