AST publicē koncerna konsolidēto finanšu pārskatu par 2022. gada 1. ceturksni

Finanšu informācija

Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) 2022.gada 1.ceturksnis noslēdzies ar zaudējumiem 3,55 milj. EUR apmērā, kas radušies elektroenerģijas cenas pieauguma dēļ, ceturkšņa vidējai elektroenerģijas cenai par 238% pārsniedzot spēkā esošajā tarifā iekļauto. Augstsprieguma tīkls koncerna ieņēmumi 2022.gada pirmajos 3 mēnešos sastāda 51,75 milj. EUR, no kuriem peļņa – 1,89 milj. EUR.

AST neto apgrozījums pārskata periodā ir 35,97 milj. EUR, tai skaitā ieņēmumi par elektroenerģijas pārvades tīkla pakalpojumiem 19,12 milj. EUR, kas veido 53% no kopējā segmenta neto apgrozījuma. Ieņēmumu pieaugums 2022. gada pirmajos trīs mēnešos par 41%, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, kas galvenokārt saistīts ar ieņēmumiem no balansējošās elektroenerģijas. Minētie ieņēmumi sedz izmaksas, kas saistītas ar sistēmas balansēšanas nodrošināšanu.

2021.gada maijā sākās krass elektroenerģijas cenas kāpums, kas turpinājās arī 2022.gada pirmajos 3 mēnešos. 2022. gada martā vidējā elektroenerģijas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā pieauga līdz 167,22 EUR par megavatstundu, kas ir par 59,7% vairāk nekā februārī, bet attiecībā pret 2021. gada martu cena ir par 284% augstāka. Martā pēc mērenā cenu krituma gada pirmajos divos mēnešos elektroenerģijas cenas pieauga arī Eiropā, pārsvarā pārsniedzot vēsturiski augstāko līmeni, kas bija novērojams 2021. gada decembrī, savukārt Baltijas valstīs, kā arī to starpsavienotajos tirdzniecības apgabalos - Polijā, Zviedrijas 4. tirdzniecības apgabalā, kā arī Somijā cenas pieauga mērenāk, nepārsniedzot pagājušā gada decembra antirekordu.

Straujais elektroenerģijas cenas pieaugums negatīvi ietekmē AST finanšu rezultātus, jo būtiski pieaugušas ar elektroenerģijas pārvades pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas. Tā kā spēkā esošais elektroenerģijas pārvades pakalpojumu tarifs, kas tika apstiprināts 2020. gada novembrī, nesedz minēto izmaksu pieaugumu, elektroenerģijas pārvades segments 2022. gada pirmajā ceturksnī strādāja ar zaudējumiem 3,55 milj. EUR.

Saskaņā ar Enerģētikas likuma 5. pantu elektroenerģijas pārvade ir regulēta nozare, kurā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) nosaka atļauto peļņu, nosakot kapitāla atdeves likmi un apstiprinot elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus.

Atbilstoši spēkā esošajai Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai, elektroenerģijas cenas svārstības un to radītā ekonomiskā ietekme tiek ņemta vērā nākamajā regulatīvajā periodā, tādējādi vidējā termiņā nodrošinot operatora finanšu stabilitāti.

Papildus, lai iespējami samazinātu elektroenerģijas cenas pieauguma radīto slogu uz pārvades tarifu, AST ir rosinājis SPRK atļaut izmantot uzkrātos pārslodzes maksas ieņēmumus izmaksu segšanai.

Starpperiodu finanšu pārskati ir atrodami AST mājas lapā https://www.ast.lv/lv/content/finansu-parskati.