Padome

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) padome ir pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses un pārrauga valdes darbību.

2016. gada 18. oktobrī darbam AST padomē uz piecu gadu pilnvaru termiņu ievēlēti trīs neatkarīgie padomes locekļi atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 686 "Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome".

Līdz 2019. gada 19. martam AST padomes priekšsēdētājs bija inženierzinātņu doktors Vilnis Krēsliņš – ilggadējs Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas vadītājs un Rīgas Tehniskās universitātes Valsts eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs.

Līdz 2019. gada 9. septembrim AST padomes priekšsēdētāja vietnieks bija ekonomikas doktors Jurijs Spiridonovs, kuram ir  vairāk nekā 10 gadu pieredze darbā valsts pārvaldē, tostarp kā valsts sekretāra vietniekam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un Ekonomikas ministrijā, kur darbs bija saistīts ar enerģētikas un vides politikas jautājumiem.

Padome darbojas saskaņā ar padomes nolikumuAST statūtiemPubliskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumuKomerclikumu, Finanšu ministrijas iekšējiem noteikumiem "Kārtība, kādā Finanšu ministrijā organizē valsts kapitāla daļu pārvaldību valsts kapitālsabiedrībās" un citiem AST saistošiem normatīviem aktiem. 

AST padomes priekšsēdētājs un padomes locekļi saņem amata atlīdzību un ikgadējo prēmiju atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam. AST padomes priekšsēdētājam un padomes locekļiem nav paredzētas jebkāda veida kompensācijas par amata atstāšanu.

AST padomes locekļiem nepieder AS "Augstsprieguma tīkls" vai AS "Conexus Baltic Grid" akcijas.

+Dr. oec. Olga Bogdanova - padomes locekle

AST_7_small.jpg

Ekonomikas doktorei Olgai Bogdanovai ir vairāk kā 10 gadu pieredze darbā valsts pārvaldē – Ekonomikas ministrijā. Patlaban viņa ieņem Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un sabiedrības interešu politikas departamenta direktores amatu, savukārt pirms tam bijusi, Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktore, valsts sekretāra vietnieka enerģētikas jautājumos pienākumu izpildītāja, gan arī divus gadus ieņēmusi Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktora vietnieces un Enerģijas tirgus nodaļas vadītājas amatu.

Olga Bogdanova ievēlēta amatā kā neatkarīgā AST padomes locekle atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 686 "Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome", bet kopš 2018.gada 1.februāra ir stājusies darba tiesiskajās attiecībās ar AST akciju turētāju – LR Finanšu ministriju.

AS "Augstsprieguma tīkls" padomes nolikums
Grozīts un apstiprināts jaunā redakcijā AS "Augstsprieguma tīkls" padomes sēdē 2017.gada 24.augustā.