Noslēdzies AST valdes priekšsēdētāja/-as un valdes locekļa/-es (attīstības jautājumos) amatu nominācijas process

Ziņas

Apkopojot AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) valdes priekšsēdētāja/-as un valdes locekļa/-es (attīstības jautājumos) amatu konkursa četru kārtu kandidātu vērtēšanas rezultātus, AST nominācijas komisija pieņēma lēmumu AST valdes priekšsēdētāja/-as amatam virzīt AST padomei izvērtēšanai divus kandidātus, kā arī AST valdes locekļa/-es (attīstības jautājumos) amatam divus kandidātus, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu no punktu kopsummas rezultāta, norādot tos prioritārā secībā. Gala lēmumu paredzēts pieņemt aprīlī.

Kopumā tika saņemti 54 pieteikumi, no kuriem 29 pieteikumi iesniegti uz valdes priekšsēdētāja/-as amatu, savukārt 25 pieteikumi uz valdes locekļa (attīstības jautājumos) amata pozīciju.

Kandidātu atlases procesu sadarbībā ar personāla atlases kompāniju Amrop nodrošināja AST padomes izveidotā nominācijas komisija ar balsstiesībām šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – AST padomes priekšsēdētājs Kaspars Āboliņš, nominācijas komisijas locekļi – AST padomes priekšsēdētāja vietniece Olga Bogdanova, AST padomes locekļi Aigars Ģērmanis un Armands Eberhards, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne, biedrības "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts" vadītāja Dace Helmane un Latvijas arodbiedrības "Enerģija" priekšsēdētājs Aivars Āboliņš.

AST valdes priekšsēdētāja/-as un valdes locekļa/-es (attīstības jautājumos) amatu nominācijas process norisinājās vairākās kārtās (kopumā četrās) un tā ietvaros padziļināti tika novērtētas šādas kompetences: stratēģiskais redzējums, pārmaiņu vadīšana, orientācija uz attīstību, komandas vadīšana, pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana, lēmumu pieņemšana un atbildība, orientācija uz rezultātu sasniegšanu.

AST nominācijas komisija amatu kandidātus katrā no konkursa kārtām novērtēja, pamatojoties uz nominācijas komisijas noteiktiem vērtēšanas kritērijiem, saskaņā ar AST valdes priekšsēdētāja/-as un valdes locekļa/-es (attīstības jautājumos) amatiem izvirzīto nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu.

Konkursa 1. kārtā norisinājās amatu kandidātu iesniegtās informācijas izvērtēšana atbilstoši amatiem nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstam, izvirzītajām obligātajām prasībām.

Konkursa 2. kārtā personāla atlases kompānija Amrop veica amatu kandidātu sākotnējās intervijas un novērtēšanu un sniedza AST Nominācijas komisijai savu vērtējumu.

Konkursa 3. kārtā norisinājās AST Nominācijas komisijas strukturētas intervijas ar amatu kandidātiem, kuru ietvaros Nominācijas komisija novērtēja katra kandidāta zināšanas un atbilstību amatiem, tiem izvirzītajiem kritērijiem un profesionālās pieredzes atbilstību prasību aprakstam, uzdodot visiem kandidātiem vienādus jautājumus, pārliecinoties par kandidātu atbilstību. Intervijas laikā nominācijas komisija vērtēja arī kandidātu iesniegtos stratēģiskos redzējumus par AST galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, kandidātu ieskatu svarīgākajās prioritātēs un sniegtos priekšlikumus to īstenošanai.

Konkursa 4. kārtā personāla atlases kompānija Amrop veica amatu kandidātu padziļinātu vadības kompetenču novērtēšanu, atsauksmju ievākšanu un padziļinātu reputācijas pārbaudi, kā arī spēju un personības testus, un sniedza AST Nominācijas komisijai savu vērtējumu.

AST padome šī gada 11. janvārī izsludināja publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz AST valdes priekšsēdētāja/-as un valdes locekļa/-es (attīstības jautājumos) amatiem, nosakot pieteikšanās termiņu līdz 25. janvārim.  

Sludinājums tika publicēts Pārresoru koordinācijas centra mājaslapā, Finanšu ministrijas mājaslapā, AST tīmekļa vietnē un LinkedIn un Facebook profilos, personāla atlases kompānijas SIA "Executive Search Baltics" (Amrop) LinkedIn profilā, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.