Saistībā ar plānoto obligāciju emisiju AST izveidota Revīzijas komiteja

Finanšu informācija

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" trešdien, 22. septembrī saistībā ar plānoto obligāciju emisiju izveidojis uzņēmuma Revīzijas komiteju, liecina AST akcionāru sapulcē pieņemtais lēmums.

AST Revīzijas komiteja izveidota trīs Revīzijas komitejas locekļu sastāvā, un to veido atklātā konkursā izraudzītie divi neatkarīgie Revīzijas komitejas locekļi – Andris Puriņš un Ivars Blumbergs, kā arī AST padomes locekle Madara Melne.

Andrim Puriņam ir Rīgas Ekonomikas augstskolas bakalaura grāds ekonomikā un biznesa vadībā, kā arī Londonas Universitātes maģistra grāds profesionālajā grāmatvedībā un FCCA kvalifikācija (Fellow of Association of Chartered Certified Accountants). Viņa nozīmīgā profesionālā pieredze un zināšanas finanšu jomā, finanšu pārskatu sagatavošanā, risku vadībā un uzņēmumu iekšējās kontroles vides stiprināšanā, nodrošinās sekmīgu Revīzijas komitejai noteikto uzvedumu izpildi.

Ivars Blumbergs Rīgas Ekonomikas augstskolā ir ieguvis profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā (EMBA), kā arī maģistra grādu ekonomikā, absolvējot Latvijas Universitāti. Profesionālā darba pieredze un zināšanas ekonomikā, uzņēmējdarbības vadībā, vairāk nekā 20 gadu darba pieredze finanšu un biznesa vadībā, revīziju veikšanā un zvērināta revidenta kvalifikācija, ir nozīmīgas, lai nodrošinātu efektīvu AST Revīzijas komitejas darbību.

"Korporatīvās pārvaldības modeļa pilnveidošana, izveidojot Revīzijas komiteju, ir viens no pamatnosacījumiem sekmīgam AST startam obligāciju tirgū. Caurskatāmībai un investoru uzticamībai uzņēmuma sniegtajiem datiem ir jābūt visaugstākajā līmenī, ko nodrošināsim, piesaistot neatkarīgus un pieredzējušus profesionāļus", norāda AST valdes priekšsēdētāja Gunta Jēkabsone.

Komiteja izveidota saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām kapitālsabiedrībām, kuras emitē vērtspapīrus. Komitejas pamatuzdevums būs nodrošināt akcionāra un akcionāru sapulces interešu aizsardzību attiecībā uz gada pārskata sagatavošanu, to revīziju un iekšējās kontroles, riska pārvaldības un iekšējās revīzijas sistēmas darbības efektivitāti, ciktāl tā attiecas uz gada pārskata ticamības un objektivitātes nodrošināšanu.

Plašāku informāciju par AST Revīzijas komiteju iespējams atrast šeit.