Atslēgumu vadības informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un uzturēšana (Development, implementation and maintenance of Outage Coordination System)

Aktīvs
Iepirkuma detaļas
Identifikācijas Nr.:
AST2023/106
Iepirkuma tips:
Atklāta sarunu procedūra
Pieteikuma iesniegšanas vieta:
Elektroniski uz e-pastu: [email protected]
Informatīvs paziņojums publicēts:

Uzaicinājums uz apspriedi ar piegādātājiem par atslēgumu vadības sistēmu

Latvijas pārvades sistēmas operators – akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk - AST) saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 22.panta otro daļu organizē konsultāciju ar piegādātājiem par plānoto iepirkuma procedūru "Atslēgumu vadības informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un uzturēšana" (identifikācijas Nr. AST 2023/106).

Iepirkuma priekšmets ir atslēgumu vadības sistēmas izstrādes, ieviešanas un uzturēšanas pakalpojumi. Atslēgumu vadības informācijas sistēma aizstās vairākus esošos risinājumus, ko AST pašlaik izmanto atslēgumu grafiku un atslēgumu pieprasījumu saskaņošanai un apstiprināšanai.

Pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas AST organizē apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām.

Lai pieteiktos dalībai apspriedē, lūgums sūtīt e-pastu līdz 26.09.2023. 12:00 (UCT +03:00) uz e-pastu [email protected].

Apspriedes laiks un vieta: tiešsaistē, izmantojot Microsoft Teams sapulce 03.10.2023 no 15:00-17:00 (UCT +03:00).

Apspriežamie jautājumi:

1) piegādātāju atsauksmes par koncepcijas dokumentu "Atslēgumu vadības sistēma" (skatīt 1.pielikumu);

2) piegādātāju atsauksmes par kvalifikācijas prasībām (skatīt 2.pielikumu);

3) piegādātāju pieņēmumi par pakalpojuma paredzamajām izmaksām:

a. sistēmas programmatūras un tās ieviešanas pakalpojumu izmaksas;

b. nepieciešamā aparatūra vai nepieciešamo aparatūras resursu aptuvens novērtējums (būtiskās sastāvdaļas un to kapacitāte);

c. 3 gadu garantijas un apkopes pakalpojumu izmaksas.

Lai veicinātu konkurenci un iespēju iepirkumā piedalīties arī ārvalstu piegādātājiem, 03.10.2023. apspriede notiks angļu valodā. Pēc piegādātāju pieprasījuma apspriede var tikt veikta arī latviešu valodā, vienojoties par atsevišķas apspriedes laiku.

Lai nodrošinātu iepirkuma procedūras dokumentēšanu, apspriedes norise tiks ierakstīta.

Piegādātājiem būs iespēja komentēt prasības un saņemt atbildes līdz 13.10.2023 plkst. 12:00 (UCT +03:00).

Vairāk par AST http://www.ast.lv.

Kontakti
Amats
Iepirkuma daļas vadītājs
Vārds, Uzvārds
Kristīne Graudumniece
Telefona numurs
28626676
Papildus informācija

Invitation to consultation with suppliers on Outage Coordination System

Latvian transmission system operator – Joint Stock Company "Augstsprieguma tīkls" (hereinafter - AST) in accordance with Section 22, Paragraph Two of the Law on Procurement of Public Service Providers shall organise a consultation with suppliers regarding the planned procurement procedure "Development, implementation and maintenance of Outage Coordination System" (identification No. AST 2023/106).

The subject of the procurement is development, implementation and maintenance services of Outage Coordination System. Outage Coordination System will replace several existing solutions currently used by AST to coordinate and approve outage schedules and outage requests.

Before launching the procurement procedure AST organizes consultations with the suppliers with a view to prepare the procurement and inform the suppliers of the procurement plan and requirements.

To apply for participation in the consultation please send an e-mail by 26/09/2023. 12:00 (UCT +03:00) to e-mail [email protected].

The time and place of the consultation: on-line via Microsoft Teams meeting on 03/10/2023 from 15:00-17:00 (UCT +03:00).

The issues to be discussed:

  1. feedback from the suppliers on the Concept document "Outage Coordination System" (please see Annex 1);
  2. feedback from the suppliers on the qualification requirements (please see Annex 2);
  3. assumptions of the suppliers on the estimated cost of the service:
    1. costs of system software and its implementation services;
    2. necessary hardware, or rough estimation of necessary hardware resources (essential components and their capacity);
    3. costs of 3 year warranty and maintenance service.

In order to promote competition and the possibility for foreign suppliers to participate in the procurement, the consultation on 03/10/2023 will be held in English. At the request of the suppliers, the consultation may also be held in Latvian, by prior agreement on a separate consultation time.

In order to ensure the documentation of the procurement procedure the consultation will be recorded.

Suppliers will have the opportunity to comment on requirements and receive replies by 13/10/2023 12:00  (UCT +03:00).

More about AST http://www.ast.lv/eng

Iepirkuma dokumenti:
Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *.
Lejuplādēt dokumentus