Finanšu pārskati

AST apgrozījums 2017.gadā sasniedza 159 miljonus eiro, savukārt peļņa 309 tūkstoši eiro, liecina uzņēmuma akcionāru sapulces apstiprinātais gada pārskats.

Apgrozījumu pieaugums pret 2016. gadu ir 36%, jeb 42 miljoni eiro. Pieaugums galvenokārt saistīts ar realizētajiem pārvades aktīvu jaunbūves un pārbūves darbiem. Bilances kopsumma 189 miljoni eiro, pieaugums, salīdzinot ar 2016.gadu, 74 miljoni eiro. Pieaugums galvenokārt saistīts ar dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" akciju iegādi.

Saskaņā ar Akcionāra lēmumu 80% no peļņas jeb 247,4 tūkstoši eiro izmaksās dividendēs, atlikušie 20% tiks ieskaitīti rezervēs AST attīstībai.

2017.gadā AST turpināja darbu pie virknes attīstības projektu realizācijas  rekonstruējot esošās un būvējot jaunas apakšstacijas un elektropārvades līnijas. Tāpat saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu uzņēmums strādāja pie elektroenerģijas tirgus attīstības un Latvijas integrācijas Eiropas Savienības iekšējā eleketroenerģijas tirgū, piedaloties aktivitātēs ES ietvaros un realizējot projektus reģionāli Baltijas valstīs.

AST 2017. gada pārskats sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Pelņas apjoms no pārvades pakalpojumu sniegšanas ir plānotajā līmenī un atbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lemtajam par pieļaujamo peļņas apjomu un kapitāla atdevi.

+Darbības rādītāji

Tabulā apkopoti AST būtiskākie finanšu un darbības rādītāji.

Vienlaikus, izvērtējot AST finanšu rādītājus, jāņem vērā, ka AST sniedz regulētu pakalpojumu, tādējādi tā atļautā rentabilitāte tiek noteikta saskaņā ar Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu metodiku, kas apstiprināta ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2015.gada 26.februāra lēmumu Nr.1/6.

  2012 2013 2014 2015 2016* 2017**
Finanšu rādītāji
Ieņēmumi, tūkst. EUR 94 944 107 067 110 503 124 776 116 789 158 862
EBITDA, tūkst. EUR 8 636 3 268 1 319 669 1 159 1 843
Peļņa, tūkst. EUR 7 356 2 762 998 173 352 309
Aktīvu kopsumma, tūkst. EUR 30 746 43 426 77 492 107 188 114 697 188 722
Pašu kapitāls, tūkst. EUR 14 538 10 679 9 191 8 466 8 661 8 499
Pamatdarbības neto naudas plūsma, tūkst. EUR 8 162 15 262 40 908 30 965 5 613 -18 750
Finanšu koeficienti
Likviditātes kopējais koeficients 2.6 2.7 4.5 4.9 5.3 1.3
EBITDA rentabilitāte 9.1% 3.1% 1.2% 0.5% 1.0% 1.2%
Pašu kapitāla atdeve (ROE) 64.5% 21.9% 10.0% 2.0% 4.1% 3.6%
Aktīvu atdeve (ROA) 33.7% 7.4% 1.7% 0.2% 0.3% 0.2%
Darbības rādītāji
Latvijas lietotājiem pārvadītā elektroenerģija, GWh 6 593 6 044 5 802 5 803 5 822 5 807
Vidējais darbinieku skaits 59 64 66 513 525 539

*no 2016.gada AST gada pārskats tiek sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

** Izvērtējot Sabiedrības finanšu mērķu izpildi, jāņem vērā, ka kapitāla struktūras un bilances rādītāju izpildi ievērojami ietekmē Latvijas dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" akciju iegāde. Minēto akciju iegādi AS "Augstsprieguma tīkls" veica, izpildot Ministru kabineta 2017. gada 5. decembra un 19. decembra lēmumus.

  • EBITDA - peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas
  • Likviditātes kopējais koeficients - apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības
  • EBITDA rentabilitāte - EBITDA/ieņēmumi
  • ROE pašu kapitāla atdeve - peļņa/vidējā pašu kapitāla vērtība
  • ROA aktīvu atdeve - peļņa/vidējā aktīvu vērtība
+Iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā
Dividendes

AST dividenžu izmaksu reglamentē Latvijas Republikas 'Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrībupārvaldības likums" un 2009. gada 15. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetāizmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu". Par AST peļņas sadali lemj uzņēmuma Akcionāru sapulce.

AST valsts budžetā iemaksātās dividendes

Pārskata gads, par kuru iemaksātas dividendes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dividendes, tūkst. EUR 1 088 621 2 486 898 155 300 247
Nodokļu maksājumi

AST veiktie nodokļu maksājumi, tūkst. EUR

Gads, kurā veikta nodokļa samaksa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Uzņēmuma ienākuma nodoklis   615 2 300 288 38    
Pievienotās vērtības nodoklis 1 071 1 019 -898 3 4 988 7 921 16 575
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 235 486 567 559 2 803 3 196 3 567
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 737 290 328 340 1 471 1 741 1 947
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva - 0.3 0.3 0.3 2 2 2
Nekustamā īpašuma nodoklis 37            
Vieglā transportlīdzekļa nodoklis         13   10
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis         10 10 23
Dabas resursu nodoklis         0.01    
Elektroenerģijas nodoklis         3 3 3
NODOKĻI KOPĀ 3 080 2 410 2 297 1 190 9 327 12 873 22 127