Atjaunota informācija par Baltijas PSO pievienošanās MARI laika plānu

Tirgus

Pārvades sistēmas operatori AS "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk- AST), Litgrid AB un AS "Elering" (turpmāk - Baltijas PSO), saskaņā ar Komisijas 2017. gada 23. novembra Regulu (ES) 2017/2195, ar ko nosaka elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas (turpmāk - EBGL) 62. pantu, kopīgi iesniedza atkāpes pieprasījumu no noteiktā pievienošanās termiņa Eiropas platformai balansēšanas enerģijas apmaiņai no frekvenču atjaunošanas rezervēm ar manuālu aktivizēšanu (turpmāk - MARI). Šis pieprasījums tika iesniegts Baltijas valstu regulatīvajām iestādēm (turpmāk – Baltijas VRI) 2021. gada 1. jūnijā.

Baltijas valstu valsts pārvaldes iestādes apstiprināja atkāpes pieprasījumu (pēdējā VRI apstiprinājuma datums 2021. gada 19. novembrī), pagarinot Baltijas PSO pievienošanās termiņu MARI līdz 2024. gada 24. jūlijam. Galvenie atkāpes pieprasījumā norādītie priekšnosacījumi, lai pievienotos MARI platformai:

  • MARI platformā jādarbojas vismaz vienam pārrobežu starpsavienojumam (LT-SE, LT-PL, vai EE-FI), lai Baltijas valstu balansēšanas enerģijas tirgus netiktu izolēts no citiem blakus esošajiem balansēšanas enerģijas tirgiem.
  • Jāpabeidz Baltijas valstu balansēšanas tirgus attīstības plānā paredzētā tehniskā un juridiskā sagatavošana.

2023.gada 1.oktobrī publicētajā MARI pievienošanās ceļa kartē Skandināvijas valstu pārvades sistēmu operatori un Polijas pārvades sistēmas operators norādīja uz vēlāku pievienošanās termiņu kā paredzēts apstiprinātajā Baltijas PSO pievienošanās MARI platformai atkāpes pieprasījumā. Rezultātā Baltijas PSO ir atkārtoti izvērtējuši Baltijas balansēšanas enerģijas tirgu integrācijas plānu ar MARI platformu un identificēja ar to saistītos riskus.

Lai novērstu balansēšanas tirgus ilgstošu darbību ļoti zemas likviditātes apstākļos un samazinātu balansēšanas resursu izsmelšanas riskus, izvairītos no ierobežotas sadarbības ar Polijas, Zviedrijas un Somijas PSO, kas kopā palielinātu nenoteiktību balansēšanas tirgus dalībniekiem, augstu cenu svārstīgumu un izaicinošu sistēmu darbību, Baltijas PSO paredz atlikt pievienošanos MARI platformai līdz 2024. gada oktobrim. Šī informācija kopā ar konstatētajiem riskiem Baltijas VRI tika paziņota atsevišķā vēstulē 2024. gada 29. janvārī.