Sinhronās darbības priekšizpēte: Baltijas valstu integrācija Eiropas iekšējā elektroenerģijas tirgū

11.12.2013. Laika periodā no 2012. gada maijam līdz 2013. gada oktobrim Lietuvas, Latvijas un Igaunijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori Litgrid”, “Augstsprieguma tīkls” un “Elering” piesaistot Eiropas līdzfinansējumu no TEN-E fondiem, sadarbībā ar Zviedrijas konsultāciju kompāniju “Gothia Power” veica priekšizpēti “Par Baltijas valstu pārvades tīklu savienošanas variantiem ar Eiropas valstu pārvades tīkliem un Baltijas elektroenerģijas tirgus integrēšanu iekšējā Eiropas elektroenerģijas tirgū. Priekšizpētē analizēja iespējamos scenārijus, lai savienotu Baltijas valstu elektropārvades sistēmas ar Eiropas kontinentālo tīklu, nodrošinot to sinhronu darbību. Pētījumā tika analizēti tehniski, juridiski un sociālekonomiski jautājumi, kas saistīti ar pārvades sistēmu starpsavienojumiem.

Izmantojot pētījuma rezultātus, tika aprēķinātas iespējamās sinhronizācijas projekta ieviešanas provizoriskās izmaksas katrā valstī un kopumā Baltijā, savienojot Baltijas valstu pārvades tīklus ar kontinentālo Eiropas tīklu. Baltijas valstu savienojumu izveide sinhronai darbībai ar kontinentālo Eiropas tīklu ir liels izaicinājums, taču no tehniskā viedokļa ir iespējams projekts, t.i. iespējams attiecībā uz sagaidāmajām jaudas plūsmām, elektroenerģijas sistēmu režīmu vadību un darbības stabilitāti. Savukārt  projekta realizēšanai nepieciešams veikt ievērojamus elektrotīklu pastiprinājumus un rekonstrukcijas darbus Baltijas valstīs un Polijā, būtiskas pārbūves jāveic elektroenerģijas sistēmu vadības sistēmās un jāpalielina pieejamie rezerves jaudu apjomi. Ievērojami juridiskie un normatīvie šķēršļi sinhronizācijai netika konstatēti, taču ir vairāki aspekti, par kuriem  jāpanāk jaunas vienošanās. Investīciju apjomi un ikgadējās izmaksas sinhronā darba režīma maiņai ir augstas, salīdzinot ar sagaidāmajiem tirgus ieguvumiem un peļņu. Lai arī nav atrasti tradicionālie tehniskie un ekonomiskie argumenti par labu sinhronā darba režīma maiņai no esošās Krievijas apvienotas sistēmas uz kontinentālās Eiropas (Continental Europe) sistēmu, iespējams, ka šādām izmaiņām varētu atrast citus virzošos motīvus, t.i. stratēģiskos vai politiskos.

Kopsavilkumu par projektu “Priekšizpēte par starpsavienojumu variantiem, lai integrētu Baltijas valstis ES iekšējā elektroenerģijas tirgū” var atrast šeit.