Sociālā atbildība

AST Korporatīvā sociālā atbildība (KSA) balstās uz uzņēmuma pamatvērtībām - Godīgi, Atbildīgi, Gudri, Kopīgi, AST darbības virzieniem, mērķiem, un to realizācijā tiek iesaistīti darbinieki un sabiedrība.

AST savas KSA aktivitātes īsteno šādos virzienos:

  • Zinātne un izglītība
  • Vide un darba aizsardzība
  • Sociālais atbalsts un atbildība pret darbiniekiem
+Ziedojumi
  • Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10.pantu, AST nedrīkst dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus un mantu, izņemot Ministru kabineta noteikumos īpaši paredzētus gadījumus.
  • 2016. gadā, saskaņā ar Finanšu ministrijas 2016. gada 29. decembra atļauju, AST veicis ziedojumu 10 000 EUR apmērā Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas Atbalsta fondam.