Paziņojums par AS "Augstsprieguma tīkls" meitas sabiedrības AS "Conexus Baltic Grid" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Finanšu informācija

Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" meitas sabiedrība AS  “Conexus Baltic Grid”, vienotais reģ. nr. 40203041605, juridiskā adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021 (tālāk tekstā – Sabiedrība) valde sasauc un paziņo,  Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2022. gada 28. aprīlī plkst. 10.00 Stigu ielā 14, Rīgā, LV-1021, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Ņemot vērā vīrusa infekcijas Covid-19 izplatību un, lai aizsargātu akcionāru, Sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, tiek aicināts visus akcionārus akcionāru sapulcē piedalīties rakstveidā, pirms sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas ir nosūtīta kopā ar šo paziņojumu, kā arī būs pieejama Sabiedrības tīmekļvietnē tīmekļvietnē sadaļā “Informācija” .

Darba kārtība:

  • AS “Conexus Baltic Grid” valdes, padomes un neatkarīga revidenta ziņojumi.
  • AS “Conexus Baltic Grid” 2021. gada ilgtspējas un gada pārskata un atkarības pārskata apstiprināšana.
  • AS “Conexus Baltic Grid” peļņas izlietošana.
  • AS “Conexus Baltic Grid” obligāciju emisija, piedāvāšana un iekļaušana regulētajā tirgū.
  • AS “Conexus Baltic Grid” padomes locekļu vēlēšanas.
  • AS “Conexus Baltic Grid” revidentam noteiktās atlīdzības izmaiņas.

Lai akcionāriem nodrošinātu objektīvu un vispusīgu informāciju balsošanai pirms sapulces, Sabiedrības valde 2022. gada 14. aprīlī plkst. 10.00, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus Microsoft Teams tiešsaistes platformā, organizēs informatīvu priekšsapulci, kuras laikā akcionāri tiks iepazīstināti ar Sabiedrības 2021. gada darbības rezultātiem un sniegta informācija par visiem akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.