Baltijas pārvades sistēmas operatori apstiprinājuši 15 minūšu nebalansa norēķinu perioda ieviešanas konceptdokumentu

Tirgus

Lai izpildītu Komisijas 2017.gada 23.novembra Regulas (ES) 2017/2195, ar ko izveido elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas (Regula 2017/2195) 53. panta 1.punkta prasības, "Elering" AS, AS "Augstsprieguma tīkls" un "LITGRID" AB pēc publiskajām konsultācijām, kas tika organizētas no 2019. gada 10. maija līdz 10. jūnijam, ir izstrādājuši, precizējuši un apstiprinājuši 15 minūšu nebalansa norēķinu perioda ieviešanas konceptdokumentu.

Konceptdokuments 15 minūšu nebalansa norēķinu perioda ieviešanai aptver galvenās izmaiņas tirgus darbības organizācijai Baltijā un paredz šo izmaiņu pakāpenisku ieviešanu.

15 minūšu nebalansa norēķinu perioda ieviešana Baltijā plānota divos posmos:

  • līdz 2022. gada beigām – plānotas izmaiņas Baltijas balansēšanas tirgus organizācijā atbilstoši Regulas 2017/2195 prasībām attiecībā uz mFRR procesiem, pievienošanos MARI platformai un nepieciešamību pārvades sistēmas operatoru, pārvades sistēmas operatoru un balansēšanas pakalpojumu sniedzēju un pārvades sistēmas operatoru un regulēšanas pakalpojumu sniedzēju līmenī veikt datu apmaiņu ar 15 minūšu rezolūciju.
  • līdz 2024. gada beigām - lai sagatavotos sinhronizācijai ar kontinentālo Eiropu un pievienotos PICASSO platformai plānota aFRR procesu ieviešana Baltijā, atbilstoši nacionālo tiesību aktu prasībām plānota nebalansa norēķinu datu apkopošana ar 15 minūšu rezolūciju sadales sistēmas līmenī.

Ievērojot Regulas 2017/2195 prasības, Baltijas pārvades sistēmas operatori ir uzsākuši darbu pie atkāpes pieprasījuma izstrādes un plāno to iesniegt Baltijas regulatīvajām iestādēm 2020.gada pirmajā pusē. Lai pilnībā atbilstu Regulas 2017/2195 prasībām, Baltijas pārvades sistēmas operatori atkāpi no Regulas 2017/2195 53.panta 1.punkta prasībām plāno pieprasīt laika periodam līdz 2024.gada 31.decembrim.

Dokumenti (angļu valodā):