Finanšu pārskati

AST peļņa 2018. gadā sasniedza 4,7 milj. eiro, no kuriem 3,6 milj. eiro izmaksāti dividendēs valstij, atlikusī summa tiks ieguldīta pamatkapitālā ar mērķi attīstības projektu realizācijai.

2018. gadā AST sasniedza 194 milj. eiro apgrozījumu, kas ir par 35 milj. eiro vairāk nekā gadu iepriekš. Ieņēmumi par elektroenerģijas pārvades tīkla pakalpojumiem ir 72,6 miljoni eiro jeb 37% no apgrozījuma.

AST rentabilitāte 2018. gadā atbilst Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu metodikā noteiktajai. Peļņas pieaugums, kā arī pašu kapitāla atdeves rādītāja pieaugums no 3,6% 2017. gadā līdz 6,6% 2018. gadā ir saistīts ar saņemtajām dividendēm no AS "Conexus Baltic Grid" par 2017. pārskata gadu.

Elektroenerģijas pārvade ir regulēta nozare, kurā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, apstiprinot elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus, nosaka arī  atļauto peļņu un kapitāla atdeves likmi. AST 2018. gada pārskats sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

+Darbības rādītāji

Tabulā apkopoti AST būtiskākie finanšu un darbības rādītāji.

Vienlaikus, izvērtējot AST finanšu rādītājus, jāņem vērā, ka AST sniedz regulētu pakalpojumu, tādējādi tā atļautā rentabilitāte tiek noteikta saskaņā ar Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu metodiku, kas apstiprināta ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2015.gada 26.februāra lēmumu Nr.1/6.

  2012 2013 2014 2015 2016* 2017** 2018
Finanšu rādītāji
Ieņēmumi, tūkst. EUR 94 944 107 067 110 503 124 776 116 789 158 862 193 866
EBITDA, tūkst. EUR 8 636 3 268 1 319 669 1 159 1 843 1 642
Peļņa, tūkst. EUR 7 356 2 762 998 173 352 309 4 677
Aktīvu kopsumma, tūkst. EUR 30 746 43 426 77 492 107 188 114 697 188 722 193 000
Pašu kapitāls, tūkst. EUR 14 538 10 679 9 191 8 466 8 661 8 499 70 344
Pamatdarbības neto naudas plūsma, tūkst. EUR 8 162 15 262 40 908 30 965 5 613 -18 750 7 236
Finanšu koeficienti
Likviditātes kopējais koeficients 2.6 2.7 4.5 4.9 5.3 1.3 3.8
EBITDA rentabilitāte 9.1% 3.1% 1.2% 0.5% 1.0% 1.2% 0.8%
Pašu kapitāla atdeve (ROE) 64.5% 21.9% 10.0% 2.0% 4.1% 3.6% 11.9%
Aktīvu atdeve (ROA) 33.7% 7.4% 1.7% 0.2% 0.3% 0.2% 2.5%
Darbības rādītāji
Latvijas lietotājiem pārvadītā elektroenerģija, GWh 6 593 6 044 5 802 5 803 5 822 5 807 6 051
Vidējais darbinieku skaits 59 64 66 513 525 539 548

*no 2016.gada AST gada pārskats tiek sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

** Izvērtējot Sabiedrības finanšu mērķu izpildi, jāņem vērā, ka kapitāla struktūras un bilances rādītāju izpildi ievērojami ietekmē Latvijas dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" akciju iegāde. Minēto akciju iegādi AS "Augstsprieguma tīkls" veica, izpildot Ministru kabineta 2017. gada 5. decembra un 19. decembra lēmumus.

  • EBITDA - peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas
  • Likviditātes kopējais koeficients - apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības
  • EBITDA rentabilitāte - EBITDA/ieņēmumi
  • ROE pašu kapitāla atdeve - peļņa/vidējā pašu kapitāla vērtība
  • ROA aktīvu atdeve - peļņa/vidējā aktīvu vērtība
+Iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā
Dividendes

AST dividenžu izmaksu reglamentē Latvijas Republikas 'Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrībupārvaldības likums" un Latvijas Republikas likums “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam”. Par AST peļņas sadali lemj uzņēmuma Akcionāru sapulce.

AST valsts budžetā iemaksātās dividendes

Pārskata gads, par kuru iemaksātas dividendes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dividendes, tūkst. EUR 1 088 621 2 486 898 155 300 247 3 598*

*tai skaitā uzņēmuma ienākuma nodoklis

Nodokļu maksājumi

AST veiktie nodokļu maksājumi, tūkst. EUR

Gads, kurā veikta nodokļa samaksa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Uzņēmuma ienākuma nodoklis   615 2 300 288 38     601
Pievienotās vērtības nodoklis 1 071 1 019 -898 3 4 988 7 921 16 575 16 083
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 235 486 567 559 2 803 3 196 3 567 4 133
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 737 290 328 340 1 471 1 741 1 947 2 112
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva - 0.3 0.3 0.3 2 2 2 2
Nekustamā īpašuma nodoklis 37              
Vieglā transportlīdzekļa nodoklis         13   10 17
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis         10 10 23 28
Dabas resursu nodoklis         0.01      
Elektroenerģijas nodoklis         3 3 3 3
NODOKĻI KOPĀ 3 080 2 410 2 297 1 190 9 327 12 873 22 127 22 379