Finanšu pārskati

AST apgrozījums 2017.gadā sasniedza 159 miljonus eiro, savukārt peļņa 309 tūkstoši eiro, liecina uzņēmuma akcionāru sapulces apstiprinātais gada pārskats.

Apgrozījumu pieaugums pret 2016. gadu ir 36%, jeb 42 miljoni eiro. Pieaugums galvenokārt saistīts ar realizētajiem pārvades aktīvu jaunbūves un pārbūves darbiem. Bilances kopsumma 189 miljoni eiro, pieaugums, salīdzinot ar 2016.gadu, 74 miljoni eiro. Pieaugums galvenokārt saistīts ar dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" akciju iegādi.

Saskaņā ar Akcionāra lēmumu 80% no peļņas jeb 247,4 tūkstoši eiro izmaksās dividendēs, atlikušie 20% tiks ieskaitīti rezervēs AST attīstībai.

2017.gadā AST turpināja darbu pie virknes attīstības projektu realizācijas  rekonstruējot esošās un būvējot jaunas apakšstacijas un elektropārvades līnijas. Tāpat saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu uzņēmums strādāja pie elektroenerģijas tirgus attīstības un Latvijas integrācijas Eiropas Savienības iekšējā eleketroenerģijas tirgū, piedaloties aktivitātēs ES ietvaros un realizējot projektus reģionāli Baltijas valstīs.

AST 2017. gada pārskats sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Pelņas apjoms no pārvades pakalpojumu sniegšanas ir plānotajā līmenī un atbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lemtajam par pieļaujamo peļņas apjomu un kapitāla atdevi.

+Darbības rādītāji

Tabulā apkopoti AST būtiskākie finanšu un darbības rādītāji.

Vienlaikus, izvērtējot AST finanšu rādītājus, jāņem vērā, ka AST sniedz regulētu pakalpojumu, tādējādi tā atļautā rentabilitāte tiek noteikta saskaņā ar Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu metodiku, kas apstiprināta ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2015.gada 26.februāra lēmumu Nr.1/6.

  2012 2013 2014 2015 2016*
Finanšu rādītāji          
Ieņēmumi, tūkst. EUR 94944 107067 110503 124776 116789
EBITDA, tūkst. EUR 8636 3268 1319 669 1159
Peļņa, tūkst. EUR 7356 2762 998 173 352
Aktīvu kopsumma, tūkst. EUR 30746 43426 77492 107188 114697
Pašu kapitāls, tūkst. EUR 14538 10679 9191 8466 8661
Pamatdarbības neto naudas plūsma, tūkst. EUR 8162 15262 40908 30965 5613
Finanšu koeficienti          
Likviditātes kopējais koeficients 2.6 2.7 4.5 4.9 5.3
EBITDA rentabilitāte 9.1% 3.1% 1.2% 0.5% 1.0%
Pašu kapitāla atdeve (ROE) 64.5% 21.9% 10.0% 2.0% 4.1%
Aktīvu atdeve (ROA) 33.7% 7.4% 1.7% 0.2% 0.3%
Darbības rādītāji          
Latvijas lietotājiem pārvadītā elektroenerģija, GWh 6593 6044 5802 5803 5822
Vidējais darbinieku skaits 59 64 66 513 525

*no 2016.gada AST gada pārskats tiek sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

  • EBITDA - peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas
  • Likviditātes kopējais koeficients - apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības
  • EBITDA rentabilitāte - EBITDA/ieņēmumi
  • ROE pašu kapitāla atdeve - peļņa/vidējā pašu kapitāla vērtība
  • ROA aktīvu atdeve - peļņa/vidējā aktīvu vērtība
+Iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Dividendes

AST dividenžu izmaksu reglamentē Latvijas Republikas 'Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrībupārvaldības likums" un 2009. gada 15. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetāizmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu". Par AST peļņas sadali lemj uzņēmuma Akcionāru sapulce.

AST valsts budžetā iemaksātās dividendes

Pārskata gads, par kuru iemaksātas dividendes 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Dividendes, tūkst. EUR 1088 6621 2486 898 155 300

Nodokļu maksājumi

AST veiktie nodokļu maksājumi, tūkst. EUR

Gads, kurā veikta nodokļa samaksa 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Uzņēmuma ienākuma nodoklis   615 2 300 288 38  
Pievienotās vērtības nodoklis 1071 1019 -898 3 4988 7921
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1235 486 567 559 2803 3196
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 737 290 328 340 1471 1741
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva - 0.3 0.3 0.3 2 2
Nekustamā īpašuma nodoklis 37          
Vieglā transportlīdzekļa nodoklis         13  
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis         10 10
Dabas resursu nodoklis         0.01  
Elektroenerģijas nodoklis         3 3
NODOKĻI KOPĀ 3080 2410 2297 1190 9327 12873