Apakšstacijas "TUME" 330 kV ĀSI izbūve, 110 kV ĀSI pārbūve un apakšstacijas "IMANTA" 330 kV sadalnes paplašināšana

Noslēdzies
Iepirkuma detaļas
Identifikācijas Nr.:
AST500300S/16-92/54
Iepirkuma tips:
Atklāta sarunu procedūra
Iesniegšanas termiņš:
Paziņošanas datums:
Pieteikuma iesniegšanas vieta:
Dārzciema iela 86, Klientu centrs, Rīga LV-1073, Latvija
Informatīvs paziņojums publicēts:

Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā „Diena” un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

Izmaiņas
Vienošanās par grozījumiem
Vienošanās par grozījumiem
Kontakti
Amats
Iepirkuma daļas vadītājs
Vārds, Uzvārds
Aivis Kapče
Telefona numurs
(+371) 27885844
Amats
Projektu vadības dienesta projektu vadītājs
Vārds, Uzvārds
Uģis Sabulis
Papildus informācija

Sarunu procedūras nolikumu, grozījumus un atbildes uz kandidātu jautājumiem elektroniskā formā iespējams saņemt, nosūtot e-pastu ar pieprasījumu uz e-pasta adresi: [email protected]. Pieprasījumā jānorāda: komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs.

lv_cef_cofinancing.png

Rezultāti
Līguma grozījumi nepieciešami, ievērojot to, ka objektīvu, no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ ir pagarināts Līguma izpildes termiņš 2016. gada 29. aprīļa Līgumam Nr. AST/16-79 par Kurzemes loka 110 kV elektropārvades līniju pārbūvi posmā Ventspils – Tume - Rīga (Imanta), pastiprinot ar 330 kV līniju, kas savukārt tieši ietekmē līgumu AST/17-131 un AST/17-132 Līguma izpildi,
Nepieciešamība pagarināt Līguma izpildes termiņu radusies dēļ "Kurzemes loks" 110/330kV līnijas izbūves termiņa grozījuma, kur bez izbūvētās 110.330kV līnijas nebija iespējams nodot apakšstaciju ekspluatācijā. Tādēļ grozījumi radušies objektīvu, no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ, un šāda iespēja ir atrunāta Līguma 11.punktā.