AST laboratorijas piedāvā vairāk nekā 50 dažāda veida rādītāju novērtēšanu elektroiekārtām

Ziņas

 

Laboratorija_AST.jpg

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) Tehniskās ekspertīzes dienesta laboratorijās iespējams veikt vairāk nekā 50 dažādu veida rādītāju novērtēšanu elektroiekārtām, kā arī elektrodrošības līdzekļu novērtēšanu, elektrisko mērīšanas iekārtu verifikāciju un kalibrēšanu.

AST laboratorijās juridiskas un fiziskas personas var saņemt plašu pakalpojumu klāstu, kā populārākās ir elektrodrošības līdzekļu pārbaudes, elektroiekārtu elektrotehniskie mērījumi un diagnostika, elektroenerģijas kvalitātes raksturlielumu ekspertīze, elektroietaišu termogrāfiskās pārbaudes, elektromagnētiskā lauka mērījumi un mērmaiņu verificēšana.

AST Tehniskās ekspertīzes dienesta laboratorijās gadā tiek veiktas vairāk nekā 700 dažādas iekārtu pārbaudes un verifikācijas, kā arī vairāk nekā 1000 eļļas pārbaudes iekārtām, kas nodrošina elektroenerģijas pārvades tīkla darbu. Tāpat dienests kā atbilstības novērtēšanas institūcija īsteno procesus, kuros novērtē, vai ir ievērotas ar elektroiekārtu ekspluatāciju un drošu darbību saistītās prasības, kā arī ar darba efektivitātes un drošības paaugstināšanu saistītās prasības, attiecībā gan pret apkalpojošo personālu, gan vidi.

Primāri dienests veic elektrosistēmu, elektroiekārtu un citu objektu tehniskās stāvokļa un raksturlielumu diagnostiku un ekspertīzi, vides parametru testēšanu, elektriskā un magnētiskā lauka mērīšanu, izolācijas eļļas fizikāli ķīmisko testēšanu, elektrodrošības līdzekļu ekspertīzi, mērmaiņu verificēšanu, elektrisko mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu un eļļas reģenerācijas veikšanu AST dienestu vajadzībām. Viens no dienesta pamatuzdevumiem ir AST rīcībā esošo mērīšanas līdzekļu mērījumu vienotības nodrošināšana.

Dienests ir akreditēts Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā, kas apliecina sniegto inspicēšanas, testēšanas, kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojumu augsto kompetenci, neietekmējamību un konsekventu darbību, atbilstoši standartiem LVS EN ISO/IEC 17020 un LVS EN ISO/IEC 17025. Aktuālās akreditācijas sfēras pieejamas LATAK mājas lapā.

Iepazīties ar dienesta sniegtajiem pakalpojumiem un veikt pasūtījumu var AST mājas lapā.