Latvijas pārvades sistēmas operators AST guvis peļņu 10 milj. EUR apmērā

Finanšu informācija

Vaks_paarskats2020.jpg

Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) ieņēmumi 2020. gadā bija 147 milj. EUR (2019. gadā – 185 milj. EUR), bet peļņa – 10 milj. EUR (2019. gadā – 7 milj. EUR), savukārt Augstsprieguma tīkls koncerna (AST koncerns) ieņēmumi bija 145 milj. EUR, bet pārskata gada pelņa – 65 milj. EUR, liecina AST akcionāru pilnsapulces apstiprinātais AST koncerna 2020. gada pārskats. AST peļņas pieaugums galvenokārt saistāms ar pārvades sistēmas aktīvu pārņemšanu AST īpašumā, un no peļņas 8 milj. EUR tiks izmaksāti valstij dividendēs, savukārt AST koncerna konsolidētā peļņa dividendēs netiek sadalīta.

"Koncerna augstā peļņa attiecībā pret ieņēmumiem skaidrojama ar to, ka pērn AST ieguva izšķirošu ietekmi gāzes pārvades sistēmas operatorā AS "Conexus Baltic Grid" (Conexus), par valstij izdevīgu cenu iegādājoties 68,46% uzņēmuma akciju. Lielāko daļu koncerna pelņas veido starpība starp akciju iegādes cenu un aktīvu bilances vērtību, kas bija jāatspoguļo AST koncerna grāmatvedībā. Tāpat koncerna rādītājus iespaidoja apstāklis, ka 2020. jūnijā AST savā īpašumā pārņēma pārvades sistēmas aktīvus, pievienojot sev to īpašnieku - AS "Latvijas elektriskie tīkli" (LET). Tas AST ļaus dividendēs valstij par pērno gadu izmaksāt 8 milj. EUR, kas ir gandrīz trīs reizes vairāk nekā sākotnēji valsts budžetā bija plānots iemaksāt. Savukārt ieņēmumi no elektroenerģijas pārvades, ko reglamentē apstiprinātais pārvades tarifs, 2020. gadā nav būtiski mainījušies un tie ir atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktajai kapitāla atdeves likmei", norāda AST valdes  loceklis Imants Zviedris.

AST koncernu 2020. gada 31. decembrī veido komercsabiedrību kopums, kurā izšķiroša ietekme ir mātessabiedrībai AST un kurā ietilpst meitassabiedrība Conexus, kurā AST pieder 68,46% kapitāldaļu. AST koncerna pamatdarbība ir elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora funkciju nodrošināšana, elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvu efektīva pārvaldība un noma, dabasgāzes pārvade un uzglabāšana. 2020. gadā AST koncernā ietilpa arī AST meitassabiedrība LET, kas savu darbību ir izbeigusi, jo reorganizācijas rezultātā pievienota mātes sabiedrībai.

AST koncerna konsolidētajos finanšu pārskatos ietverti meitassabiedrības LET finanšu rezultāti no 2020.  gada 1. jūnija līdz 30. septembrim, kad sabiedrības reorganizācijas ceļā apvienojās, un Conexus finanšu rezultāti no pērnā gada 1. augusta līdz 31. decembrim. AST peļņa no līdzdalības Conexus 5,6 milj. EUR apmērā atbilst 2020  gadā saņemtajām dividendēm no Conexus.

AST ieņēmumi 2020. gadā ir 147 milj. EUR, tai skaitā ieņēmumi par elektroenerģijas pārvades tīkla pakalpojumiem 73 milj. EUR, kas veido 50% no AST ieņēmumiem. AST peļņa pārskata periodā ir 10 milj. EUR. 2020. gadā lietotājiem pārvadītas 5961 GWh elektroenerģias, kas ir par 1% mazāk nekā 2019 .gada atbilstošajā periodā (6012 GWh). Lietotājiem pārvadītās elektroenerģijas apjoma samazinājuma ietekme uz ieņēmumiem no pārvades pakalpojumu sniegšanas ir nebūtiska.

Izvērtējot AST finanšu rezultātu rādītājus, saimnieciskās darbības rezultātus, jāņem vērā, ka, saskaņā ar Enerģētikas likuma 5. pantu, elektroenerģijas pārvade ir regulēta nozare, kurai ir noteikta kapitāla atdeves likme, apstiprinot elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus. AST rentabilitāte no elektroenerģijas pārvades pakalpojumu sniegšanas 2020. gadā atbilst Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu metodikā noteiktajai.

AST koncerna dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas segmenta ieņēmumi no 2020. gada augusta līdz gada beigām bija 21 milj. EUR, peļņa - 4 milj. EUR.

Ar AST koncerna finanšu pārskatu ir iespējams iepazīties AST mājas lapā https://www.ast.lv/lv/content/finansu-parskati, sadaļa "Gada pārskati".