Korporatīvā pārvaldība

AS "Augstsprieguma tīkls" Korporatīvās pārvaldības politika izstrādāta, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvos aktus, NASDAQ OMX Riga, AS izstrādātos Korporatīvās pārvaldības principus un ieteikumus to ieviešanā, Eiropas Savienības un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ieteikumus kapitālsabiedrības korporatīvajai pārvaldībai, pārskatot un apkopojot AS "Augstsprieguma tīkls" īstenoto praksi korporatīvajā pārvaldībā.

Dokuments lejupielādei pdf formātā

+Statūti

AS "Augstsprieguma tīkls" statūti, apstiprināti jaunā redakcijā akcionāru sapulcē 2020. gada 15. jūnijā.

+AST ārkārtas Akcionāru sapulces 2020. gada 24. augustā darba kārtība un lēmumi

Norises laiks un vieta: Plkst.10:00 Finanšu ministrijas telpās, Smilšu ielā 1, Rīgā.

Nr. p.k.

Izskatāmais jautājums

Lēmums

1.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020. - 2025. gadam

Pieņemt zināšanai AS  "Augstsprieguma tīkls" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020. - 2025. gadam (pielikumā uz 62 (sešdesmit divām) lapām).

Balsojums: Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

+AST ārkārtas Akcionāru sapulces 2020. gada 18. augustā darba kārtība un lēmumi

Norises laiks un vieta: Plkst.09:00 Finanšu ministrijas telpās, Smilšu ielā 1, Rīgā.

Nr. p.k.

Izskatāmais jautājums

Lēmums

1.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" reorganizāciju un AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Latvijas elektriskie tīkli" reorganizācijas līguma apstiprināšanu

1. Reorganizēt AS "Augstsprieguma tīkls" pievienošanas ceļā, pievienojot tai kā iegūstošajai sabiedrībai AS "Latvijas elektriskie tīkli", reģistrācijas numurs: 40103379313, (pievienojamā sabiedrība).

2. Apstiprināt AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Latvijas elektriskie tīkli" Reorganizācijas līgumu atbilstoši 2020.gada 2.jūlijā parakstītajam Reorganizācijas līguma projektam (Pielikums Nr.1, uz 5 (piecām) lapām).

3. Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" Valdei parakstīt AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Latvijas elektriskie tīkli" Reorganizācijas līgumu, nodrošināt Reorganizācijas līgumā noteikto iegūstošās sabiedrības pienākumu veikšanu un veikt reorganizācijas reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā, tajā skaitā sagatavot, parakstīt un iesniegt Uzņēmumu reģistrā pieteikumu un citus nepieciešamos dokumentus, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt labojumus Uzņēmumu reģistrā iesniedzamajos dokumentos.

Balsojums: Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

+AST ārkārtas Akcionāru sapulces 2020. gada 15. jūnijā darba kārtība un lēmumi

Norises laiks un vieta: Plkst.12:30 Finanšu ministrijas telpās, Smilšu ielā 1, Rīgā.

Nr. p.k.

Izskatāmais jautājums

Lēmums

1.

Ierobežotas pieejamības informācija

Ierobežotas pieejamības informācija

Balsojums: Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

+AST kārtējās Akcionāru sapulces 2020. gada 29. maijā darba kārtība un lēmumi

Norises laiks un vieta: Plkst.09:00 Finanšu ministrijas telpās, Smilšu ielā 1, Rīgā, izmantojot attālinātās pieslēgšanās iespējas.

Nr. p.k.

Izskatāmais jautājums

Lēmums

1.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2019. gada atsevišķo pārskatu

Apstiprināt AS "Augstsprieguma tīkls" 2019. gada atsevišķo pārskatu (pielikumā uz 66 (sešdesmit sešām) lapām).

2.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2019. gada peļņas izlietošanu

Noteikt, ka dividendēs izmaksājama AS "Augstsprieguma tīkls" peļņas daļa par 2019. gadu 1735 958 euro (viens miljons septiņi simti trīsdesmit pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņi euro) apmērā, tai skaitā 1388766 euro maksājum spar valsts kapitāla izmantošanu un 347 192 euro uzņēmumu ienākuma nodoklis. Atlikušo peļņas daļu 4 115 963 euro (četri miljoni viens simts piecpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit trīs euro) novirzīt uzkrāto zaudējumu segšanai, savukārt 1215053 euro (viens miljons divi simti piecpadsmit tūkstoši piecdesmit trīs euro) ieskaitīt rezervēs AS "Augstsprieguma tīkls" turpmākai attīstībai.

3.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2019. gada darba plāna un mērķu izpildi

Pieņemt zināšanai 2019. gada darba plāna un mērķu izpildi (pielikumā uz 18 (astoņpadsmit) lapām) un nosūtīt nozares ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram atzinuma sniegšanai.

4.

Par revidentu AS "Augstsprieguma tīkls" 2020. gada pārskata, ilgtspējas pārskata revīzijai

Ievēlēt SIA "Deloitte Audits Latvia", reģistrācijas Nr.40003606960, par AS "Augstsprieguma tīkls" 2020. gada pārskata, ilgtspējas pārskata revidentu, nosakot revidentam kopējo atlīdzību līdz 24 850 EUR (divdesmit četri tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro), bez PVN.

5.

Citi jautājumi

 

Balsojums: Lēmumi pieņemti vienbalsīgi.