AST stipendiju konkursā studiju noslēgumu darbu izstrādei naudas balvas paredzētas arī darbu vadītājiem

Ziņas

FEIN-STEIN(plak)_webam_new_0.jpg

Veicinot praktiski pielietojamu un radošu risinājumu izstrādi studiju noslēguma darbos, Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) pieņēmis lēmumu paplašināt uzņēmuma sniegto atbalstu jaunradei augstskolās – no 2021. gada papildus iespējai studentiem saņemt līdz 250 EUR lielu stipendiju mēnesī noslēguma darba izstrādei ir rasta iespēja atbalstīt arī noslēguma darba vadītājus - ja darba vērtējums būs augstāks par 8, darba vadītājam tiks izmaksāta naudas balva. Pieteikties stipendijai studiju noslēgumu darbu izstrādei šogad ir iespējams līdz 30. novembrim.

"Pēdējo desmit gadu laikā, palielinoties atjaunojamo energoresursu īpatsvaram ģenerācijā, mainoties elektroenerģijas tirgus modelim, Latvijā un arī pasaulē mainās pārvades sistēmas operatora ikdienā risināmie uzdevumi un problēmas. Stipendiju konkursa galvenais mērķis ir jau augstskolā ieinteresēt studējošos mums aktuālo tēmu pētniecībā, iespējams, piedāvājot netradicionālus risinājumus. Savukārt, izmaksājot naudas balvas par labiem un izciliem noslēguma darbiem arī darba izstrādes vadītājiem, vēlamies aktuālajai problemātikai pievērst arī augstskolu akadēmisko personālu", norāda AST valdes loceklis Gatis Junghāns.

Lai pretendētu uz stipendiju, kandidātam ir jāstudē kādā no AST darbības virzieniem aktuālajām jomām – elektroenerģētikā, elektrotehnikā, telekomunikācijās, informācijas tehnoloģijās, bakalaura 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības vai maģistra studiju programmās. Pretendenta sekmju vidējā atzīme nedrīkst būt zemāka par 7, kā arī pretendentam jāizstrādā studiju noslēguma darbs par AST piedāvātu tēmu vai citu tēmu, kuru ir apstiprinājusi izglītības iestāde.

Stipendijas apjoms ir noteikts līdz 250 EUR mēnesī uz visu studiju noslēguma darba izstrādes laiku. Ja stipendijas saņēmēja studiju noslēguma darbā būs izmantoti praktiski pielietojami un radoši risinājumi AST darbības virzieniem aktuālās jomās, tas būs izstrādāts kvalitatīvi un ieguvis stipendiju konkursa komisijas un stipendiāta augstākās izglītības mācību iestādes eksaminācijas komisijas augstu novērtējumu, arī izglītības iestādes noteiktajam studiju noslēguma darbu vadītājam AST izmaksās naudas balvu – par novērtējumu "8" - 500 EUR; par "9" - 750 EUR, bet par novērtējumu "10" naudas balva tiks izmaksāta 1000 EUR apmērā.

Studenti pieteikumus stipendiju  konkursam var iesniegt līdz 30.novembrim, aizpildot pieteikumu AST mājas lapā, sadaļā "Konkursi un stipendijas" https://www.ast.lv/lv/stipendijas