VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS/-A UN VALDES LOCEKLIS/-E (JURIDISKAIS UN ATBILSTĪBAS VIRZIENS)

Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" padome IZSLUDINA ATKLĀTU KONKURSU UZ VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA/-AS UN VALDES LOCEKĻA/-ES (JURIDISKAIS UN ATBILSTĪBAS VIRZIENS) AMATIEM
VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA/-AS AMATA KANDIDĀTIEM IZVIRZĀMĀS OBLIGĀTĀS MINIMĀLĀS PRASĪBAS:
 • nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
 • valsts valodas prasmes C1 līmenī;
 • angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmeni atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finanšu vadībā, ekonomikā, vadības zinātnēs vai uzņēmējdarbībā;
 • vismaz triju gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā vai šim amatam tieši padota vadības līmeņa darbinieka amatā, kas nodrošina vadības kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā;
 • pieredze* biznesa vadīšanā stratēģiskajā līmenī un/vai operatīvajā līmenī ar dalību stratēģisku lēmumu pieņemšanā;
 • izpratne un pieredze* finanšu vadības jautājumos, ilgtermiņa finanšu vadības plānu izstrādē, investīciju piesaistē vai investoru attiecību vadībā;
 • izpratne par korporatīvās pārvaldības jautājumiem un ilgtspējas jautājumu pārvaldību.
TIKS VĒRTĒTAS UN PAPILDUS PRIEKŠROCĪBAS KANDIDĀTIEM SNIEGS:
 • zināšanas par enerģētikas nozari un regulācijas vidi, enerģētikas nozares attīstības tendencēm Eiropā un pasaulē, kā arī pieredze* enerģētikas uzņēmumā;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrības darbību un pārvaldību;
 • pieredze* pārmaiņu vadībā, inovāciju ieviešanā, procesu optimizācijā, uzlabošanā, efektivizācijā, talantu piesaistē un sekmīgā pēctecības īstenošanā;
 • pieredze* risku vadībā un/vai auditā;
 • operacionāla pieredze* organizācijas vai uzņēmuma vadītāja amatā, vadot lielu kolektīvu (virs 100 darbinieku);
 • pieredze* uzņēmumā, kura obligācijas var iegādāties biržā vai starptautiskā uzņēmumā;
 • pieredze* valdes locekļa vai valdes priekšsēdētāja amatā vidējā vai lielā kapitālsabiedrībā 3 nepārtrauktu gadu garumā;
 • dalība starpvalstu projektos*;
 • izpratne par nepārtraukta, kvalitatīva un droša pakalpojuma sniegšanu un pieredze* šāda profila uzņēmumā;
 • izpratne par tehnoloģiju un infrastruktūras modernizāciju;
 • pieredze* investīciju piesaistē un/vai investoru attiecību vadībā;
 • ārējo attiecību pieredze* un nozares viedokļa līdera kapacitāte;
 • pieredze* regulēta sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja biznesa vadībā un izpratne par regulēta sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja jomu;
 • papildu izglītība (piemēram, MBA, EMBA grāds, ACCA, CFA sertifikāts).

*tiks vērtēta nepārtraukta 3 gadu pieredze, kas iegūta pēdējo 10 gadu laikā.

ATBILSTĪBAS PRASĪBAS:
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;
 • likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasībām;
 • Elektroenerģijas tirgus likuma 12. panta otrās daļas 3.punkta prasībām;
 • likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām;
 • kandidāts piekrīt valsts amatpersonas statusam un sniedz apliecinājumu par atbilstības prasību izpildi.

Kandidātu atlases process  notiks četrās kārtās un tā ietvaros padziļināti tiks novērtētas šādas kompetences: stratēģiskais redzējums, pārmaiņu vadīšana, orientācija uz attīstību, komandas vadīšana, lēmumu pieņemšana un atbildība.

Informējam, ka kandidātiem, kuri tiks virzīti trešajai atlases kārtai, nominācijas komisija lūgs sagatavot un iesniegt redzējumu par AS "Augstsprieguma tīkls" galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai prezentācijas formā (7-10 minūtes).

VALDES LOCEKĻA/-ES (JURIDISKAIS UN ATBILSTĪBAS VIRZIENS) AMATA KANDIDĀTIEM IZVIRZĀMĀS OBLIGĀTĀS MINIMĀLĀS PRASĪBAS:
 • nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
 • valsts valodas prasmes C1 līmenī;
 • angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmeni atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē, finanšu vadībā, ekonomikā, vadības zinātnēs, uzņēmējdarbībā vai inženierzinātnēs.
 • vismaz triju gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā vai šim amatam tieši padota vadības līmeņa darbinieka amatā, kas nodrošina vadības kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā;
 • pieredze* juridiskas funkcijas virsvadībā un starptautisku līgumu slēgšanā;
 • pieredze* ar atbilstības riskiem.
TIKS VĒRTĒTAS UN PAPILDUS PRIEKŠROCĪBAS KANDIDĀTIEM SNIEGS:
 • pieredze* iepirkumu funkcijas virsvadībā un lielu iepirkumu organizēšanā;
 • pieredze* uzņēmumā, kura obligācijas var iegādāties biržā vai vadības amatā starptautiskā uzņēmumā;
 • pieredze* Eiropas Savienības līdzfinansējuma vai starptautisku projektu vadīšanā;
 • pieredze*  regulēta sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja biznesā;
 • ja kandidāts bijis vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes loceklis vismaz 3 nepārtrauktu gadu garumā*;
 • pieredze* enerģētikas uzņēmumā un izpratne par Eiropas Savienības regulējumu enerģētikas nozarē;
 • papildu izglītība (piemēram, MBA, EMBA grāds, vai maģistra līmeņa juridiskā izglītība);
 • pieredze* pārmaiņu vadībā, inovāciju ieviešanā, procesu optimizācijā, uzlabošanā, efektivizācijā, talantu piesaistē un sekmīgā pēctecības īstenošanā;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrības darbību un pārvaldību;
 • izpratne par korporatīvās pārvaldības jautājumiem un ilgtspējas jautājumu pārvaldību;
 • izpratne par lielu infrastruktūras projektu vadību, kur projektu apjoms ir vismaz 20 miljoni Eiro*;
 • ārējo attiecību pieredze* un viedokļa skaidrošana  gan politikas veidotājiem, gan investoriem, gan medijiem;
 • izpratne un pieredze* investīciju piesaistē un/vai ES finansējuma piesaistē;
 • pieredze* ilgtspējas jautājumu pārvaldībā.

*tiks vērtēta nepārtraukta 3 gadu pieredze, kas iegūta pēdējo 10 gadu laikā.

ATBILSTĪBAS PRASĪBAS:
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;
 • likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasībām;
 • Elektroenerģijas tirgus likuma 12. panta otrās daļas 3.punkta prasībām;
 • likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām;
 • kandidāts piekrīt valsts amatpersonas statusam un sniedz apliecinājumu par atbilstības prasību izpildi.

  Kandidātu atlases process notiks četrās kārtās un tā ietvaros padziļināti tiks novērtētas šādas kompetences: pārmaiņu vadīšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, orientācija uz attīstību, komandas vadīšana, lēmumu pieņemšana un atbildība.

  Informējam, ka kandidātiem, kuri tiks virzīti trešajai atlases kārtai, nominācijas komisija lūgs sagatavot un iesniegt redzējumu par AS "Augstsprieguma tīkls" galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai prezentācijas formā (7-10 minūtes).

  Atlases process tiek īstenots sadarbībā ar SIA "Executive Search Baltics" (Amrop).

  Valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa mēneša atlīdzība tiks noteikta atbilstoši  Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru". Valdes priekšsēdētāja/-as mēneša atlīdzība: no 10 000 EUR līdz 13 700 EUR  pirms nodokļu nomaksas. Valdes locekļa (Juridiskais un atbilstības virziens) mēneša atlīdzība: no 9000 EUR līdz 12 300 EUR pirms nodokļu nomaksas.

External Apply Button Url
Pieteikšanās

Pieteikumu konkursam, ar norādi “AST Konkursam”, norādot attiecīgo amata profilu, var iesniegt līdz 2023. gada 13. jūnijam (ieskaitot), sūtot elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai  parakstītiem rakstveidā un ieskenētiem uz e-pasta adresi: [email protected].

Kandidātus lūdzam  iesniegt šādus dokumentus:

1. Pieteikuma vēstuli (personīgi vai elektroniski parakstītu un datētu, norādot amatu uz kuru pretendē un iekļaujot informāciju, kas apliecina norādītās izglītības, pieredzes un prasmju esamību);

2. Dzīves gājuma un darba pieredzes aprakstu, obligāti izmantojot CV formu;

3. Valdes locekļa amata kandidāta apliecinājumu (iekļauts CV formā), apliecinot:

 • atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;
 • atbilstību Elektroenerģijas tirgus likuma 12.panta otrās daļas 3.punkta prasībām;
 • likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasībām;
 • likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām;
 • gatavību kļūt par valsts amatpersonu un, ievērojot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērst iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts/-a valdes priekšsēdētāja/-as vai valdes locekļa/-es amatā.

4. Augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);

5. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā);

6. Citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī personāla atlases konkursa norisi. Datu apstrādes Pārzinis ir personāla atlases kompānija – sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA “Executive Search Baltics” (Amrop) un AS Augstsprieguma tīkls.

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu:  [email protected] (ja vēlaties, lai SIA "Executive Search Baltics” (Amrop) pārtrauc Jūsu datu apstrādi). Papildus informācija ir pieejama šeit: http://www.amrop.lv/lat/privatuma-politika.

Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš: 13.06.2023
Darba vieta:
Dārzciema iela 86, Rīga
Pieteikties
Lūdzu ievadiet pieteikuma vēstules tekstu!

+Pievienot failu

Maksimums 1 pielikums. Līdz 10 MB
Atļautie failu paplašinājumi: doc, docx, otd, pdf.

+Pievienot failu

Maksimums 1 pielikums. Līdz 10 MB
Atļautie failu paplašinājumi: pdf, doc, docx, otd.
Piekrītu
"Piekrītu pieteikuma formā norādīto personas datu apstrādei personāla atlases procesā un uzglabāšanai AS "Augstsprieguma tīkls" datu bāzē 6 (sešus) mēnešus pēc atlases konkursa noslēgšanās dienas. Datu uzglabāšanas laiks var tikt samazināts vai pagarināts, pēc pretendenta pieprasījuma."
Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *.