Drukāt

AS “Augstsprieguma tīkls” elektroenerģijas pārvades tarifi no 1.jūnija mazināsies par 0,4 līdz 4%

06.04.2017.

AS “Augstsprieguma tīkls” elektroenerģijas pārvades sistēmas tarifs no 2017.gada 1.jūnija mazināsies par 0,4 līdz 4% atkarībā no pieslēguma veida pārvades sistēmai un izmantotās jaudas, liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes (Regulatora) ceturtdien apstiprinātais uzņēmuma iesniegtais tarifa projekta pārrēķins.

Samazinājums ir iespējams, ņemot vērā Regulatora sniegto atļauju AS “Augstsprieguma tīkls” daļu izdevumu segt no elektroenerģijas plūsmu sastrēgumu vadības ieņēmumiem*.

Ievērojot AS “Augstsprieguma tīkls” ierosinājumu, lai nodrošinātu iespējami ilglaicīgāku elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu stabilitāti, Regulatora lēmums paredz sastrēgumu vadības ieņēmumu izmantošanu ne tikai 2017.gadā, bet arī 2018. un 2019.gadā.

AS “Augstsprieguma tīkls” pauž gandarījumu par sekmīgo un konstruktīvo sadarbību ar Regulatoru, sabalansējot visu pušu intereses pārvades tarifu apstiprināšanas procesā.

AS “Augstsprieguma tīkls” saskata iespēju elektroenerģijas pārvades tarifu tālākai mazināšanai arī nākotnē, ja uzņēmuma izmantotie pārvades sistēmas aktīvi, kas patlaban pieder “Latvenergo” koncernam un ko uzņēmums šobrīd nomā, tiktu nodoti AS “Augstsprieguma tīkls” īpašumā. Attiecīgs ierosinājums ir jau iesniegts atbildīgajām valsts pārvaldes institūcijām un uzsākta diskusija par šādu risinājumu.

Jau arī 2015. un 2016. gadā, saskaņā ar Regulatora lēmumu, daļa AS “Augstsprieguma tīkls” saimnieciskās darbības izdevumu tika segti no sastrēgumu vadības ieņēmumiem, bet turpmākajiem gadiem šāds Regulatora lēmums nebija pieņemts. Tādēļ iepriekš iesniegtais projekts paredzēja tarifa pieaugumu, taču tagad, ņemot vērā uzņēmuma ierosinājumu doto atļauju zaudējumu segšanai izmantot uzkrājumus, ir iespējams samazināt elektroenerģijas pārvades tarifu.

Kā zināms, lielākajai daļai elektrības patērētāju maksu par elektroenerģiju veido trīs komponentes – maksa par elektroenerģiju, maksa par sadales un pārvades pakalpojumiem un maksa par obligātā iepirkuma komponentēm. Tiešā veidā pārvades tarifa samazinājums skar tikai tos elektrības patērētājus, kas ir pieslēgti pārvades tīklam, savukārt absolūto vairākumu patērētāju, tai skaitā mājsaimniecības, izmaiņas varētu skart pēc tam, kad sadales tīklu uzņēmumi būs pārskatījuši savus tarifus.

Paziņojums par AS ''Augstsprieguma tīkls'' elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu, ko šodien apstiprināja Regulators, ir atrodams AS “Augstsprieguma tīkls” interneta vietnē, http://www.ast.lv/lat/par_ast/aktualitates/6742.

*Sastrēgumu vadības ieņēmumu izmantošana ir noteikta Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas Regulas Nr. 714/2009 „Par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas (EK) Nr. 1228/2003 atcelšanu” 16.pantā, kas nosaka, ka visus ieņēmumus, kas rodas starpsavienojumu jaudu piešķiršanas rezultātā, izmanto vienam vai vairākiem no turpmāk minētajiem nolūkiem: 1) piešķirtās jaudas faktiskās pieejamības nodrošināšanai; 2) starpsavienojumu jaudas saglabāšanai vai uzlabošanai, izmantojot ieguldījumus tīklā, jo īpaši jaunos starpsavienojumos; 3) ja ieņēmumus nevar efektīvi izmantot iepriekš minētajiem nolūkiem, tos var – ņemot vērā attiecīgo dalībvalstu regulatīvo iestāžu apstiprinājumu – līdz maksimālajai vērtībai, par ko lemj minētās regulatīvās iestādes, izmantot kā ieņēmumus, ko valsts regulatīvās iestādes ņem vērā, apstiprinot tīkla tarifu aprēķina metodiku un/vai nosakot tīkla tarifus.