Publicēti konsolidētie nerevidētie saīsinātie starpperioda pārskati par 2021. gada 12 mēnešiem

Finanšu informācija

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) ir publicējis neauditētos starpperiodu finanšu pārskatus par periodu, kas beidzās 2021. gada 31. decembrī.

AST ieņēmumi 2021. gada  12 mēnešos bija 126,85 milj. EUR, bet peļņa – 59,12 milj. EUR, savukārt Augstsprieguma tīkls koncerna ieņēmumi bija 183,29 milj. EUR, bet  pelņa – 12,44 milj. EUR.

AST augstā peļņas un ieņēmumu attiecība skaidrojama ar saņemtajām dividendēm no AS ''Conexus Baltic Grid'' 58 milj.apmērā.

Peļņas apmēru no elektroenerģijas pārvades pakalpojuma  2021. gadā negatīvi ietekmēja krasais elektroenerģijas cenas pieaugums. Tomēr, atbilstoši “Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai”, elektroenerģijas cenas svārstību radītais izmaksu pieaugums tiks atgūts nākošajā regulatīvajā periodā.

2021. gada oktobrī ir uzsākta elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvu (elektrolīnijas un elektroiekārtas) pārvērtēšana, kas var ietekmēt AST 2021.gada finanšu rezultātus. Tie tiks ietverti Sabiedrības 2021. gada revidētajā finanšu pārskatā.

Ar pārskatiem iespējams iepazīties AST mājas lapā https://www.ast.lv/lv/content/finansu-parskati sadaļā Starpperiodu finanšu pārskati.