Saņemti trīs piedāvājumi Latvijas elektroapgādes drošumam nepieciešamo elektroenerģijas bateriju sistēmu piegādei un uzstādīšanai

Finanšu informācija

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) saņēmis trīs finanšu piedāvājumus piegādāt un apakšstacijās Tumē un Rēzeknē uzstādīt elektroenerģiju uzkrājošo bateriju sistēmas (BESS  – Battery Energy Storage System). Atbilstoši iepirkuma procedūras noteikumiem uzsākta Latvijas energoapgādes drošumam un pēc Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizācijas ar Eiropas elektrotīkliem nepieciešamo balansēšanas jaudu nodrošināšanai svarīgo sistēmu piedāvājumu izvērtēšana.

Baltijas valstis atvienosies no Krievijas energosistēmas un sinhronizēsies ar Kontinentālās Eiropas energosistēmu 2025. gada februārī. Vienlaicīgi tas nozīmēs arī fundamentālas izmaiņas energosistēmas vadībā, Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoriem ieviešot spēju patstāvīgi regulēt stabilu sistēmas frekvenci. Šim nolūkam Baltijas valstu pārvades sistēmu operatori sadarbosies, lai 2025. gadā ieviestu jaunu, Eiropas kopējā tirgū integrētu balansēšanas rezervju tirgu, un sāks iegādāties un uzturēt vairākas jauna tipa gan manuāli, gan automātiski aktivizējamas ātrdarbīgas balansēšanas rezerves. BESS ir viena no svarīgākajām Baltijas elektrotīklu sinhronizācijas ar Eiropu projekta daļām, lai pēc sinhronizācijas, vienlaikus tīklā ienākot liela apjoma atjaunojamajai enerģijai, būtu iespējams nodrošināt tīkla balansēšanas rezerves, elektroenerģijas sistēmas darbības stabilitāti un elektroapgādes drošumu.

AST iegādāsies bateriju sistēmu ar kopējo jaudu 80 MW un ietilpību 160 MWh. Bateriju sistēma tiks izvietota divās lokācijās – 20MW/40MWh baterija AST apakšstacijā Tumē, un 60MW/120MWh baterija AST apakšstacijā Rēzeknē. Paredzams, ka modernā bateriju sistēma nodrošinās tieši sinhronizācijas režīmam nepieciešamas ātrdarbīgās un automātiski aktivizējamās frekvences regulēšanas rezerves. Turklāt bateriju sistēma spēj nodrošināt šīs rezerves par būtiski zemākām izmaksām, nekā konvencionālās elektrostacijas, kas šobrīd vienīgās var piedāvāt šādu pakalpojumu.

Priekšlikumi uzstādīt BESS sistēmas saņemti no tādiem pretendentiem kā SIA "Monum", Nidec ASI S.A. un Rolls-Royce Solutions GmbH, kuru finanšu piedāvājumi svārstījās no 79 līdz 87 miljoniem EUR. BESS piegāde un uzstādīšana apakšstacijā Tumē tiks līdzfinansēta no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility - CEF) līdzekļiem, savukārt BESS piegāde un uzstādīšana Rēzeknes apakšstacijā tiks finansēta no RePowerEU līdzekļiem.

Plašāka informācija par sinhronizācijas projektu pieejama AST mājas lapas sadaļā Sinhronizācija ar Eiropu.