Drukāt

Priekšlikuma "Tīkla pieslēguma prasības ģeneratoriem" sabiedriskā apspriešana

20.12.2017.

AS "Augstsprieguma tīkls" kā Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators (turpmāk - PSO) saskaņā ar Eiropas komisijas regulu (ES) 2016/631 (2016. gada 14. aprīlis, stājusies spēkā 2016.gada 17.maijā), ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem piemērojamajām tīkla pieslēguma prasībām (turpmāk tekstā – Regula 2016/631), sadarbībā ar kaimiņvalstu PSO un sadales sistēmas uzņēmumu ir izstrādājis priekšlikumu “Tīkla pieslēguma prasības ģeneratoriem”, ko plānots iesniegt apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Priekšlikums izstrādāts, pamatojoties uz Regulas 2016/631 7. panta 1. punktu.

Lai uzzinātu ieinteresēto pušu viedokļus, PSO uzsāk minētā priekšlikuma sabiedrisko apspriešanu. Viedokļus vai ierosinājumus lūdzam iesniegt līdz 2018. gada 29. janvārim (ieskaitot), sūtot tos elektroniski uz e-pasta adresi edgars.lazda@ast.lv Vispārpiemērojamās prasības pēc sabiedriskās apspriešanas tiks iesniegtas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai apstiprināšanai.

Dokumenti: