Drukāt

Citi saistošie dokumenti

Pārvades tīkla caurlaides spēju aprēķina metodika apstiprināta BRELL Komitejā 19.oktobrī 2004.gadā.

Vēja elektrostacijas pieslēguma tehniskie noteikumi lai nodrošinātu vēja elektrostaciju pieslēgšanu Latvijas elektroenerģijas sistēmas elektrotīkliem.

Elektroenerģijas uzskaites vispārīgās tehniskās prasības Pārvades sistēmas lietotājiem pieslēgumam pie Latvijas elektroenerģijas sistēmas pārvades tīkla.

Instrukcija par darbuzņēmēju darba organizāciju AS „Augstsprieguma tīkls” darbā esošās elektroietaisēs un to aizsargjoslās – šī instrukcija nosaka vienotas galvenās organizatoriskās prasības darbuzņēmējiem, veicot darbu AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) darbā esošās elektroietaisēs un to aizsargjoslās. Šīs instrukcijas prasības ir piemērojamas, lai sakārtotu AST un darbuzņēmēju attiecības, organizējot AST dažāda rakstura funkciju veikšanu ar darbuzņēmēju spēkiem, un noteiktu vienotas prasības darbuzņēmēju personāla sagatavošanai un darbu organizācijai AS "Augstspriegumatīkls".

Darba instrukcija AS „Augstsprieguma tīkls” nolīgtajiem darbuzņēmējiem – šajā instrukcijā ir iekļauta informācija, ar kuru jāiepazīstas un jāņem vērā darbuzņēmējiem par AS "Augstsprieguma tīkls" integrēto vadības sistēmu kvalitātes, vides aizsardzības, darba drošības un arodveselības jomā.

Ražošanas un slodzes datu ieguves metodika – visu Eiropas Savienības pārvades sistēmu operatoru izstrādāts kopīgais priekšlikums par vienotu metodiku tam, kā iegūstami ražošanas un slodzes dati, kas nepieciešami kopēja tīkla modeļa izveidei. Metodika ir izstrādāta saskaņā ar 2015. gada 24. jūlija Komisijas Regulas (ES) 2015/1222, ar ko izveido jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības vadlīnijas, 16. pantu. Šo metodiku Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja 2016. gada 8. decembrī ar protokollēmumu Nr. 47, 2. p. Dokumenta oriģināls angļu valodā ir pieejams šeit.

Kopējā tīkla modeļa metodika - visu Eiropas Savienības pārvades sistēmu operatoru izstrādāts kopīgais priekšlikums par kopējā tīkla modeļa metodikas izstrādi. Metodika ir izstrādāta saskaņā ar 2015. gada 24. jūlija Komisijas Regulas (ES) 2015/1222, ar ko izveido jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības vadlīnijas, 17.pantu. Šo metodiku Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja padomes sēdē 2017.gada 11.maijā (sēdes prot. Nr.17, 8.p.).

Latvijas energostandarti

Galvenās AST izvirzītās tehniskās prasības jaunierīkojamajām elektroietaisēm līdz 330 kV:

LEK 081 - Vispārējās prasības elektroietaišu ar spriegumu līdz 330 kV ierīkošanai. Vispārējā daļa.
LEK 080 - Augstsprieguma (110 un 330 kV) sadalietaises un apakšstacijas. Galvenās tehniskās prasības.
LEK 077 - Elektroietaišu izolācija. Galvenās tehniskās prasības.
LEK 135 - Gaisvadu elektropārvades līnijas (GL) ar spriegumu 110 - 330 kV".
LEK 137 - Kabeļlīnijas ar spriegumu 110 - 330 kV.
LEK 129 - 0,4 kV kabeļu izvēles prasības pēc pieļaujamās strāvas.
LEK 035 - Relejaizsardzības un automātikas ierīkošanas un lietošanas noteikumi.
LEK 123 - Elektroenerģijas uzskaites ierīkošanas noteikumi.
LEK 116 - Zemējumietaišu ierīkošana 330 kV un 110 kV ĀSI.
LEK 049 - Zemsprieguma un vidsprieguma kabeļlīnijas. Galvenās tehniskās prasības.