REVĪZIJAS KOMITEJAS LOCEKLIS (2 VAKANCES)

AS "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS" PADOME IZSLUDINA KONKURSU UZ NEATKARĪGO REVĪZIJAS KOMITEJAS LOCEKĻU AMATIEM (2 AMATA POZĪCIJAS)
AMATA KANDIDĀTIEM IZVIRZĀMĀS OBLIGĀTĀS MINIMĀLĀS PRASĪBAS:

(ATBILSTOŠI FINANŠU INSTRUMENTU TIRGUS LIKUMAM UN AS "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS" REVĪZIJAS KOMITEJAS NOLIKUMAM)

 • Latvijas Republikā vai ārvalstīs iegūta augstākā izglītība ekonomikas, vadības vai finanšu jomā, vai arī ir zvērināts revidents atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam, vai ārvalstīs ieguvis attiecīgās valsts revidenta kvalifikāciju;
 • Vismaz četru gadu darba pieredze lielu, vēlams, starptautisku kapitālsabiedrību:
  • revīziju veikšanā un finanšu pārskatu sagatavošanā atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;
  • vadošā speciālista vai vadītāja pieredze finanšu pārraudzībā vai iekšējā audita veikšanā;
  • risku vadībā.
 • Valsts valodas prasmes C1 līmenī, angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmeni atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 • Par Revīzijas komitejas locekli var būt tikai rīcībspējīga fiziskā persona, kurai ir nevainojama reputācija un nav atņemtas tiesības veikt komercdarbību. Personai ir nevainojama reputācija, ja uz to neattiecas neviens no šādiem apstākļiem:
  • persona ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanā (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas);
  • persona ir saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu uz nereabilitējoša pamata.
AMATA KANDIDĀTIEM IZVIRZĀMĀS PAPILDU PRASĪBAS:
 • Izpratne par pārvades sistēmas operatora funkcijām un tā darbības vides kontekstu;
 • Prasme noteikt prioritātes, plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu patstāvīgi īsā un ilgstošā laika termiņā;
 • Augsta motivācija un spēja uzņemties līdera lomu;
 • Godīgums, precizitāte un augsta atbildības sajūta.
PAR REVĪZIJAS KOMITEJAS LOCEKLI NEDRĪKST BŪT:
 • AS "Augstsprieguma tīkls" valdes loceklis, zvērināts revidents, kas AS "Augstsprieguma tīkls" sniedz revīzijas pakalpojumu, vai ir tai sniedzis šo pakalpojumu pēdējo triju gadu laikā pirms kandidēšanas uz Revīzijas komitejas locekļa amatu, kapitālsabiedrības prokūrists vai komercpilnvarnieks;
 • AS "Augstsprieguma tīkls" kontrolētās kapitālsabiedrības valdes loceklis vai cita persona, kurai ir tiesības pārstāvēt šo kontrolēto kapitālsabiedrību.
REVĪZIJAS KOMITEJAS LOCEKLIS IR NEATKARĪGS, JA UZ VIŅU NEATTIECAS NEVIENS NO ŠĀDIEM APSTĀKĻIEM:
 • Līdzdalība (lielāka par 20 procentiem kapitāldaļu vai balsstiesīgo akciju) AS "Augstsprieguma tīkls" kapitālsabiedrībā vai tās kontrolētajā kapitālsabiedrībā;
 • Pastāv vai pēdējo triju gadu laikā ir pastāvējušas darba tiesiskās attiecības ar AS "Augstsprieguma tīkls";
 • Laulība, radniecība vai svainība līdz otrajai pakāpei ar AS "Augstsprieguma tīkls" valdes locekli vai akcionāru (dalībnieku), kura līdzdalība šajā kapitālsabiedrībā ir ne mazāka par 20 procentiem;
 • Cita veida personiska vai mantiska ieinteresētība, kas varētu apdraudēt viņa neatkarību;
 • Nesniedz revīzijas pakalpojumus vertikāli integrētiem energoapgādes uzņēmumiem Eiropas parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/72/EK izpratnē.
PIETEIKUMU IESNIEGŠANA:

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2021. gada 29.jūnijam (ieskaitot), sūtot elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai  parakstot rakstveidā un ieskenētus, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: vakances@ast.lv 

Kandidātus lūdzam iesniegt:

 • pieteikuma vēstuli, iekļaujot informāciju, kas apraksta sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esamību; 
 • dzīves un darba aprakstu (CV); 
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas (tai skaitā profesionālās kvalifikācijas sertifikātus);
 • neatkarīgā Revīzijas komitejas locekļa/-es apliecinājumu (parakstītu ar fizisku parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu).

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, informējam, ka pieteikuma Dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī personāla atlases konkursa norisi. Datu apstrādes pārzinis ir AS "Augstsprieguma tīkls".
Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu: dpo@ast.lv (ja vēlaties, lai AS "Augstsprieguma tīkls" pārtrauc Jūsu datu apstrādi).
Papildus informācija ir pieejama šeit: http://www.ast.lv/lv/content/privatuma-politika.

INFORMĀCIJA PAR AMATU:

Komitejas locekļus AS ''Augstsprieguma tīkls'' akcionāru sapulce ievēl uz trim gadiem. Ar komitejas locekļiem tiek slēgts pilnvarojuma līgums. Komitejas locekļiem atlīdzības apmēru nosaka AS ''Augstsprieguma tīkls" akcionāru sapulce Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētā valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmērā. Kandidātu atlase notiks vairākās kārtās, un to nodrošinās AS "Augstsprieguma tīkls" padomes izveidota nominācijas komisija. Intervijas notiks klātienē, vai attālināti, atkarībā no valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 vīrusu.
 

Pieteikšanās

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2021.gada 29.jūnijam (ieskaitot), sūtot elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai  parakstot rakstveidā un ieskenētus, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: vakances@ast.lv

Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš: 29.06.2021
Darba vieta:
Dārzciema iela 86, Rīga
Pieteikties
Lūdzu ievadiet pieteikuma vēstules tekstu!

+Pievienot failu

Maksimums 1 pielikums. Līdz 10 MB
Atļautie failu paplašinājumi: doc, docx, otd, pdf.

+Pievienot failu

Maksimums 1 pielikums. Līdz 10 MB
Atļautie failu paplašinājumi: pdf, doc, docx, otd.
Piekrītu
"Piekrītu pieteikuma formā norādīto personas datu apstrādei personāla atlases procesā un uzglabāšanai AS "Augstsprieguma tīkls" datu bāzē 6 (sešus) mēnešus pēc atlases konkursa noslēgšanās dienas. Datu uzglabāšanas laiks var tikt samazināts vai pagarināts, pēc pretendenta pieprasījuma."
Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *.